mandag 6. desember 2010

Intellektualitet som sannhetsbevis – et farlig bidrag, et livsfarlig bedrag.

Bangstads endimensjonale myter.

Sindre Bangstad er PhD og ”fred være med ham” for det. Han mener at vi vestlige lever på myter om islam og at vi bør gjøre noe med det, dvs. avskaffe oss mytene. Ellers vil det gå galt, slik vi forstår Bangstad.
Bangstad vil at vi skal kutte de falske forestillingene vi har om islam - for i stedet å overta hans egne - , myter som ifølge ham selv skal være så mye mer sannferdige og realistiske enn ”våre”.

For noe pisspreik. Bangstads myter er endimensjonale fordi de ikke tar høyde for islams egen iboende dualisme, dvs. ondsinnede tvetydighet.

Nei til islam vil sterkt advare. Bangstad er en intellektualiserende klovn som brukes for hva han er verdt av f eks Klassekampen, en meget islamvennlig avis. En avis hvis formål er kommunistisk verdensdominans. Som konkurrent til islam.

Ifølge Bangstad lider vi av 5 myter. Vi kommenterer hver slik myteforståelse Bangstad har av ”våre” myter om islam og legger inn noen generelle, men velbegrunnede, megetsigende og jordnære betraktninger av Lars Hedegaard, se nederst på siden):

5. Muslimer forstår ikke historisering

 Det er vanskelig å forklare at de fleste av samtidens muslimer i vestlige samfunn finner slaveri, sex med (les: voldtekt av) kvinnelige krigsfanger og arrangerte ekteskap med barnebruder uakseptabelt.
Muslimer lever med andre ord kontinuerlig i en Catch 22-klemme. De må leve under et budskap som i prinsippet ikke er noe annet enn ufravikelig og grunnleggende tvetydig. Dette gjør noe med mennesker. Det slavebinder dem. Bangstad skjønner ikke viktigheten av denne dimensjonen. I stedet for å ønske å få muslimer ut av klemma, bidrar Bangstad kun til å feste klemma for muslimer enda hardere. Bangstad støtter dermed indirekte et slagord som kan formuleres slik: Mer islam for muslimer. Fordi de fortjener det.

Lars Hedegaard på sin side går direkte på sak, uten intelektuell unnamanøvrering og irrelvant intelektualisering inkludert ufarliggjøring: "Læg mærke til, at hvert eneste af de centrale muslimske begreber har to vidt forskellige udlægninger. Islam betyder enten fred eller underkastelse. Sharia er enten en from vej til Gud eller et lovsystem med drakoniske straffe. Stening kan betyde aflivning af horkarle og ludere ved at man graver dem ned i jorden og smider sten på dem. Det kan også betyde "renselse". Jihad kan ganske vist godt betyde hellig krig, men grundbetydningen er, at man gør sit bedste – altså nærmest fred. Og sådan er det hele vejen i gennem".

4. Islam er uforenlig med sekularisme. 

Det er del av den avvisende og fiendtlige holdningen til Vesten som gir islamismen næring og oppslutning. For Yusuf al-Qaradawi er sekularisme synonymt med "irreligiøsitet."  Myten utgår fra en forestilling om at religiøse grunnlagstekster har et budskap og bare kan tolkes på én måte. Mange islamister har som ham manglende faktiske kunnskaper om begrepsinnholdet

Mao: All mission impossible. Bangstad elsker visst å se muslimer slave under åket og krever av muslimer at de eliminer sine religiøse ledere. Lettere sagt enn gjort, med mindre man er Sindre Bangstad og hans like.

Lars Hedegaad inntar en mer befriende holdning og tillater seg et fokus som bringer realitetsforståelse, i motsetning til Bangstad som bringer forvirring og håpløshet, spesielt for muslimer: "I stedet for sandt/falsk opererer islam med begreberne halal/haram – tilladt/forbudt, som ikke har med noget menneskeligt at gøre, men er foreskrevet af en guddom, …  Det medfører dog ingenlunde, at man selv kan vælge mellem betydningerne. For den får vi i hvert konkret tilfælde dikteret af islams magthavere – imamerne, muftierne og andre, som kalder sig "lærde". I København i sommeren 2007 betyder jihad et slags kraftigt spejderløfte om at være god ved alt og alle. I Islamabad betyder det mord og brand".

 3. Islam er uforenlig med demokrati.

 Det vil være mer korrekt og presist å si at islamismen, i den grad den krever etableringen av en islamsk stat og innføring av "islamsk lov" (sharia), i utgangspunktet er uforenlig med demokrati slik det forstås i Vesten.
Islam krever ikke en bestemt politisk organisering av et samfunn. Men islamismen er en moderne sekulær politisk ideologi …islamister leser ofte Koranen "som fanden leser Bibelen."

Lars Hedegaad går i motsetning til Bangstad rett i strupen på grunnleggende kategorier in islam, kategorier ingen unnslipper, men tvert imot alle tvinges til å underkaste seg for alltid, kategorier som ikke har alle menneskers ve og vel i tankene, men kun muslimer: "Og i stedet for godt/ondt gælder i islam begrebsparret hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt. Hvad der tjener islams sag, dvs. hvad der gavner de islamiske magthavere, er hensigtsmæssigt og derfor "godt", selv om det efter danske begreber kan være både ondt og løgnagtigt".

Bangstad lever i en blindvinkelsverden, en intellektualiserende verden og en verden med briller som ufarliggjør det farlige og blidgjør  det som ikke lar seg blidgjøre.

Bangstad vil tydeligvis føre oss inn en illusorisk verden som kune tjener islams, Allah’s og profetens særinteresser og imperialisme.

2. Islam har historisk sett spredd seg ved vold,

Bangstad: "Islams utbredelse forklares også av de historiske handels- og læringsnettverk som islam tidligere ga grunnlaget for. Det er også et faktum at den muslimske verden gjennom historien har vært langt mer tolerant overfor ikke-muslimer enn den kristne verden overfor ikke-kristne. Det finnes ingen parallell til Det nye testamentes misjonsbefaling i islamske grunnlagstekster".

Vi spør: Hva har Det nye testamentet med Koranen og islam å gjøre? Svar: Ingenting og spesielt ikke hva angår Jesu misjonsbefaling.
Bangstads påstand er uhyrlig, naiv, platt og dum. Islam er fredens religion fordi handel og læringsnettverk har gjort islam til en religion som historisk ikke har spredd seg ved vold. Selve grunnlaget for islam, Koranen, hadith og sunna er av sekundær betydning, hvilket i seg selv er an absurd påstand, men likevel en påstand man må trekke etter å ha lest Bangstads kronikk, og en påstand enhver muslim vil finne høyst tvilsom hvis ikke direkte feilaktig og som et åpenlyst forsøk på å spre løgn, forderv og forvirring i og med at selve læregrunnlaget nivellerer den enkelte troende muslims egen trosoppfatning og reduserer ham til en robot hvis individuelle tro ingen hensikt eller mening har.

Bangstad forsøker implisitt med andre ord å frata den individeulle muslim selve det frelsesgrunnlag islam pålegger ham å bygge på. Og dette i seg selv er svært nedlatende og ja, til og med rasistisk (hvis man skal anvende et begrep som nå til dags kun brukes for å blamere (og ikke fordi det sier noe om realiteter). Rasistisk på den måte at selve påstanden plasserer Bangstad ”automatisk” som en alfahann på toppen av en absolutt verdiskala han selv gir inntrykk av skal uttrykke sannhet, ikken oe annet enn sannheten og den hele og fulle sannhet i tillegg.

Det er begredelig.

1. Muslimer er religiøse. 

Bare et mindretall i den totale befolkningen med muslimsk bakgrunn som er religiøst praktiserende. Ifølge mange islamister må du for eksempel be fem ganger dagen for å være akseptert som muslim. Dette ekskluderer et overveldende flertall av muslimer i vestlige sekulære samfunn.

Lars Hedegaard: "Da det bliver afsløret, nægter de (muslimene) at sige undskyld, for en muslim pådrager sig ikke skyld ved at lyve. Ledende danske muslimer har ikke ringeste betænkelighed ved at sige ét den ene dag og det modsatte dagen efter".

Sitatene av Hedegaad: 17.07.2007, utdrag fra en artikkel av Lars HedegaardSappho
Bangstads kronikk :

Lesning som kan avmytifisere Bangstads naivisme ang islamsk ”mangel ” på forståelse av hva  imperialisme er:
Ebrahim Karsh: Islamic Imperialisme og Islamic Jihad M. A. Kahn.
Et nettsted med ”uhyre” realistisk informasjon som kan skremme vettet av enhver myte:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar