onsdag 13. november 2013

Bør muslimer konvertere?

Hadde bare muslimer flest bare visst, ville de fleste ha forlatt islam, vil vi påstå. Så hvorfor?Pro Muslim Declaration of Independence

Muslimer kan i dag skaffe seg bunnsolide, beviselige og sanne forklaringer bygget på vitenskap og historiske fakta angående Koranen og de judeokristne skriftene, dvs Det gamle og Det nye testamente.

De kan fortsatt erklære eller bekjenne at de tror på Allah, som de alltid har gjort, men de kan nå og for all fremtid tilegne seg visse tillegg bygget på det ovennevnte grunnlag.

De kan nå, i fullt samsvar med Allah’s gode vilje, miskunn, kjærlighet for sine trosbrødre - og sine barn-  og under Guds (Allah’s) nåde erklære:

Vi anser det nå bevist og på det rene at de kristne ikke på noen måte har forvrengt de skrifter kristendommen selv bygger på og som de kristne nå og alltid har trodd på, nemlig de kristne trosbekjennelsene hvoretter Jesus Kristus døde, sto opp og nå sitter ved Guds høyre hånd.

Vi anser det nå bevist at jødene ikke på noen måte har forvrengt de skrifter og den åpenbaring jødedommen selv bygger på, nemlig på Torah’en eller alle skrifter som nå finnes i den jødiske ortodokse Bibel, som også de kristne bruker som grunnlag for sitt Nye Testamente.

Vi har ingen ting å frykte for disse sannheter fordi det er Allah’s vilje at alle mennesker skal leve i fullkommen pakt med sannheten - til enhver tid - slik den åpenbarer seg etter uhildet studium og studier hvis konklusjon nå intet menneske på jorden kan bestride, fordi det viser seg at de jødiske skriftene ikke er blitt forvansket, men at den jødiske "tro" som Muhammed ble konfrontert med var forvansket (muligens uten vond hensikt) av de jøder - eller andre - som forkynte ham dette uortodoxe budskap.

Vi vet nå at vår elskede profet, Muhammed (pbh), ikke på noen måte fordreide det budskap han fikk gjennom engelen Gabriel og som forteller om profeten Jesus, men at det var Allah’s vilje at profeten på det tidspunkt han mottok åpenbaringene ikke skulle vite om hva andre kristne samfunn av hellige hadde fått av åpenbaringer om Jesus Kristus fordi disse åpenbaringene ennå ikke var tilstrekkelig kjent og/eller forstått av de som kalte seg kristne i Arabia den gang Muhammed fikk lære av dem.

Vi vet nå og forholder oss til det faktum at de kristne og jødiske skriftene som deres tro bygger på er legitime grunnlag å bygge sin gudstro på idet de begge bygger på vitenskapelig beviste fakta som de kristne og jødene med full rett kan bygge sin gudstro på, nemlig på EN, sann Gud i all evighet, - allmektig, altseende, allestedsnærværende osv.

Vi vet nå at de kristne har et ubesudlet og historisk korrekt grunnlag for å tale om at Gud f eks er kjærlighet og at Gud er en treenig Gud, ikke slik den kristne ”gud” fremstilles i Koranen, en ”gud” bestående av 3 guder, en ”gud” heller ikke de kristne tror på, og som de aldri har trodd på, annet enn i visse sekter som ennå ikke hadde fått den endelige sannhet og åpenbaring å kjenne, et faktum som med rette Allah åpenbarte for profeten Muhammed, (pbh), i  – og for - sin tid, for at Allah’s nåde på denne tiden skulle gis det arabiske folk, deres etterkommere og alle de mennesker de kunne spre budskapet om den Ene Allmektige Gud til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar