mandag 30. august 2010

RASISME i AFTENPOSTEN

-->
RASISME i Aftenposten

NyTid nr 29 av august i år har et firesiders oppslag om rasisme i enkelte nettdebatter hos ulike aviser og nettsteder, som f eks document. no, men også Aftenpostens debattsentral.

Det dreier seg i første rekke for NyTid om å sette søkelys på debatter og innlegg som vurderes som rasistiske i forhold til ISLAM. Tidsskriftet referer til et feltarbeid utført av statsstøttede Antirasistisk Senter som i mai og juni i år overvåket nettet med formål - altså - å avsløre visse aktører som rasister.

Det tegnes et generelt – og grelt - bilde av mange nettdebattanter  som unisont rasistiske i forhold til muslimer og sjefen for senteret, Kari Helen Partapuoli,  sier at ”hetsen mot muslimer er særegen” og at ”muslimer må tåle mye”.

NyTid intervjuer også Cora Alexa Døving ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriter og hun forteller at nettdebatten om muslimer ligner mye på tidligere antisemittisme.

Bladet rekker også frem et eksperiment som studenten Hamzah Rajpoot (26) gjorde hvor han tok et startinnlegg på Aftenpostens debattcentral og erstattet alle ord som nevnte en viss religion og denne religonens tilhengere med en annen religion og dennes tilhengere. Dette innlegget ble så slette av moderator i Aftenposten med begrunnelsen hets mens det opprinnelige inlegget ble stående i flere måneder inntil det ble slettet nå nylig av moderator i avisen, etter at avisen ”ble gjort oppmerksom” på fadesen.

NyTid intervjuer så Knut Olav Åmås i Aftenposten og blir spurt om bladet ikke ”burde ha nullstoleranse overfor alle typer rasisme”?

Åmås svarer uten å blunke: - Absolutt. Det har vi. Det nevnte innlegget er nå slettet ….

Åmås – enten han nå er klar over det eller ikke – har gått rett på limpinnen. Det han sier bekrefter nemlig at innlegget VAR rasisme. Ikke bare hets, som vi antar ikke nødvendigvis kommer inn under betegnelsen rasisme.

Nei til islam gjengir her det opprinnelige innlegget som startet den tråden som avisen nå har slettet for hets, men som i realiteten, etter det Åmås sier, er renspikka rasisme. Vi utelater imidlertid alle de ord som kan assosieres med en bestemt religion og setter heller inn 4 nuller.

Så kan alle og enhver som måtte lese dette og selv gjøre seg opp en mening om hvilken religion det KAN siktes til eller hvilken religion i dag som passer best inn på de ”nullede” stedene:

Kan vi stoppe 0000?

Ja, det ser sånn ut, iallfall hvis vi skal tro noen kjente, nå verdensberømte 0000kritikere. De kjenner 0000 fra innsiden. De kjenner 0000 brutalitet, en brutalitet som er satt i system og som kan virke som en styrke, men som i virkeligheten er en fatal svakhet (jeg vil selv kalle denne svakheten for "dødsfarlig umodenhet")

De er derfor vel verdt å lytte til, disse brave eks-0000. De har kjent 0000 på kroppen. De vet hva de IKKE tror på. De vet hva de snakker om. De er modne mennesker. De eksisterer nå med fare for sitt eget og familiens liv.

Jeg håper de ikke snakker for døve ører - disse modige - oat de klarer å vekke en del moralske analfabeter i dette landet til etisk forsvarlig dyst, gjerne med fare for liv eller lemmer, om så skulle være.

0000 leker med ilden. Klodens ild. Menneskehetens ild. Muslimer har ikke lært av sine feil og vil ikke kaste av seg sin læres diabolske grunnstoff.

Det er derfor en plikt for alle vestlige til å bidra til at 0000 kan avlære seg sitt 0000 fundament som de blir innpodet med fra fødselen av og som holder dem i sin livsforaktende skruestikke for resten av livet.

Vi må tørre. Vi må ha mot og tålmodighet, vi må vise fasthet og styrke og ikke gi etter eller vike en millimeter. Vi må kunne tillate oss å si: følg oss! Vår vei er bedre. Mye bedre! Vår vei er frihetens vei - deres er slaveriets vei.

Publisert av brukeren vonBolt 16. februar.

Nei til islam spør: Hvis innlegget på Aftenposten over var rasisme, er ikke da også Oslo Kommunes Verdiplakat som vi analyserte i forrige postering rasisme overfor muslimer?

søndag 29. august 2010

Hovedstadens "anti-muslimske manifest."


Vår hovedstad Oslo er kanskje ikke som alle andre hovedstader i verden. Den har nemlig avfattet noe vi vil kalle et ”Anti-muslimsk Manifest”, men som den selv betegner som Verdiplakat for Oslo.

Den er selvfølgelig et utrykk for de beste intensjoner i verden, men viser ved nærmere gjennomgåelse å være sterkt islamkritisk, for ikke å si islam-foraktende, sett utfra det islamske perspektiv.

Det er kanskje ikke til å tro, kan man si, men det er like fullt sant. Få politikere vil imidlertid ha sett og forstått at det er slik det forholder seg og flere vil kanskje benekte det åpenbare faktum at ”manifestet” er et slag i ansiktet på alle seriøst troende muslimer som er borgere av dette landet og spesielt da alle muslimske ”borgere” av Oslo, hovedstaden som ikke går av veien for å kalle seg "Byen med det åpne hjerte".

Vi mener derfor at det er viktig å få belyst saken her via ”Nei til islam”. Derfor følgende kommentarer til hvert enkelt punkt i ”Oslo’s Anti-muslimske Manifest”, som vi for anledningen velger å kalle det:

Oslo’s anti-muslimske manifest  (Verdipalkat for Oslo vedtatt 20.06. 2001).

1. Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi.

Ikke ifølge anerkjente muslimske lærde som f eks Mawdudi og mange, veldig mange, med ham.

2. Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar.

Ikke ifølge islam (radikalt sett).

3. Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen.

Ikke ifølge den islamske doktrine at uslimene er ”de beste folka” og er satt til å rettlede alle ikke-muslimer for all fremtid i alle praktiske, religiøse og moralske spørsmål.

4. Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid.

Ikke vurdert ifølge de faktiske forhold ”på bakken” i enkelte innvandrertette strøk av byen hvor ikke-muslimske barn fratas sitt språk og sin identitet og mistenekeliggjøres og mobbes fordi de ikke er muslimer.


5. Alle Oslos innbyggere har rett til å bli sett, hørt, inkludert og behandlet som enkeltindivider.

Ikke ifølge islam som forbyr piker å gifte seg med hvem de vil og piker som ikke vil tvangsgiftes og piker som ikke vil omskjæres.

6. Samhandling og kunnskap gir toleranse, gjensidig respekt og forståelse.

Ikke ifølge den tro i islam som regner alle ikke-muslimer som "urene" i en eller annen form eller grad.


7. Alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg og åpen by. Trusler, mobbing og vold aksepteres ikke.

Ifølge islam er det tillatt og påbudt av Allah og profeten selv for muslimer å forsøke å gjøre områder der muslimer kan gripe makten i forsøk på å  full-islamisere områder så fort det lar seg gjøre. Alt dette kan i prinsippet oppnås ved nettopp trusler, mobbing og vold.


8. Oslo skal motarbeide alle former for tilsiktet eller utilsiktet rasisme og diskriminering.

Dette strider mot den tilsiktede rett islam gir muslimene til å inneha - eller ta - posisjoner i arbeids- og forretningliv – og i det politiske liv - som gir dem en overodrnet posisjon i forhold til ikke-muslimer.


9. Norsk lov forbyr rasistiske ytringer og handlinger. Overtredelse av dette skal medføre reaksjoner.

Norsk  Lov forbyr ikke at Koranen prekes i sin helhet i moskeer og andre møteplasser for muslimer. Norsk skole forteller dessuten ikke hele historien om Allah og profeten Muhammeds egentlig budskap og om islams blodige historie i sitt ”fromme strev” for å få dominans over verden. Kommunen bryter her selv sitt ”manifest” ved ikke å forby denne forkynnelse i byen.


10. Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet.

Her pålegges muslimer å undertrykke, bagatellisere, tie om, avskrive, glemme, forakte eller rett ut å  hate noen av de helligste vers i Koranen som Allah utrykkelig har påbudt alle muslimer til alle tider nettopp å fremheve for seg selv og andre å følge - med liv og eiendom som pliktig innsats - alle bud og forbud forordnet av Allah.

torsdag 19. august 2010

ANTI - ISLAMSK MANIFEST

ANTI-ISLAMSK MANIFEST

- vi tror ikke at islam er en entydig ”fredens religion”, dette fordi det står i strid med hva Allah’s ord selv sier i Koranen, muslimenes egen hellige og uforanderlige  bok

- vi tror ikke at islam er bedre for oss eller at vi blir bedre mennesker av å  bli muslimer eller bedre i stand til å rettlede alle ikke-muslimer, slik muslimer har plikt til

- vi tror ikke at islam er den eneste rette veien å følge, slik Allah og Muhammed sier, - snarere tvert imot

-vi tror ikke at det å be 5 ganger om dagen, slik man må i islam, vil gi økt garanti for en plass i evigheten, (hele 17 ganger må den fromme be om at Allah ikke fører ham inn på den gale veien, dvs de vantros vei).

- vi tror ikke at mennesker som ikke tror på Allah følger den gale vei og den vei som fører til ild og fortapelse

- vi tror ikke at ikke-muslimer er utvalgt av Allah til å bli tapere (i møte med islam)

- vi tror ikke at islam målbærer den eneste rette moral og står for den ene rette Sannhet

- vi tror ikke at islam kan utvikle og styrke demokratiske og universelle verdier  bdere enn andre politiske ideologier, verken lokalt eller på verdensbasis
- vi tror ikke at islam er et kvinnefrigjørende trossystem, vi tror tvert imot at islam i praksis er en tro som systematisk undertrykker både menn, kvinner og  – dessverre: Barn.

Vi tror derimot at islam er en kvinneundertrykkende religion både for menn og kvinner

Vi tror at univereselle menneskererettigheter gjenspeiles  i FN’s Menneskerettserklæring og ikke den særegent muslimske såkalte Kairo-erklæring som er utarbeidet av alle de mest islamske landene på kloden i dag på grunnlag av Koranen fordi denne bryter med FN’s erklæring på de mest fundamentale punkter


Vi tror på - og stoler på og setter vår lit til - muslimer som avsverger seg og går inn for en kollektiv verdensomspennende muslimsk avstandtagen til vers i Koranen som er:

- kvinneundertrykkende

- som oppfordrer til vold, terror, krig og Allah’s påbud om å drepe og la seg drepe for islam
- som tillater voldtekt av vantro og kvinner som erobres i krig

- som tillater og/eller oppfordrer til å ta, kjøpe, selge og holde slaver
-  som oppfordrer til  hat og rasisme
- som tillater og/eller påbyr drap på såkalte vantro (ikke-muslimer) og apostater (frafalne)

- som tillater og/eller fremmer polygami
- som lover et Paradis av evig sanselig tilfredsstillelse for martyrer (selvmordsmordere)
- som påbyr og tillater sharialovenes inhumane straffer og straffemetoder
 
Uten å ville fornærme noe vil dette – så vidt vi kan forstå - lett kunne underskrives av minst følgende personer  i dette landet:

Asle Toje, Hann Haaland Matlary, Hans Rustad, Shabana Reman, Sara Azhme Rasmussen, Nina Hjerpset-Østlie, Nina Karin Monsen, Nina Witoszek, Vidar Kleppe, Ola Borten Moe, Øyvind Heian, Hege Storhaug, Rita Karlsen, ”Fjordmann”, Jarle Synnevåg, Arne Tumyr, Walid al Qubaisi, Ole Jørgen Anfindsen, Jan Simonsen, Anita Apeltun Sæle. Hanne Nabintu Herland og Jan Hårstad ...
(Listen er ikke uttømmende og er satt opp i tilfeldig rekkefølge!).
Hvorfor kommer så ikke disse  modige, klartenkte og fremsynte og på alle måter brilliante menneskene sammen for å avfatte et skriv eller manifest som kan danne grunnlag og plattform for det fortsatte arbeidet med å verne og opprettholde vår kultur og vår arv og viderutvikle og befeste de humane verdier og perspektiver vårt demokrati nå engang bygger på?
Hvorfor skjer det ikke og hvorfor har det ikke skjedd for lenge siden? Frykt for prestisjetap? Frykt for devaluering av egen private posisjon og agenda i media og i kulturbildet generelt? Frykten for å redusere sin egen akademiske eller politiske karriere på sikt? Frykt for å bli lattergjort og beskyldt for rasisme eller fascisme?
Eller kanskje frykter de for å bli rammet av Strl. 135a, om rasisme:

Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse som fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.


I så fall lever de kanskje uforløst i et dilemmatisk paradoks.
 Det hadde sikkert vært en lettelse for store deler av befolkningen om slike mennesker som er listet opp ovenfor  hadde kunnet komme sammen på et høyfjellshotell og at de de hadde satt seg ned der og ikke gått fra hverandre før de hadde utarbeidet en felles plattform hvor det kom frem et felles verdigrunnlag og et felles menneskesyn .
De har alle uttalt seg og skrevet om islam og om hvilken rolle islam vil spille for samfunnsutviklingen fremover. De burde anstrenge seg mer enn de har gjort for å finne frem til fellesnevnere for hvordan virkeligheten bør beskrives fremover. De burde for lengst ha innsett behovet for en slik plattform eller et slikt manifest, om ikke for annet enn at befolkningen burde ha hatt det for lenge siden, men ikke minst nå for at den skal ha noe for fremtiden å forholde seg og altså noe som er avfattet av vårt lands desidert femste elite og ikke alene og kun av våre - av islam nå for tiden forskremte - innvalgte politikere.

tirsdag 17. august 2010

Fascistisk "antifascisme" forts.

SIAN

Fascistisk "antifascisme".

SIAN skal den 20. august holde en stand i Bergen hvor parolene er tydelige:


Vi ønsker å bevare den vestlige kultur og sivilisasjon.
Vi vil ikke underkues av en fascistisk og barbarisk ideologi som islam.

SIAN spør: Er islam en trussel mot Norge og Vesten? Svarene lyder slik:

Ja, fordi Islam knebler vår ytringsfrihet.
Fordi frykten for islamisters terror fører til selvsensur i Vesten.
Fordi kvinner nektes å gifte seg med ikke-muslimer.
Fordi islam fratar individet egen tenkeevne.
Fordi Koranens lover går foran menneskeskapte lover.
Fordi innen islam er det ingen religionsfrihet, ingen ytringsfrihet.
Fordi det er dødsstraff for frafall fra islam.
Fordi imamer oppfordrer til hellig krig.
Fordi den norske kultur fortrenges gradvis til fordel for islam.

Det helt utrolige spørsmål blir nå reist av egenkulturelle skeptikere, - oikofobe - , folk som gjerne gir Vesten skylden for all elendighet på kloden, hvor den nå enn måtte være og hvordan den nå enn kan ha oppstått og hvem det nå måtte være som måtte kunne holdes ansvarlig andre enn nettopp Vesten:

Er SIAN en nazistisk eller fascistisk organisasjon?

Selvføgelig ikke. Men hvordan forklare dette enkelt, slik at folk forstår? Det burde jo være selvinnlysende for alle og enhver som leser SIANS paroler (pluss vedtekter og info-sider) at organisasjonen står for det motsatte av fascisme eller nazisme. Det fins ikke NOE, ikke en liten smule, ikke et nanosekund av nazisme eller fascisme i SIANS klare budsakp: Det er heller ISLAM som totalitær ideologi som kan betegnes som fascistisk og ja, til og med nazistisk, spesielt for såvidt gjelder forholdet til JØDENE som i Koranen utpekes som særdeles foraktelige mennesker – og individer. Muslimer skal ikke engang nedlate seg til å ha jøder som venner, i henhold til Allah’s klare bud. (De kristne betraktes om ett lite hakk bedre av samme ”størrelse”).

Likevel gjøres altså SIAN til den anklagede part i debattene som pågår. Det er SIAN som skal settes til veggs og helst oppløses. Det er SIANS medlemmer som får stemplet på seg.

I virkelighetens verden forholder det seg totalt kontrært, men det er altså SIANS medlemmer og sympatisører som er de egentlig og sanne onde i selvhaterne og de oikofobes øyne, det gjelder selvfølgelig også blant muslimene selv og disses lakaier, de islamofile, både de moderate muslimene og de som er blitt islamofile av ren uvitenhet eller manglende selvstendig tenkeevne, eller de som bevisst blir manipulert ”inn i det” av krefter på venstresiden som ikke skyr noe middel i kampen om formingen av de unge sinn, - og den brutalitet som skal til for å knuse slike organisasjoner som SIAN på sikt.


Vi ønsker SIAN lykke til med arrangementene i Bergen. Vi støtter all motstand mot den form for fascisme som kaller seg antifasistisk, men som i virkeligheten er ren fascicme iblandet nazisme.

mandag 2. august 2010

75% av befolkningen: Islam er skadelig for landet.

75% av den u-muslimske befolkningen mener at islam har en klart negativ innvirkning på landet og på samfunnsutviklingen.

Dette vil nå muslimer gjøre noe med og det man satser på for å bøte på dette er: Mer informasjon til befolkningen – om RELIGION, (dvs. islam).

Det viser seg nemlig at hel 40% av befolkningen ikke vet hvem Allah refererer til og 36% vet ikke hvem profeten Muhammed var.

Dette er selvfølgelig nedslående kunnskap om folks kunnskapsnivå og interesse for ”saken”. Litt mindre nedslående er det at folk flest vet at islam undertrykker kvinner, (men de vet neppe at dette kan skje nettopp i Allah’s og profetens navn og at undertrykkingen dermed har guddommelig hjemmel til å fortsette i all evig fremtid).


Muslimer vil nå opplyse folk om troens relevans – på alle livsområder - for det moderne mennesket og for befolkningen generelt, dette til tross for at 60% av de spurte u-muslimene sier at de ikke er interessert i å motta slik informasjon om RELIGION.

Dette fremkommer i en undersøkelse gjort av en muslimsk organisasjon i Storbritania 2.08.10

http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/02/poll-islam-negative-britain

---

Klassekampen kaller i dag på lederplass funnet i undersøkelsen for et uttrykk for ISLAMSKEPSIS.
Vel, det kan de gjerne kalle det. De kan gjerne kalle det skepsis at 94% av britene mener at det er sant at islam undertrykker kvinner. Vi kan ikke være mer enig, men vil gjerne tilføye: Hvorfor ikke kalle dette både sunn forakt og legitim frykt fra britenes side?

Avisen er snar til å minne om at nordmenn mener at INNVANDRING er positivt for landet. Vi skal altså "på mistanke" være litt mindre skeptiske av oss her i landet, kanskje fordi de RødGrønne i samlet kor skryter av at integreringen er vellykket og at det ingen fare er for hverken den ene eller den andre (kanskje sett i evighetsperspektiv?) og at derfor - underforstått- islam er under kontroll. Islam er i ferd med å underordne seg oss og vårt velferdssamfunn, ikke vi dem. Det ligger under som en tankeforutsetning.

Jeg kaller det hovmod.

Avisen utrykker imidlertid en viss frykt over det faktum undersøkelsen viser, nemlig at briter flest ikke har peil på hvem profeten og hva Allah er. Men hva er det avisen frykter? Jo, at slik kunnskapsbrist kan bidra til å skape frykt og skepsis hos den u-muslimske befolkning!

Ta den! Høres fint ut? Det er som om avisen mimer muslimene selv og ikke evner finne på andre kreative forklaringer. Botemidlet blir deretter. Klassekampen må virkelig mene at mer kunnskap om islam vil skape mindre skepsis overfor islam, ikke at en befolkning med mer kunnskap og forståelse for hva islam er neppopp vil bli mer redde og mer realistiske samtidig, og det av gode, sunne grunner, ikke det motsatte.