søndag 11. mars 2012

BLE MUHAMMED BEDRATT?


Messias Gud

I Koranen betegnes Jesus med tittelen Messias, dvs som Den salvede, en tittel som for jøder og kristne  betyr en kommende frelser, en konge. Både i kristen og jødisk tradisjon kom man etter hvert frem til at Messias til og med betød selve Gud, Herren. 

Men Koranen forklarer ikke hva som menes med Den salvede. For å finne ut hva betydningen er, må man gå til jødenes hellige bok, kalt Det gamle Testamentet, og dessuten til Det nye testamentet, de kristnes hellige bok, i Bibelen. (Men se dessuten under om hva muslimer legger i begrepet "Den salvede"!)

Fordreide profeten Mohammed betydningen av Messias da han fikk kjennskap til at Jesus var Messias og brukte dette navnet i Koranen? 

Eller ville Allah selv endre på det betydnings- innhold jødene og de kristne til da hadde lagt inn i ordet og lest ut av det i sine hellige skrifter, dvs Bibelen, slik den er i dag og slik den var allerede 600 år før Muhammed ble født, og for GT’s vedkommende over to tusen år tidligere?

Svaret er: Kanskje. Eller: Noen må ha fortalt ham noe. Noen som tok feil og som kanskje til og med forsøkte å bedra Muhammed med vitende og vilje og av en eller annen grunn, kanskje av ren frykt. 

Ja, kanskje har Muhammed lest eller hørt om hvem Messias var, slik han beskrives i Bibelen, i sin helhet og i sin rette sammenheng, eller så har han ikke. Men hvis han virkelig fikk vite dette – kanskje ved å lese ortodokse utgaver av Bibelen selv - , så har han personlig tuklet med tekstene og fordreiet  dem til det uigjenkjennelige. 

Da kan han derfor beskyldes for fusk og bedrageri, og dessuten for regelrett forfalskning i den hensikt å forføre og bedra sine tilhørere, for på den måten å berike seg selv og fremme sin egen stamme og sine egne snevre og personlige interesser.

Profeten kan da også beskyldes for å være en folkeforfører og en løgner av rang, et menneske mange ikke vil nøle med å kalle ond. Han kan da i prinsippet både moralsk og juridisk bli holdt erstatningsmessig ansvarlig for en historisk utvikling der nærmer 250 millioner mennesker har mistet livet som følge av muslimske erobringer siden 630 e Kr, da profeten døde. 

I hvert fall i teorien. Det står å lese i Sure  5. 172: Messias forsmår ikke å være Guds tjener ...

Men nå kunne ikke Muhammed lese, vil de flest muslimer innvende. Han må derfor kun ha hørt om historiene i Bibelen fra andre og det kan da ha vært disse andre som har presentert ham for forfalskninger og at Muhammed personlig derfor går fri fra enhver anklage i denne forbindelse.

Dette åpner mild sagt for fantastiske perspektiver, noe vi har vært inne på andre steder her på bloggen.

For min egen del antar jeg at profeten virkelig kunne lese og skrive, (det fortelles da også om at han i virkeligheten skrev under visse dokumenter i korrespondansen mellom ham selv og representanter for land han vill erobrer og underlegge Allah og islam).

Dette har ganske store konsekvenser for hvordan man kan vurdere islam. At Koranen betegner Jesus som Messias er bare en liten detalj i et større bilde som avtegner seg. Faktum er at Koranen vrir og vender på ganske mange sentrale motiver, både i Det gamle og Det nye testamente.

Grunnfortellingene forandres og redigeres  åpenbart bevisst og helt tydelig ut fra et  spesielt konsistent syn på alt fra hvem fortellingene var myntet på til hvilket generelt menneskesyn  som ligger til grunn. Koranen tegner et helt annet bilde av hvem Gud er, hvem mann og kvinne er og hva et menneske er enn i Bibelen, og av hvem vi er som – syndige - mennesker i forhold til Gud og til andre mennesker. 

Dette inkluderer da også det grunnleggende livssyn som avtegnes og den virkelighetsoppfatning som legges til grunn, og hele dette komplekset til sammen konstituerer da de rent praktiske normer og regler som skal være normative i alle menneskelig relasjoner, for muslimer, konsekvenser som har satt sitt preg både på hva ”Vesten”  på sin side har tenk, forestilt seg og reagert på overfor islam og muslimer, helt fra islams begynnelse.

Koranen forteller muslimene  – med påstått absolutt guddommelig autoritet en gang for alle -  hva de obligatorisk og uten unntak skal tenke og tro om ikke-muslimer og ikke minst, om alle de muslimer som konvertere eller bryter de uforanderlige forordninger som til enhver tid og på ethvert sted gjelder for muslimer in toto. Verdien på mennesker bestemmes totalt av hva Koranen, profeten, sunna og hadith påbyr og forbyr.

Vi skal imidlertid her og nå strikt holde oss til Koranen og Messias for så å komme tilbake til visse andre aspekter ved en annen anledning.

Når betegnelsen Kristus nevnes i Koranen er det først og fremst en ren tittel den peker på og denne tittelens formale uttrykk, nemlig ”den salvede”, den som bokstavelig talt er salvet med olje, ikke noe mer. Det dypere ontologiske og eksistensielle meningsinnhold holdes helt utenfor horisonten.  Riktig nok kan dette at Jesus er salvet peke hen på den helt spesielle stilling Jesus som profet har i Koranen, ja, visse surer i Koranen faktisk tillegger Jesus en status hvor det ligger svært nær å oppfatte Jesus (nærmest) som Gud i egen person, se her. Men realiteten av dette benektes av de aller fleste muslimer;  spørsmålet er et stort ikke-tema, eller man kunne kanskje si: Et skremmende, stort og lammende tabu i den islamske verden. 

I forlengelsen av dette er det ikke urimelig å stille spørsmålet om Muhammed virkelig var klar over den teologiske betydning av å plukke visse tekster fra visse deler av Bibelen for å ta dem med i Koranen og så utelukke andre. Muhammed var enten dårlig teologisk belært eller så hadde han virkelig dårlige og uinformerte lærere og informanter. Det kan imidlertid også tenkes at Muhammed tvert imot var et teologisk talent av de helt store, i og med at han jo klarte å utvikle en helt egen teologisk system hvor han ved å klippe og lime og dessuten legge til av eget hode – eller fra Gabriel eller Allah- faktisk dannet grunnlag for en helt ny religion med et gudsbilde og et budskap som skiller seg klart fra det teologiske grunnlag i Bibelen han bygget på.

Hvorfor dette temaet ikke er aktuelt for muslimer, skal man imidlertid ikke forundre seg over. Grunnen er å finne i Koranens prinsipielle lære om hvem Jesus som Marias sønn er, (ikke Guds Sønn).Koranen er faktisk klar på at Jesus ifølge Koranen selv ikke er Guds Sønn, men kun Marias sønn og ikke Allah og Marias sønn. Dermed skinner det grunnleggende teologisk poeng frem så tydelig at det neppe kan gjøres tydeligere. 

Men dermed underkjenner også Koran (Muhammed) eksplisitt den mening begrepet og tittelen Messias har i både Det gamle og Det nye testamentet. Messias i Koranen er ikke den Messias jødene og de kristne snakker om. Det mest treffende er å kalle den muslimske Messias for en anti-messias. 

Vi kan derfor trygt si at de som feilinformerte Muhammed om de jødiske og kristne forestillinger om hva og hvem Messias var, bærer et tungt ansvar på sine skuldre, hvis de gjorde det bevisst.

Det samme gjelder profeten Muhammed, hvis han var klar over hva ortodoks jødedom og kristendom lærte om den samme Jesus Kristus.

Desto mer er det å glede seg over den dagen da muslimer i hopetall blir gjort kjent med hvem Messias egentlig var og ER, nemlig Verdens Frelser.

Her er noe som vil oppfattes som en gledelig nyhet for mange muslimer som kanskje ikke er tilstrekkelig informert om hva som faktisk står i Koranen om Jesus og hva dette innebærer:


I tillegg minner vi om hva vi tidligere har skrevet om at Koranen faktisk bekrefter Biblens innhold på tross av alle anklager fra muslimer om at Biblen er forfalsket av kristne og jøder. Dette skulle være enda en gledelig nyhet for muslimer over hele verden:


Den islamske verden har noe å se frem til, når tilstrekkelig mange muslimer blir klar over visse fakta, nemlig at den ikke trenger å frykte hva Biblene sier og forteller. Bibelen er ikke forandret eller forfalsketav bedragere som vil tilsøre sannheten om Gud (Allah):


  
Her er flere gladnyheter for muslimer worldwide:

Messias profeteres som Gud i Bibelen: Jes 7.14 OG 9. 6, Jer 23. 5-6 og Mat 2. 11.
Kristus er Gud ved sin fødsel:  Matt 1. 23, Luk 1. 17, 32,76, 2.11
Jesus krav på å være Gud og aksepterer tilbedelse: Matt 2.11, Joh 10.30-33, 5.18, 23, 8.56-59, 9.38,20,28
Alle mennesker vil en dag tilbe Kristus: Fil 2. 9-11, Hebr 1. 8-9

Surer som inneholder ordet Messias i Koranen:

3. 45 En gang sa englene: «Maria, Gud bebuder deg et ord fra Ham selv. Hans navn skal være Kristus, – Jesus, Marias sønn, og høyt æret skal han bli, i denne verden og den hinsidige, av dem som får komme Gud nær. 


4:171Dere som har mottatt skriften, overdriv ikke
9:30 Jødene sier: «Ezra er Guds sønn,» og de kristne
9:31De har tatt sine rabbier og munker til herrer......
5. 17 Her benektes "Messias"'s guddommelighet.
5. 116 Her benektes "for sikkerhetsskyld" Messias's allvitenhet i og med at denne tilhører Allah kun ...

Tittelen Messias brukes 11 ganger i Koranen om Jesus, men messisas - masah - kan, på arabisk bety "å berøre", "å salve", "å viske ut", "måle opp" eller "å bevege seg rundt".

I passiv form kan masah bety "den som er berørt" eller "den som er salvet". al Masih kan betyr "fri fra synd" og ondskap. En viss muslimsk kommentator bruker ordet al-malik om al Masih, dvs kongen eller al siddiq, den rettferdige. (Etter Chawkat Moucarry).


Bibelsteder som beskriver hvem Messias er, men som ikke nødvendigvis nevner Hans navn:


110 Herren sier til min herre:
          «Sett deg ved min høyre hånd
          til jeg får lagt dine fiender
          som skammel for dine føtter!»
          
     2 Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer.
          Du skal herske blant dine fiender!
          
     3 Folket ditt møter villig fram
          den dagen du viser din kraft.
          Din ungdoms dugg kommer til deg
          i hellig prakt, fra morgenrødens fang.
          
     4 Herren har sverget og angrer det ikke:
          «Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.»
          
     5 Herren er ved din høyre hånd,
          han knuser konger på sin vredes dag.
          
     6 Han holder dom over folkeslag, det er fullt av lik,
          han knuser hoder vidt over jord.
          
     7 Han drikker av bekken ved veien,
          derfor løfter han hodet høyt.

Jesaias:  7.14

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

9. 6   For et barn er oss født,
          en sønn er oss gitt.
          Herreveldet er lagt på hans skulder.
          Han har fått navnet
          Underfull rådgiver, Veldig Gud,
          Evig far, Fredsfyrste.

43. 10-11
Dere er mine vitner,
          sier Herren,
          og min tjener som jeg har utvalgt,
          for at dere skal kjenne meg og tro på meg
          og forstå at jeg er Han.
          Før meg er ingen gud blitt formet,
          og etter meg skal ingen komme.
          
    11 Jeg, jeg er Herren,
          det finnes ingen annen frelser enn jeg.

Genesis 1. 26: Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

3. 22: Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Sakarja 10. 12:

Jeg skal gjøre dem sterke i Herren,
          og de skal vandre i hans navn,
          sier Herren.

12. 10: Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte.

Daniel  7. 13-14

Jeg så i mine nattsyner, og se!
          – med himmelens skyer
          kom en som var lik en menneskesønn.
          Han gikk bort mot den som var gammel av dager
          og ble ført fram for ham.
          
    14 Han fikk herskermakt, ære og rike
          så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham.
          Hans herskermakt er en evig makt
          som ikke skal forgå.
          Hans rike går aldri til grunne.

Johannes 4: Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» 25 «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Åpenbaringen: 1. 7-8

Se, han kommer med skyene!
          Hvert øye skal se ham,
          også de som har gjennomboret ham,
          og alle folkeslag på jorden
           skal bryte ut i klagerop over ham.
Ja, amen!
     8 Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.


22. 7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»

Hebreerne 1:
Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.  4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Sønnen står over englene
 5 For aldri har Gud sagt til noen engel:
           Du er min Sønn,
           jeg har født deg i dag.
Eller, som det også står:
           Jeg vil være far for ham,
           og han skal være sønn for meg.
 6 Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han:
           Alle Guds engler skal tilbe ham.
 7 Om englene sier han:
           Han gjør sine engler til vinder,
           sine tjenere til flammende ild.
 8 Men om Sønnen:
           Din trone, Gud, står til evig tid,
           din herskerstav er rettferdighetens septer.
          
     9  Du har elsket rettferd og hatet urett.
           Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner
           med gledens olje.
10 Og videre:
           Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen,
           og himmelen er et verk av dine hender.
          
    11  De skal gå til grunne, men du består.
           De skal alle eldes som klær.
          
    12  Du ruller dem sammen som en kappe,
           de skiftes ut som klær.
           Men du er den samme,
           dine år tar aldri slutt.
13 Men aldri har han sagt til noen engel:
           Sett deg ved min høyre hånd
           til jeg får lagt dine fiender
           som skammel for dine føtter.
(Sitater fra:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar