torsdag 9. desember 2010

Muslimsk manifest - Islams uforanderlige grunnlov (konstitusjon).

 Om hvordan islam er nødt for å "arbeide":

Uforanderlig Manifest og evig Konstitusjon (grunnlov) for alle "rene troende" som kjemper for Den ene og sanne Allah's evige sak.

Målsetting: Å tilby omvendelse til alle vantro for å  gjøre jorden til et bedre sted for alle "rettroende".

(Obs: Bare et mikroskopisk antall muslimer i Norge i dag vil underskrive på vedlagte manifest. Det kan derfor spørres om de er sanne muslimer. Det hele er kanskje et tidsspørsmål. Den dagen forholdene ligger til rette for muslimsk maktovertakelse, vil alle sanne muslimer MÅTTE skrive under på manifestet. Ellers vil de kunne dømmes til døden av sine egne for frafall). 

Rettigheter:

Du kan gifte deg eller skille deg så ofte du vil og ta opptil 4 koner om gangen, dog med en minstealdre på  9 år.

Du kan voldta vantro kvinner som blir tatt til fange uten å ha skamfølelse og uten å frykte straff, verken her i livet eller i det neste.

Du har rett til å ydmyke alle vantro ved å spre terror og sette frykt i deres hjerter.

Du har både rett og plikt til å vurdere og å taksere en rettroendes liv for mer verdt enn en vantros liv.

Du har rett til ikke å bli straffet for voldtekt med mindre det kan frembringes 4 troverdige og troende vitner mot deg som faktisk har bevitnet voldtekten for en eventuell domstol for retttroende.

Dere har rett til til å drepe alle som angriper dere eller fornærmer Det hellig og utvalgte Sendebud og Hans Bok og som ikke er enig med dere i vesentlige trosspørmål, eller hvis de motsetter seg eller umuliggjør deres arbeide for å tilby omvendelse og overholdelse av dette manifest.

Dere har – når den tid kommer - en guddommelig ("allahiansk") forordnet rett til å pålegge de vantro ekstraskatter.


Plikter (utadvendte):

Du skal før maktovertakelsen på det sterkeste fremholde at du tror på den samme "gud" som de vantro har, sier de har og som de viser at de tror på.

Det er en plikt før maktovertakelse å opplyse de vantro om at dere har en allahiansk rett til å forsvare dem ved å pålegge dem ekstraskatter.

Dere skal vise dem AT dere mener alvor med dine bønner og vise dem HVORDAN   rett-troende overholder de forordnede ritualer og hvordan dere ber til Den ene sanne Allah (ikke:Gud), Den barmhjertige og evig nåderike og priser Hans siste og ene opphøyde og ukrenkelige Sendebud.

Du skal lyve, stjel og bedra de vantro – både i tale, skrift og tanke – og så mye, ofte og så intenst du vil og kan, på den betingelse at dere er  tallmessig underlegne de vantro i de landene du og dine nærmeste og dine trosbrødre reiser til og slår dere ned i.

Når dere som rettroende kommer opp i et antall på mellom 5 - 30% av innbyggerne i de landene dere reiser til og bosetter dere i, skal dere begynne en tydelig offensiv hvor alle midler er tillatt med sikte på en progressiv – eller abrupt og umiddelbar - maktovertakelse på alle plan i disse samfunnenene. 

Dere skal gå ut fra og ta som en selvfølge at vertslandenes ledere er dumsnille og ikke forstår noe som helst, for her hjelper Den nåderike og største utpønsker bare SINE utvalgte – og bare SINE - ved å kaste blår i øynene på disse vantro og deres folk.

Dere skal – når tiden er inne - forfølge og drepe alle vantro som motarbeider Allah's plan og Sendebudets sak ved at de vantro motsetter seg din selvinnlysende rett til dominans og betyrerautoritet, som Den ene Sanne Allah (ikke: Gud) har gitt dere fremfor alle de andre.

Dere har rett og plikt til å betrakte dere selv som mer verdt enn de vantro og alle som ikke vil omvende seg.

Dere skal hver og en kjempe mot de vantro med alt dere har av talent, helse og eindom, og plikter til enhver tid – og når Allah vil - å gi ditt liv for Hans, (den alt-lidenskapelige og trøsterikes sak). 

Enhver vantro, - ung eller gammel, mann eller kvinne -, er i prinsipp født av Satan og  derfor fiende av Den ene Sanne og Altseende Allah. De kan følgelig drepes for å fremme Allah og profetens sak når det er formålstjenlig. Slike drap er legitime og medfører garantert påregnet fortjenste og plassering i Paradis alt etter innsats og ytelse. Dette gjelder alle de som gjør sin plikt med de beste intensjoner om å fremme Allah'ssak.

Dere skal offentlig og så tydelig som mulig helgenforklare og utrope til martyrer alle rettroende som dør i kampen mot de vantro og aldri glemme å forkynne at bare sanne martyrer kommer direkte til Allah's himmel. 

Inadvendte plikter:

Dere skal be 5 ganger om dagen, reise på pilgrimsferd til Den hellige stad minst en gang i livet og betale en minimal skatt til de kommandanter Den evig opphøyde og allmektige Allah rettelig har satt til å  forvalte dette ditt jordiske gods - som er gitt dere -  av Den ene sanne, Han som ligger nær til din egen halspulsåre, (Allah).

Dere har til enhver tid plikt på dere til å ”ihukomme” Allah's alle navn og hele tiden bestrebe dere på å bli et bedre indre menneske og mer akseptabel for Allah ved å forberede dere på den ytre, konkrete og for Allah velbehagelige strid det er å kjempe for Den ene Vise og Rettferdige Allah med alle de knep, all den list og alle de våpen dere kan anskaffe og forføye over.

Referanser:
http://prophetofdoom.net/Prophet_of_Doom_Prologue.Islam 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar