tirsdag 21. desember 2010

Koranen bekrefter Bibelens sannhet og historiske fakta

Muslimer skal tro på Allah og åpenbaringene som ble gitt til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammene og den som ble gitt til Moses og Jesus og profetene, de skal ikkegjøre noen forskjell på dem, ( Sure 2. 136).

Likevel gjør muslimer i dag nettopp forskjell på disse åpenbaringene og det blir hårdnakket hevdet at Bibelen er blitt tuklet med, fordreid og forandret i forhold den opprinnelige ”utgave”. (Deedat: Is the Bible God’s Word p 7).

En muslimsk lærd sier: ”Faktum er at det originale Ord fra Gud er bevart verken av de kristne eller jødene. Koranen derimot er bevart uten at noe er utelatt eller forandret”. (Ajijola: The Essence of Faith in Islam).
Dette til tross for at Koranen selv benekter at det har funnet sted noen slik ”korrupsjon”, men tvert imot bekrefter sannheten av de bibelske skrifter slik de har foreligget hele tiden. Koranen går til og med så langt at den truer med straff for dem som hevder noe annet, se sure 35. 25 og 40. 70/71.

Koranen slår dessuten fast at Maria, Jesu mor, trodde på alle Guds bøker og at Torahen eksisterte i sin sanne form på den tid Jesus levde og virket. Koranen bekrefter at Gud lærte Jesus Torahen og at Evangeliet (Det nye testamentet) vitner om Torahens sannhet, (sure 5. 49). 

Ut fra dette kan det konkluderes ut fra Koranen selv med at Bibelen måtte betraktes som Allah’s sanne ord både av jøder og kristne på Muhammeds tid.

Koranen byr  ”Bokens folk”  å stå fast ved Loven og Evangeliet og åpenbaringen som kom til dem fra deres Herre, (sure 5. 68).
Noen muslimer hevder da at de jødisk-kristne skriftene ble forandret etter Muhammeds tid, men disse har neppe Koranen med seg i og med at denne sier at Koranen selv nettopp sikrer at dette er tilfelle.

Koranen vokter selv over Bibelen og ordet som er brukt for dette er muhaimena, (sure 5. 48).
Koranen sier heller ikke at jøder og kristne resiterer og leser falske skrifter, i høyden bare at jødene korrumperte disse ved høytlesing fra dem på Muhammeds tid. Dette kan igjen tolkes dithen at det var jødene som korrumperte hva Muhammed hadde sagt!

Ord for korrumpere på arabisk er tahrif, lawa, kitman og tabdhil. Ingen steder i Koranen brukes disse ordene om hva kristne eventuelt skulle ha gjort med skriftene. Jødene blir imidlertid i tillegg beskyldt for å ha ”twisted their tounges”. De blir på 4 steder i Koranen beskyldt for å endre på ordlyden, (sure 2. 75, 4. 46, 5. 13/41). Dette betyr imidlertid ikke at jødene forandret selve teksten i de hellige jødiske skriftene. Det er likevel trolig at noen jøder i Arabia på Muhammeds tid ikke ville lese opp fra skriften bestemmelsene om steining av kvinner for utroskap, (Deuteronomy 22. 22-27). Beskyldningne i Koranen gjelder derfor ikke alle jøder, men bare et utvalg, under henvisning til helt konkrete tilfeller og enkeltpersoner på Muhammeds tid.

At Torahen på Muhammeds tid ikke ble ansett som korruptert  fremgår av hadith selv i og med at Muhammed selv ber om å få lest opp for seg nettopp fra Torahen.  Abdullha ibn Abbas (d. 687)
hevder imdlertid at ”bokens follk” har forandret eller fordreid på tekster og skrevet visse ting ”for egen hånd”.

Mange muslimer har vært uenig med Abbas. De kan f eks vise til at Muhammed selv ble advart mot å tvile på ”bøkene” i Bibelen, se sure 32. 24. Imamen Fakhr al-Din Razi (d. 1210) hevdet at tharif bare refererte til meningen, ikke til teksten selv. Jalaluddin Suyuti (d. 1500) sier at Torahen  og Evangeliet er i samme stand og renhet som de engang var da de ble sendt ned fra himmelen. Sha Wali Allah (d. 1762) istemmer i dette. En annen muslimsk lærd, Rashid Rida, sier at ”essensen i deres (Bokens folk) religion … er ikke forvridd til den grad at rettledning fra deres skrifter er fullstendig blokkert”.

Andre lærde mener at korrupsjonen henviser til de kristne og jødiske apokryfe tekstene. Atter andre mener at det er selve  tekstens mening som det er blitt fusket med. 

Muslimske lærde som har bekreftet Bibelens integritet er bl a Ibn Khaldun, Ar-Razi og Al-Ghazzali med flere (se s 79 i The Bible ande the Qu’ran av Steven Masood, som dette innlegget bygger på).

Det står i Koranen at ingen kan forandreGuds ord. Hvis jødene gjorde akkurat dette, betyr det at Koranens påstander ikke er pålitelige og dette vil bli oppfattet som blasfemi av muslimer. Det kan da konkluderes med at Torahen og Evangeliet var tilgjengelige på Muhammds tid og for Muhammed akkurat som de foreligger i dag. Jødene og de kristne kan derfor med rette hevde at deres skrifter er pålitelige. Muslimer kan derfor trygt stole på ALT hva som står i både Det gamle og Det nye testamentet. Som alle andre kan det.

Når vi så i dag vet  via vitenskapelig bevisbare fakta om Biblen, kan det ikke være tvil om at muslimer som fortsatt vil påstå at Biblen er korrumpert, tar feil. Og dette bare i seg selv kan gi et enormt antall mennesker et enormt viktig håp for fremtiden, i og med at det tvinger muslimer til å være mer åpne og mer respektfulle overfor Guds ord i sin helhet, slik Koranen og Allah selv også påbyr enhver muslim å gjøre.
Muslimer verden over kan derfor trygt og uten dårlige samvittighetskvaler underskrive på den muslimske frihetserklæring eller 

Pro muslim declaration of independence

DET VILLE UTEN TVIL FRA VÅR SIDE HA GAVNET EN HEL VERDEN FOR ALL FREMTID

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar