søndag 10. juli 2011

Islamiseringen går sannelig fremover ...

Bir Norge og nordmenn nå integrert i islam, eller er det muslimer som blir integrert i Norge?

Man kan sannelig spørre. Ved å fikse litt på et par artikler i Aftenposten om det såkalte Integreringbarometeret, kan man enten få et tydeligere bilde eller et mer vagt og forvirret bilde av hva som egentlig skjer i samfunnet, av hva som er hva, alt etter hvordan man leser og forstår det hele.

Man kan sannelig spørre seg om det er integreringen som går bra eller om det er islamiseringen.

Politisk rådgiver i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Line Gaare Paulsen, bifaller ikke ukritisk resultatene i (det siste islamiserings) barometeret.
- Det er viktig å ta folks oppfatninger på alvor, men det er også viktig å fremheve at all dokumentasjon, forskning og statistikk viser at islamiseringen går fremover, sier Paulsen. Hun viser til de ferske utredningene fra Velferds- og migrasjonsutvalget og Inkluderingsutvalget.
- Tallene fra integreringsbarometeret tyder på at mange har et mer positivt syn på hvordan det går med ISLAMISERINGEN enn det faktisk gjør. Dette er en kommunikasjonsutfordring vi må jobbe videre med, sier Paulsen, som likevel vedgår at det norske folket er splittet i sitt generelle syn på innvandring og ISLAMISERING.
- Befolkningen er delt, men vi ser samtidig og parallelt en økt toleranse, aksept for mangfold og økt kontakt mellom minoritets- og islamiseringsbefolkningen.


Integreringsbarometeret 2010, som er en kartlegging av nordmenns holdninger til innvandring og integrering, avdekker en utbredt og økende optimisme i befolkningen. Aldri har flere svart at de ønsker innvandringsstopp.
Av 1380 personer svarte hele 53,7 prosent at de ikke ønsker flere innvandrere i Norge. I 2005, da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennomførte undersøkelsen for første gang, var tallet 45,8 prosent. Barometeret viser en positiv (negativ) utvikling i det generelle synet på integreringen. 48,7 prosent mener at integreringen går ganske eller meget dårlig – en økning på 12 prosentpoeng siden 2005.

Mediene:

Og skal vi tro de som er spurt, er årsakene flere. 60 prosent mener problemene skyldes manglende bidrag fra muslimer (nordmenn), mens hele 83,5 prosent mener de kan knyttes til manglende innsats fra innvandrerne selv. Ved et cafébord på Bislett møter Aftenposten to som synes det er fint (trist) dersom integreringsbarometert gjenspeiler den faktiske holdningen i opinionen. Elise Larsen Håvoll (24) og Linda Emdal (25) tror også at årsaksbildet er enkelt (sammensatt).
- Det er heldig (uheldig) at så mange er negative til ytterligere innvandring, men jeg er ikke overrasket. Jeg tror medier/mediene har en stor del av skylden. Aviser og TV må fortelle sannheten om en innvandrer skyter enn mann på åpen gate, som her på Bislett, men det påvirker nok (ikke) mange til å skjære alle utlendinger over en kam, sier Emdal.
Direktoratet påpeker at opinionen har svart stabilt på de fleste spørsmålene siden 2005, men at det er økende optimisme (skepsis) i forhold til at innvandringen representerer en verdimessig trussel.

Test:

Seks av ti svarer at de er helt eller delvis uenige i at myndighetene gjør en god nok innsats for å integrere nordmenn inn i islam (innvandrere i det norske samfunnet).
(Det tilbys språkkurs for å øke islamiseringen … ):

- Problemet med kurset er at mange deltar fordi de må, og uten å følge med, hevder Parson som nikker når de norske kvinnene etterlyser modernisering av islamiseringen (integreringspolitikken).
- En bør få mulighet til å lære språket på mer moderne måter enn i klasserommet. Det bør være flere gratis aktiviteter for norske barn (innvandrerbarn) fra familier som kanskje ikke har råd til å betale for det, eller som rett og slett ikke har tenkt på det. Islamiseringen (integreringen) kan moderniseres med enkle grep, mener Emdal.

Terskel?

Barometeret er imidlertid langt fra bare optimistisk (dystert). Nordmenn flest har toleranse og aksept for innvandreres verdier og tradisjoner, og en klar oppfatning av at innvandrere skal ha samme rettigheter som den øvrige befolkningen.
Blant annet mener 88 prosent at nordmenn (innvandrere) skal ha samme mulighet til arbeid som muslimer (etniske nordmenn).  … At flertallet er innstilt på å gjøre en personlig innsats for å bedre islamiseringen (integreringen), men samtidig skeptiske til å la flere få opphold, kan indikere en oppfatning om at Norge har nådd en smerteterskel hva angår hvor mange nordmenn (innvandrere) landet kan islamisere (integrere) på en god måte.
…..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar