onsdag 1. september 2010

Muslimsk frihetserklæringPro muslim declaration of independence

Jeg (Vi) som muslim(er) – etter nå å ha mottatt bunnsolide og sanne forklaringer bygget på vitenskap og historiske fakta  - erklærer at vi fortsatt tror på Allah, som vi alltid har gjort, men at vi nå og for all fremtid, tror visse tillegg, begrunnet på følgende måte og fullt i samsvar med Allah’s gode vilje, miskunn, kjærlighet for sine barn og i nåde:

Jeg (Vi) anser det nå bevist og på det rene at de kristne ikke på noen måte har forvrengt de skrifter kristendommen selv bygger på og som de kristne nå og alltid har trodd på, nemlig de kristne trosbekjennelsene hvoretter Jesus Kristus døde, sto opp og nå sitter ved Guds høyre hånd.

Jeg (Vi) Vi anser det nå bevist at jødene ikke på noen måte har forvrengt de skrifter og den åpenbaring jødedommen selv bygger på, nemnlig Torah’en med alle de skrifter som nå finnes i den jødiske ortodokse Bibel, den som også de kristne bruker som grunnlag for sitt Nye Testamente.

Jeg (Vi) har ingen ting å frykte for disse sannheter fordi det er Allah’s vilje at alle mennesker skal leve i fullkommen pakt med sannheten - til enhver tid - slik den åpenbarer seg etter  uhildet studium og studier hvis konklusjon nå intet menneske på jorden kan bestride, fordi det viser seg at de jødiske skriftene ikke er blitt forvansket, men at den jødiske "tro" som Muhammed ble konfrontert med var forvansket (muligens uten vond hensikt) av de jøder - eller andre - som forkynte ham dette uortodoxe budskap.

Jeg (Vi) vet nå at vår elskede profet, Muhammed (pbh), ikke på noen måte fordreide det budskap han fikk gjennom engelen Gabriel og som forteller om profeten Jesus, men at det var Allah’s vilje at profeten på det tidspunkt han mottok åpenbaringene ikke skulle vite om hva andre kristne samfunn av hellige  hadde fått av åpenbaringer om Jesus Kristus, fordi disse åpenbaringene ennå ikke var tilstrekkelig kjent og/eller  forstått av de som kalte seg kristne den gang Muhammed (pbh) fikk lære av dem.

Jeg (Vi) vet nå og forholder oss til det faktum  at de kristne og jødiske skriftene, som deres tro bygger på, er legitime grunnlag å bygge sin gudstro på, idet de begge bygger på vitenskapelig beviste fakta som de kristne og jødene med full rett kan bygge sin gudstro på, nemlig på EN, sann Gud i all evighet, - allmektig, altseende, allestedsnærværende Allah osv.

Jeg (Vi) vet nå at de kristne har et ubesudlet og historisk korrekt  grunnlag for å tale om at Gud f eks er kjærlighet, og at Gud er en treenig Gud, ikke slik den kristne ”gud” fremstilles i Koranen, en ”gud” bestående av 3 guder, en ”gud” heller ikke de kristne tror på, og som de aldri har trodd på, annet enn i visse sekter som ennå ikke hadde fått den endelige sannhet og åpenbaring å kjenne, et faktum som med rette Allah åpenbarte for profeten Muhammed, (pbh), i  – og for - sin tid, for at Allah’s nåde på denne tiden skulle gis det arabiske folk, deres etterkommere og alle de mennesker de kunne spre budskapet om den Ene Allmektige Gud til.

Jeg …………………………… …………………                 for …………………………………
Vi ………………………………………………….               for ………………………………..

Nei til islam spør: Burde det ikke være mulig for muslimer i Vesten å underskrive på en tilnærmelsesvis lik erklæring som presenteres her ovevnfor?

Hva skulle være til hinder for dette?

Nei til islam skulle gjerne høre eventuelle innvendinger med saklige argumenter ...

Se her for en mulig ny islamsk trosbekjennelse: 

(Dette dokumentet fritas for copy-right begrensninger under forutsetning av at det linkes til adressen på denne bloggen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar