søndag 9. januar 2011

Løgnen som alle muslimer blir ansvarlige for og må betale for.

Islam er en dødskult og en løgnkultur med store ambisjoner:  Alle folk og alle nasjoners underkastelse. Den gjør alle sanndru muslimer personlig og solidarisk ansvarlig for alle de løgner andre mindre sanndru muslimer lokkes til å lyve, - med deres guds og deres profets velsigelse og vage løfte om Paradis, parret med forsikring om at alt forutbestemmes av Allah. 

Og dette er ikke en spøk eller en remse og en floskel.  Det er en døds-realitet.  Det er en dødsalvorlig plikt samtlige muslimer har på seg helt fra fødselsøyeblikket. De må alle bidra til målet skal de være sanne og gode muslimer. Både de som lyver og de som ikke gjør det.Og de som ikke vet at de har både en rett og plikt til det, hvis det skulle tjene islams. Allah og profetens sak.

Hver eneste Id - eller Eid - muslimer feirer og hver pilgrimsferd til Mekka muslimer foretar, bærer bud om en dyp, seriøs og gjerne blodig  farget intensjon om ekspansjon på islams premisser. Det er konkret snakk om erobring. Det er en strategi pålagt dem av en gud de påstår er "Gud", men som ikker det, og en profet som hevdet at han var profet, men som aldri var det. 

Det er snakk om en falsk, brutal og megaloman mann og manipulator som ikke gikk av veien for å ty til de skjendigste av metoder for å nå sine mål.

Vi skal derfor bl a være forsiktige med å ønske muslimer generelt "god id (eid) " f eks, (slik vi sier "god jul" til nordmenn flest), slik det er blitt gjort av en programleder i NRK TV. Det vil bety at vi godtar deres "gud" som jevbyrdig med "vår gud", enten denne betraktes som "død" eller er levende.

Hver eneste bønn en muslim ber, bekrefter for ham selv at han er på rett vei og at alle andre går veien mot helvete og Allah’s forkalstelse til dom og tortur i ild, at han står høyere på en menneskelig rangstige enn alle andre som ikke deler hans nesegruse beundring og dyrking av sin ”gud”. En muslim skal ikke innbille seg annet enn at han født til å dominere og herske over alle som ikke underlegger seg og tror på ”profeten” OG Allah – (Allah er profetens alter ego, de ”likestilles”, i Koranen selv).

Muslimene har Allah’s garanti for at de er "det beste folket".

Og dett er ikke noen overdrivelse, et påfunn eller en fordom å si og mene. Nei, det er bare slik det er, i all sin ondkskap, i all sin realitet og all sin fylde. Det er ikke til å komme unna eller bortforklare. Det er sannheten, bedyret av enhver muslim selv, fordi det er blitt fortalt ham av den løgnaktige profeten og Allah (ikke Gud), at slik er det og at slik SKAL og MÅ det være. 

For det står i Koranen.

En muslim SKAL ofre egne og andres liv og eiedom for å fullføre den islamske imperialisme. Det er ikke til å komme bort fra. Det er ikke til å bortforklare. Det står i skriftene som alle muslimer er bundet av og som de ikke kan fri seg fra, uten å risikere å måtte bøte med livet, av sine egne trosbrødre. 

Frafall i islam straffes med døden, akkurat som krenkelse av ”profeten” og dette at man assosierer Allah med andre guder, (innbilte, metafysiske  eller faktiske). 

Kan noen motstride dette? Vil muslimer kunne avvise dette og vise - ut fra skriftene - at slik er det IKKE, at en slik påstand er feilaktig og falsk?

Overhodet ikke.

Sier man at islam ikke vil og ikke MÅ søke verdensherredømme, kaller man i samme øyblikk alle muslimer her i dette landet - som i alle land verden over - for løgnere og bedragere, i sin tro. Det hjelper ikke at visse muslimer avviser alt dette og virkelig mener at de ikke føler seg forpliktet av dette perspektivet, og at islam følgelig ikke er slik. Men kan vi tro at de her da snakker sant, når tekster i deres hellige skriftene selv  påbyr det motsatte av hva de helst ikke vil tro og håpe på og føle seg forpliktet på?

Forteller man muslimer at skriftene deres kan forandres og tilpasses tid og sted, ja, vår tid og vårt sted, så lyver og bedrar man, ikke bare seg selv, men også muslimene.

Fins det muslimer som ikke tror på Allah? Fins det muslimer som ikke tror på den allahianske himmel?

Fins det muslimer som tror at de er forpliktet til – under trussel om ild og dom hvis plikten ikke oppfylles - å elske jøder og kristne? Fins det muslimer som elsker ateister og folk som ikke har noen "bok" med hellige skrifter, folk som ikke tror på gud og absolutt ikke vil tro på Allah OG profeten?

Svaret er nei. Hvis man sier noe annet, er man enten en feiging eller en forrykt, en idiot som lar seg styre av grove illusjoner og farlig naivisme. Skal muslimer anstrenge seg for å bli venner med jøder og kristne?

Nei. De skal ikke engang det. Det er tvert imot en plikt for muslimer IKKEå bli venner (ordentlige, gode, intime venner) med ateister, jøder og kristne.

Sier muslimer at islam betyr fred? Ja, de sier det. Og mange muslimer tror det, jobber for det, ser det gode i det. Men fred for alle? Kan muslimer påvise at Allah og profeten vil ha fred for alle mennesker som ikke er muslimer? Er plikten alle muslimer har til å delta i jihad  nå avlyst en gang for alle?

Kan noen si at dette er tilfelle - så lyver man og bedrar seg selv og alle muslimer, muslimer som aldri vil finne på helt å underlegge seg islam og den falske profeten, ja, den falske guden Allah (ikke Gud).

Dette er valget vi har, vi vestlige: Vi kan enten fortsette å importere islam og importere grufullhet i all sin tyngde, en grufullhet som nok vil vise seg  om ikke mange årtier, eller vi kan bevisstgjøre oss selv gjennom de neste ti år, og så håpe på at folk og politikere skjønner alvoret.  Hvilket vi på ingen måte kan håpe på blir tilfellet. De kommer til å sove seg over stupet. De blinde vil lede de blinde. De vil trekke oss alle med i dragsuget. Den foreliggende ”våpenvile” vil være over. Den evige krig vil starte. Og den vil være total. Vil vi ”den totale krig”?

Folket må bevisstgjøre seg selv. Nedenfra. For dette er den eneste måten vi kan bidra til å fri oss fra  Norges endelikt og skjebne på som følge av at vi lot islam vokse seg sterk og stadig sterkere og så sterk at den innga seg selv illusjoner om at den kunne ta over for alvor. For da er løpet virkelig kjørt.

Og den dag kommer. Vær ikke i tvil om det. Den dagen vil komme.

Skal vi stole på muslimer som sier at de vil fred? Ja, det skal vi. Men hvorfor det? Jo, fordi de ved å si det er halveis mot målet til å frasi seg sin ”religion”.

Men hva med den lovlig løgnen, den guddommelig tillatte løgnen, taqiyya? Kan vi håpe på at muslimer frasier seg og fordømmer denne guddommelige og evige ”ordning”?

Ja, det kan vi, hvis vi samtidig holder fast ved fornuften som ledestjerne og kompass. For det kan ikke være fornuft for muslimer å la seg for all fremtid bli ansvarliggjort  alle for en for for alltid for slike løgner, brukt i Allah’s navn. 

Muslimer må før eller senere fri seg fra det og fremstå som individer som faktisk ikke finner seg i å bli stilt til ansvar og assosiert med andre muslimers ”guddommelige tillatte” løgner. Løgner som oppfordres til av Allah. Som muslimer feilaktig anser er ”Gud”.

Vi tror at mange muslimer i Vesten før eller senere  vil innse dette og ta konsekvensene av dette og at de før eller senere i store ”flokker” vil frasi seg denne retten de har hatt fra Allah selv til å bedra. (Mange muslimer vet ikke engang at "den lovlige løgnen" finnes i islam, og godt er det, og la oss ta dette med i betraktningen når vi snakker om eller forholder oss til våre gode venner blant muslimene!)

Det vil nemlig tjene alle muslimer, men mest de som frasier seg ”retten” offentlig og helst i skriftlig form i form av ett eller annet manifest eller erklæring som de forplikter seg for all fremtid til å være bundet av.

For bare en gud som kan godtat dette uten å true med straff i ilden – og pålegger enhver muslim å drepe for islam i Allahs navn - er en gud som virkelig ”holder”. For muslim så vel som for u-muslim.   En gudstro og en religion som binder de troende på en slik måte taqiyya binder alle muslimer, er en religion og en tro ethvert menneske bør søke å frigjøre seg fra. Når selve religionen og gudstroen tillater løgn, blir alle de troende  holdt solidarisk ansvarlige for slike løgner fordi løgnen vil hefte også for alle de som snakker sant og er oppriktige av hjertet og uten vilje til og motivasjon for løgn og bedrag i seg.

La oss i oppriktghet og med mot og sannferdighet si det vi mener til muslimene. Bare da kan ”dette” gå godt i fremtiden.

Koransurer som begunner rett til å lyve: 3. 28 og 16. 106 


Ibn Kathir: Taqiyya er tillatt helt til dommens dag. Hvis noen muslim presses eller føler seg tvunget inn i vantro sammen med de vantro, så kan han gjøre det for å bevare seg selv, eller ikke.

En beslektet doktrine er kitman hvor man sier det som faktisk er sant, men ikke forteller alt det som er tilfelle, i den hensikt å villede, hvilket da åpner for løgn.

Om taqiyya på wiki her 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar