søndag 23. september 2012

Hadia Tajik - u-kulturminister?Er Hadia en ekte muslim? Eller er hun ”bare” en ”opplyst muslim”, en muslim som ifølge  "Opplyste muslimer"– som for øvrig lever i frykt i Norge, mange av dem -  kan være sekulære eller ateistiske muslimer?

I Ap's partiprogram står det:

Det moderne sosialdemokrati bygger på et sosialt, demokratisk, humanistisk og samfunnskritisk grunnlag.

Vi spør: Humanistisk? Er islam en humanistisk fundert religion?

Svaret er selvsagt: Nei.

Må Hadia her svelge en eller flere kameler enn det man kan forvente av en 29-åring??


Videre står det:

For Arbeiderpartiet er frihet et overordnet mål. Dette forutsetter rettigheter for alle.

Vi kan spørre: 

Er Hadia for eller mot den muslimske menneskerettserklæringen? Er hun for, så har hun et problem, for denne erklæringen begrenser friheten vesentlig, både for de som vil forlate islam som religion og spesielt for kvinner, som blir ulikebehandlet og urettferdig behandlet i den muslimske erklæringen (og som er vedtatt av muslimske stater, OICD).


 Enn videre:

Arbeiderpartiet mener det er grunnleggende positivt at Norge er blitt mer flerkulturelt.

Alle mennesker er enestående. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion eller seksuell legning.

Det betyr at vi må bidra til økt aksept for at folk kan være ulike. Infrastrukturen i samfunnet må være universelt utformet, slik at den er tilgjengelig for alle og i alle faser av livet

Arbeiderpartiet mener at inkludering ikke er politikk for spesielle grupper, men for alle i Norge. Vi setter toleranse og respekt for andre høyt, og vil respektere og legge til rette for individers og gruppers spesielle behov. 

Selv om alle ut fra sitt ståsted har ansvar for inkludering, har de som er i flertall et hovedansvar. Det er de som har størst makt og mulighet både til å diskriminere og til å
bekjempe diskriminering. Arbeiderpartiet vil særlig styrke dem som kommer dårligst ut. Vi vil motarbeide diskriminering, fordommer og rasisme for å gi alle det beste grunnlaget for å delta i samfunnet. Arbeiderpartiet vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet,
og føre en politikk som sikrer innvandrere og etterkommere av disse de samme muligheter
som andre.

Lesbiske og homofile skal sikres reelt de samme rettigheter og muligheter som heterofile.

Vi spør, (men hun vil antakelig ikke svare, og heller ikke vil hun bli spurt om dette i MSM):

Fordømmer hun – ifølge muslimsk plikt – homofili, eller fordømmer (fornekter) hun islam her?

Videre i programmet:

Vi vil særlig satse på å bedre livssituasjonen for homofile og lesbiske i ulike livsfaser og som er i miljøer der det fortsatt er en utfordring å stå fram med sin legning.

Vi spør:

Vil hun gå aktivt og spesielt inn for dette arbeidet i muslimske miljøer også, og ikke bare i norske miljøer?

Peogrammet sier videre at:

Ap skal motarbeide fanatisme og antidemokratiske holdninger i Norge.

Vårt spørsmål:

Vil Hadia nå utarbeide en rapport eller melding som tar sikte på å klargjøre og avgrense islam som religion i forhold til fanatisme og muligheten for å gjøre islam utvetydig kompatibel med de ideer vestlig demokrati bygger på og springer ut av?  

Vi spør også om Arbeiderpartiet vil:

- sikre at muslimske læremidler i skolen er tilgjengelig.
- sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i arabisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet.
- at skoleelever i de muslimske områdene skal kunne velge arabisk i stedet for sidemål.
- styrke medie- og litteraturtilbudet på arabisk.
utdanne flere muslimske lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere.
- styrke det muslimske kulturlivet ved å øke bevilgningene til Moskeene.
• - styrke muslimsk forskning og forskning om islamske forhold.
- satse på muslimsk reiselivsutvikling og design.
- utforme rovdyrpolitikken slik at eksistensgrunnlaget for muslimske næringer (slaktemetoder f eks?) sikres.
- at moskeene skal tas med i utviklingen av klimapolitikken.
- bedre rammebetingelsene for muslimske kunstnere og kulturutøvere og bidra til internasjonal profilering av islam.
•- øke antallet muslimske barnehageplasser.
• - sikre landsdekkende muslimske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter.
• - styrke forskningen og kunnskapsutviklingen rundt nasjonale minoriteter.
- støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters kultur.

(Vi gjør oppmerksom på at alle ord med fet skrift ovenfor opprinnelig var myntet på det samiske og på samer, og ikke på muslimer og islam. 

Grunnen til at vi har endret på dette bildet en smule, er at det – etter vår mening - neppe kan være noe i veien for at Ap skal kunne fremme islams og muslimenes sak på samme måte som de har fremmet samenes og den samiske kulturens sak, og begrunnelsen for dette finner man i islam selv: Islamske områder er de områder hvor man kan høre muezzinens innkallelse til fredagsbønn. 

Som en minoritet  som kan kreve spesifikke områder akkurat som samene kan det, bør ikke muslimene ”behandles” forskjellig fra samene … ).

Videre i programmet:

Skolen skal fortsatt ha som mål å utdanne hele mennesket, gi elevene mulighet til å utfolde seg … målrette atferdsprogrammer brukt i barnevernet, slik at de bedre kan brukes i familier med innvandrerbakgrunn.

Spørsmål: 

Vil Hadia sørge for at islam i større grad får ta seg av å utdanne ”hele mennesket” og gjøre elevene til bedre muslimer, og ikke bare bedre mennesker (med mulighet for frafall fra islam)?

Videre:

• - bedre oversikten over antall norsk/muslimske barn som til enhver tid oppholder seg i utlandet. … arbeide for at minoritetsbefolkningen får likeverdige helsetjenester ved å styrke tolketjenesten og øke kunnskapen (om islam) i helsevesenet … … med forankring i FNs sikkerhetsresolusjoner, videreføre vårt engasjement i Afghanistan både sivilt og militært, med sikte på å støtte demokrati, utvikling, godt styresett, fred og sikkerhet i regionen og likestilling for afghanske kvinner.

Fra vår side: Ingen flere spørsmål. 


fredag 21. september 2012

Knefallet - et syndefall ...Kirken forstår ikke islam.

Politikerne, professorene våre, lærerne og lektorene våre, kulturarbeiderne, kapitalistene våre, våre næringslivsledere, fagforeningsbossene og mediafolkene  – med få unntak – forstår heller ikke islam og den islamske dynamikk, og islam potensiale, for ”det gale”. 

(Vi har selv hørt en programleder på NRK ønske muslimer "god Eid", i beste sendetid, som om Eid'en ikke skulle være noe annet enn en vanlig julefeiring).

Ja, vi forstår oss knapt selv lenger. Vi har mistet noe på veien. Vi er blitt frarøvet troen. Derfor forstår vi ikke at vi har noe unikt og umistelig å forsvare og derfor tror de at vi kan sikre og bevare ytringsfriheten vår  ved å støtte dem som vil knuse den.

Men islam forstår oss bedre enn vi selv og bedre enn vi selv evner å ane.

Vi tør simpelt hen ikke forstå oss selv, vi våger ikke å stille de grunnleggende, eksistensiell spørsmålene: Hvem er vi?  Hvor vi kommer fra?  Og hvor skal vi?

Tidligere ga kristentroen svarene på disse spørsmålene. I dag er det bare biskoper og kristne ateister som påsketurister på fjelltur som stiller dem. Og derfor ser vi ikke hva islam er og innebærer.

Vi tror nå at vi er guddommelige herskere over vår egen skjebne og vi har forlengst drept Gud i den tro at vi skal klare oss selv bedre, uten Gud. Både i dette livet, og i det neste. Og spesielt overfor islam og de muslimer over hele kloden som aktivt utnytter islam ”for alt det er verdt”.

Stang og Kvarme ser ikke at de blir kynisk brukt og at de naivt har latt seg bruke. De ser ikke hva de er pålagt å forsvare, ikke bare ytringsfriheten, men vår frihet overhodet, dvs demokratiet som system, med maktfordeling og ytringsfrihet i uadskillelig, synergisk symbiose. De må ha glemt at frihet og demokrati er komplementære dimensjoner og hvis en av dem settes ut av spill, faller det hele sammen og at ufrihet – og underkastelse – nødvendig da følger som i en matematisk ligning. Og mekanisk.

De må ha forkastet sitt kristne opphav, disse menneskene, den kristne konstitusjon som ligger under alle demokratiske konstitusjoner. De har avskåret seg fra sitt eget indre, sitt hjerte, sin tro og selve sitt kognitive grunnlag.

De er i ferd med å avpersonifisere seg og kler seg nå i tros-robotens drakt. De har bøyd kne. Og fra denne knestående vil de aldri igjen klare å reise seg. De har allerede gjort seg til noe difust, noe mellom en kvart og halv- muslim. Det gjenstår bare at de ytrer den muslimske trosbekjennelse, og så har de sikret sin ”way of no return”.

Men dette skjønner de ikke. De skjønner heller ikke at det de gjør, er å fortelle befolkningen at islam ikke er så farlig. At islam og kristendom  er så like at det i praksis ikke er annet enn minimale forskjeller, forskjellen ligger primært på det rituell området, det som syns, det ytre, altså. Det finnes ingen vesensforskjell (selv om Den norske kirke vedgår at Allah og Gud nok ikke kan være den samme guden).

De vil ha oss til å tro at Allah er omtrent den samme som den treenige kristne Gud. De har latt seg forlede til å innbille seg at ortodoksi nærmest er identisk med ortopraksi, som er den muslimske måte å vise Allah sin tro på, en tro som bygger på å gjøre mer enn å bli, dvs å bli rettferdiggjort overfor Gud nettopp uten gjerninger, - en ukjent forestilling innen islam.

Stang og Kvarme skjønner ikke at dette bare er begynnelsen og at de har latt seg ta som gisler. For hvordan skal de klare å stille opp for muslimene hver gang muslimene føler seg krenket?

Og hvorfor foreteller de ikke heller muslimene at de heller bør veilede sin trosbrødre bort fra den drepende dumskap som nå utfolder seg, og vil fortsette å gjøre det, heller enn å støtte dem og på den måten konservere dem i nettopp denne toskeskapen?

Forklaringen er at de heller ikke tør å gjøre dette. Situasjonen er prekær: De har bundet seg til handlingslammelse. De sitter fast i sin egen – og vår kulturs – feighet. Og vår nye overtro - på oss selv.

De forstår ikke seg selv, så hvordan skal de kunne forstå islam og muslimene?

Og hva ville Stang og Kvarme ha gjort hvis 3000 kristne stilte opp med plakater og salmesang for å protestere mot hatkarikaturer i den muslimske verden rettet mot jøder og kristne?  se her

Muslimene på sin side kan virkelig juble. De blir ikke stilt til ansvar for drapene og alle ødeleggelsene.

De kan derfor bare gjenta og gjenta det som nå har utspilt seg. Den enkelte muslim er ikke ansvarlig for andre enn seg selv. Det andre muslimer gjør på andre steder av kloden angår ikke dem og de kan ikke stilles til ansvar over hva disse gjør. De går fri av alle tanker om å fordele kollektiv skyld.

Men hør en halv? Det er jo som individer de sympatiserer med sine trosbrødres handlinger?

Hvorfor kan de ikke da betraktes som indirekte ansvarlige på det personlige planet – om enn ikke nødvendigvis på det konkret strafferettslig ansvarlige planet?

Hvorfor ser ikke Stang og Kvarme denne vinkelen? Jeg må spørre nok en gang … ser de ikke at de sementerer den muslimske protests grunnleggende barnslighet og at de sementerer og forsterker umodenheten i alt dette?

Muslimene mener at Vesten er kollektivt ansvarlige for videofilmen. Det er Vesten som system som forbannes og holdes ansvarlig.Vesten er de vantros høyborg. De som skal i ilden.

Og hva betyr det at Vesten holdes ansvarlig? Jo, nødvendigvis at Vesten da også må straffes.

Og hva er strafferammen? Jo, den er dødsstraff. Å krenke profeten er en majestetsforbrytelse som det ikke finnes noe pardon for, dvs det er dødsstraff.

Og dette er alvor. Det er ikke noe muslimene kan kompromisse med. Her gjelde Koranen fremfor alle tenkelige alternativer, og enhver utpønsket konvensjon, om den skulle være aldri så fordelaktig for muslimene og svært belastende for Vesten.

Vesten er dømt til døden av profeten og Allah selv. Vesten fortjener ikke bedre i disse herrers øyne. Det eneste som hjelper er full underkastelse (for noen).

Og her finnes ingen mulighet for prøveløslatelse.  Og dommen vil dessuten stå fast for all fremtid.  

Hvilken strategi! Og den er innebygd i islam selv. Og den kan ikke isloleres fra islam proper.

Islam kan dermed brukes som evig utpresningsstrategi.

Vi har importert guddommelig sanskjonert  mafioso-virksomhet i Norge.

Og våre politikere og en biskop ser det ikke, tør ikke, vil ikke, kan ikke.

Biskopen og ordføreren bør kanskje lære noe av Salman Rushdie som nå til NRK forteller at han angrer på at han gikk ut og beklaget - overfor islam - at han hadde skrevet Sataniske Vers.

Han følte seg dårlig innvendig da han gjorde det. Han mener - såvidt vi kan forstå - at unnfallenheten overfor "kulturen" bare har skapt større grobunn for å la seg krenke og at dette vil skje med stadig større hyppighet og styrke fremover.

Og til dette bidrar altså nå både biskop og ordfører.

Om islamiseringen av folkesjelen her

Om islamiseringen av kirken her

Om islamisering av ekteskapet her

Ønsket om å frata også muslimer synd og skyld her
Om islamiseringen av Gud her

 Sakset: 
Ordfører i Oslo, Fabian Stang og biskop Ole Chirstian Kvarme støtter den muslimske krenkethet mot ytringsfrihen i Vesten.

”Alle Oslos imamer, ordfører Fabian Stang (H) og biskop Ole Christian Kvarme var til stede på Youngstorget. Det ble sunget sanger og ropt på arabisk.

- Med denne fredelige markeringen ønsker vi å verne og styrke vårt fellesskap. Som troende forstår vi hverandre, sa biskop Kvarme i en appell.

- Vi bruker vår ytringsfrihet i dag til å vise at vi må ha respekt. Lykke til med markeringen, fortsatte Oslo-biskopen.

Etterpå talte Mehtab Afsar, leder i Islamsk Råd.

- Vi er her for å uttrykke avsky mot den krenkelsen vi nå har sett av profeten. Dette har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, men rett og slett mobbing av muslimer, sier han.” her

- Jeg synes det er helt forkastelig at Oslos ordfører bidrar til en slik meningsløs demonstrasjon. Uansett hva han sier, vil det være en legitimering av demonstrasjonen og muslimers rett til å krenkethet og raseri, sier Christian Tybring-Gjedde.
…Vi skal ikke be om unnskyldning for å bruke ytringsfriheten, sier Frp-toppen.

Tybring-Gjedde fremhever at muslimer og alle andre skal få lov til å demonstrere for hva de vil.
- Men at ordføreren skal delta på en protest mot ytringsfriheten, synes jeg er skammelig. Det han burde stå opp for, er nettopp ytringsfriheten, sier Tybring-Gjedde.

- Det er i seg selv et nederlag, men de gjør det tross alt av sikkerhetshensyn. Det er ikke tilfelle når det gjelder Stang, sier Tybring-Gjedde.

Stang: Flott uttrykk for ytringsfrihet

Fabian Stang mener i motsetning til Tybring-Gjedde at demonstrasjonen er et uttrykk for en «honnør for ytringsfriheten».  
- Dagens arrangement oppfatter jeg som et flott uttrykk for den ytringsfriheten vi har i Norge. Her er det en gruppe i Norge som ønsker å markere hvordan de opplever denne filmen, sier Stang. her

torsdag 20. september 2012

Fred være med ham?Hva betyr fvmh?

Det kan referer til flere oversettelser fra  arabisk og på norsk bruker muslimer å si ”Fred være med ham” – ”peace be upon him”, på engelsk. 

Vi hørte muslimen som ble intervjuet på NRK” i Akutelt forleden brukte denne ”leksen” i forbindelse med sin kjærlighetserklæring til profeten, (se tidligere postering).

Og dermed skulle saken være klar og alt være oppklart?

Ve, ikke helt, ja, på langt nær helt, for om dette har lærde muslimer vært uenige, en uenighet som i første omgang går på om forkortelsen er ærbødig nok for profeten, og Allah, eller ikke, men også fordi setningene det referer til på arabisk innbyr til en tolkning som vil sette selv de beste muslimer i klem.

Allah – eller profeten, eller begge to – har dermed sådd en viss uro - og tvil, eller ? Ja, tvil blant muslimer med hensyn til hva dette egentlig betyr og innebærer, ikke bare her og nå, men for evigheten, for hver enkelt troende muslim.

Dr. Anis A. Shorrosh forteller at Fred være med ham – eller pbuh - faktisk ikke er en korrekt oversettelse. Bokstavelig, sier Shorrosh, så sies det her på arabisk: ”Lo, Allah og hans engler be til (pray upon) profeten.! Åh, ja, den som tror, be til profeten og hils ham med fred!” (Islam Unveiled, s 179).

Vakkert, ikke sant? 

Eller hemmeligholder muslimene den egentlige meningen, og den egentlig forvirringen med god grunn?

For: Det er bare det at det som faktisk står, betyr at Allah skal be til PROFETEN!

Skal virkelig gud (allah) be til et menneske, et menneske som nå forresten for lengst er kaldt og dessuten dødt, og et notorisk lik? Og som dessuten innrømmet at han var en synder?

Skal Allah måtte ønske profeten ”fred være med ham”?

Er ikke dette å snu alt på hodet, ut fra grunnleggende islamsk teologi, så vet ikke jeg.


Man skal ikke gjøre mange verbale feiltrinn i islam, før Allahs vrede vil vise seg, enten her og nå, eller i evigheten.

Litt kontekst hentet fra Wikiedia, (forkortet):

May Allah pray on him and grant him peace.": (Arabic: صلى الله عليه وسلم all Allāhu ʿalay-hi wa-sallam - S.A.W., SAAW, or SAAS) - this expression follows specifically after saying the name of the last prophet of Islam, Muhammad.
In the translation of the meanings of the Qurn in Surah 33 entitled Al-Ahzab (The Confederates), ayah (verse) 56:
Allah and His angels send prayers on the Prophet: O ye that believe! Send ye prayers on him, and salute him with all respect.
—Al-Ahzab[5]

The Messenger of Allah said, "May he be humiliated, the man in whose presence I am mentioned and he does not send Salah upon me;

One morning the Messenger of Allah was in a cheerful mood and looked happy. They said, "Oh Messenger of Allah, this morning you are in a cheerful mood and look happy." He said, "Of course, just now someone [an angel] came to me from my Lord [Allah] and said, 'Whoever among your Ummah sends Salah upon you, Allah will record for him ten good deeds and will erase for him ten evil deeds, and will raise his status by ten degrees, and will return his greeting with something similar to it.'"
—Abu Talha ibn Thabit

A supplication remains suspended between heaven and earth and does not ascend any further until a person sends Salah on me. Do not treat me like a spare water container, send Salah upon me at the beginning of your supplication, at the end, and in the middle.
—Muhammad

... it is prescribed to write the prayers in full so as to fulfil the command that Allah has given to Muslims, and so that the reader will remember to say the prayers when he reads it. So one should not write the prayers on the Prophet (peace and prayers of Allah be upon him) in short form such as writing (S) or (SAWS) etc, or other forms that some writers use, because that is going against the command of Allah in His Book, where He says (interpretation of the meaning):
"Send your Salaah on (ask Allah to bless) him (Muhammad), and (you should) greet (salute) him with the Islamic way of greeting (salutation, i.e. As‑Salaamu ‘Alaykum)"[5]

And that (writing it in abbreviated form) does not serve that purpose and is devoid of the virtue of writing "salla Allaahu ‘alayhi wa salaam (May Allah send prayers and peace upon him)" in full. Moreover the reader may not take notice of it and may not understand what is meant by it. It should also be noted that the symbol used for it is regarded as disapproved by the scholars, who warned against it.