lørdag 1. februar 2014

En Havel i Kristiansand? En paria i Oslo?Anonym

ons 29.01.2014 kl. 09.44Det skal altså opprettes en base! Al Qida betyr "basen". Man har lært noe, ser det ut for. Man er tydelig ute på krigstokt og skal ha staten med på å skyte spurv med kanoner. Det virker som om islamkritikerne er de egentlige okkupanter av dette landet og de som har invadert Norge, med farlig tankestoff og krigerske holdninger, og som kan bli en fare for riktes sikkerhet og folks trygghet og velbefinnende.

SIAN tilskrives en mektig undergangs- og undergravingsmakt, og skal oppfattes som en styggedom. "Basen" skal angripe og tilintetgjøre islamkritikerne. Runde dem opp og bringe dem til taushet. Det må være målet og hensikten. Og staten skal med. Ja, alle skal med, og dette skjer mens det ellers i Skandinavia er sterke krefter både på høyre og venstresiden som arbeider for å oppheve rasismeparagrafen, fordi man ser rasjonelt på det, at dette bærer den vei høna sparker, hvis denne paragrafen skal kunne brukes instrumentelt av fanatikere i det uendelige, og til å spre mistenksomhet og hat innad i befolkningen og blant vanlige folk som ellers er godt utrustet med både fornuft og forstand. Og empati.

"Basen" er en parodi allerede fra starten av. Hele prosjektet bunner i et ønske om oppmerksomhet og behov for å fremstå som snillere enn snillest, uten den minste tanke for hva saken egentlig dreier seg om, nemlig hvilken innflytelse og hvilken makt islam skal få etablert i Norge og hva dette vil ha å si for landet på lang, lang sikt.

Vi er inne i en prosess som stille og gradvis vil ende i en forvandling av det vestlig norske i dette landet til det uigjenkjennelig, hvis ikke prosessen stanses og folk gis en mer realistisk forståelse av hva dette vil innebære på sikt enn det organisasjoner, institusjoner og politikere til nå har maktet å formidle til den gjengse mann og kvinne. Ikke minst NRK og TV2 henger her mye etter, hvis man ser det slik. De er snarere pådrivere for at vi skal få en ny kollektiv identitet her i landet som er mer tilpasset islam enn pådrivere for det motsatte, nemlig å styrke vår identitet som tilhørende Vesten en gang for alltid.

Barna blir nå over hele spekteret sakte men sikkert opplært til å tolerere mer og mer islam og vil om få år faktisk velge å bli sterk og fast muslim heller enn å være dvask, forvirret og pysete nordmann, en nordmann som allerede nå forlengst har glemt det grunnfjell av verdier landet ble bygget på, nemlig den judeokristne tradisjon og tro. Altfor mange av oss seiler fortsatt som gratispassasjer på dette verdigrunnlaget uten å forstå at når fjellet om ikke lenge er borte for godt, så vil pipa få en helt annen og mer hjerteskjærende låt enn den har hatt til nå.

Det er bedrevet mye saklig og vettig islamkritikk i landet siden 9. 11. 2001. Man skulle tro at kritikken ville ha brakt folk frem til skjels år og alder når det gjelder å gjennomskue islam i et større perspektiv enn det perspektivet man får når man treffer hyggelige, flittige, intelligente og tolerante muslimer. Men nei, og i stedet for å få ros for det arbeidet som er gjort - en del har riktig nok gått over streken og gjør oss flaue og skremte - så venter nå skammekroken, eller den nye Basen, med ukvemsord og regelrett forfølgning, stempling, forsøk på utfrysing, isolering, - ja, nesten alle metoder, nesten alle tenkelige midler, da bortsett fra likvidasjoner og masseforflytninger, som brukes i diktaturer og ble brukt under hårdere ideologier enn de vi har sett i verden og hos oss på snart 70 år nå, mer eller mindre.

Basen legger opp til å skape en syndebukk som man kan pryle og plage så mye man vil, med statens eller kommunes bevilgninger og velsignelse, et instrument som kan brukes til å fremheve hvor mye mer moralsk bedre man er, enn denne syndebukken. Det Basen neppe vil reflektere over er, at dens virksomhet kun vil bidra til å øke islams innfytelse, ikke bare her, men også i utlandet. Jo sterkere islam klarer å etablere seg i Norge, desto sterkere kort på hånd vil terroristregimer bevilges i Midtøsten. Desto mer vil Israel svekkes og jo mer vil jødehatet vokse, og ikke bare her, men også i resten av Europa. Og dette er et perspektiv ikke mange klarer å tenke i, uvisst av hvilken grunn. Antakelig er det så enkelt at man mer eller mindre ubevisst frykter islam og føler at man må underkaste seg islam, nettopp fordi man nå kan se at islam er kommet for å bli og dertil med en styrke vi ikke klarer å endre hva man nå enn måtte finne på å gjøre. Vi ofrer nå på en måte jødene på nytt, men denne gangen ofrer vi i tillegg vår egen identitet, alt for ikke å komme i trøbbel med islam og for at vi skal kunne beholde vårt gode navn og rykte, på det globalmoralske markedet, som mer tolerante enn andre, ironisk nok, koste hva det koste vil.

Basen er som skapt til å forsterke alle disse tendensene, til fordel for islam. Basen blir et misjonsorgan for islam. Og et korstog mot all islamkritikk, saklig eller ikke, dårlig eller fremragende.

Den største faren sett med Basens øyne er altså ikkevoldelige, saklige, kunnskapsrike, innsiktsfulle, antirasistiske, uredde og aktverdige borgere av dette landet som har forsøkt å videreføre ideene om sunn og god folkeopplysning. For 200 år siden ble slikt ønsket velkomment, med akklamsjon, og resultatene viste seg i form av stadig større velstand og stadig mer demokrati; i dag blir dette møtte med stempling og beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten og som det viser seg er helt umulig å imøtegå på saklig vis, eller korrigere, eller kritisere, for den del.
Initiativtakeren til Basen er til og med så "tolerant" at han vil forby uttalelser som han mener er rasistiske, - men som av en domstol ikke er å anse for rasistiske -, fordi dommeren bl a blir stemplet som en tufs.

Basen vet det ikke ennå, men den kan bli det miljøet i Norge som kommer til å bidra mer enn noen annet til oppløsning av, forsøpling av og forstumming av demokratiet slik vi kjenner det i dag.

At Basen allerede i utganspunktet savner realitetssans, må stå klart for enhver som vet hvor lite det islamkritiske miljøet er og hvor liten innflytelse det har hatt, særlig politisk, de siste 12 årene, på tvers av det man skulle ha forventet at det ville få, sett i betrakting av 9. 11. 01 og senere anslag mot en rekke europeiske land.

At Basen forsøker å samle krefter mot islamkritikken, viser hvor opprådde de er og i hvor stor grad de savner syndebukker som de kan stille ut og herse med, som et slags tilsyn for høy moral.

På mange virker dette forsøket patetisk. Man gjør islamkritikk til en større fare enn likegyldigheten og manglende kunnskaper blant folk. Det virker som om det nå her i Norge er SIAN som har okkupert Vestbredden i strid med internasjonal rett. SIAN gjøres til en fascistoid "stat" med "innbyggere" som ikke er stort bedre enn det nazistene var før det var ute med dem. Bare for å bruke et bilde.

Ting er virkelig snudd opp ned i dag.    svar

    15 liker

    Rapporter

Anonym

lør 01.02.2014 kl. 07.24Gule henviser til et innlegg han har skrevet i Dagsavisen. Og hva finner man der?

Gule forhåndsdømmer, men dømmer ikke med sine fordommer, men dømmer ikke på stedet, men vil dømme hvis han bare får eller tar seg anledning.

Og her er han i god gang med å legge en løkke rundt nakken på Tumyr, som han håper bitere på agnet. Han vil at Tumyr skal sprelle i garnet før han hanker inn fangsten. Dette minner om den reneste MacArtyisme. Gule mener at Tumyr ikke er «straffeverdig» før han har gått i Gules felle. For en fingerspizgefyhl! For en tolerant snillisme! Tumyr skal fanges på korrekt måte! Men hva hvis Tumyr på et møtet i Biblioteket, som ikke blir noe av, hadde gjengitt uttalelser som Gule tidligere har forsøkt å få ham straffet for?

«Arne Tumyr har søkt om å leie møterom har blitt avslått med henvisning til at formålet til SIAN ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for sin virksomhet», skriver Gule.

Avslaget er meget betenkelig, skriver han. Biblioteksjefen sier at (SIAN og Tumyr), ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for i Kristiansand kommune har like rettigheter, plikter og muligheter til samfunnsdeltakelse, kulturell utfoldelse, utdanning og arbeid uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet».

Det er viktig at det er svært høyt under taket når det gjelder mulighet til å benytte biblioteket til møter, skriver Gule. Han spør: SIAN – en rasistisk organisasjon? og svarer: SIAN er en fremmedfiendtlig organisasjon og Arne Tumyr har ved flere anledninger uttalt seg på måter som må kalles rasistisk. Men rasister har også ytringsfrihet – når de ikke uttaler seg rasistisk! Og det er det man skal være forsiktig med å ta for gitt på forhånd. … det er altså betenkelig å forhånds-benytte en henvisning til en lov, man må vente med å bruke rasismeparagrafen til noe rasistisk, hatefullt, krenkende eller lignende faktisk har blitt uttalt. Det er derfor betenkelig å avvise utleie til SIAN og Tumyr, mener Gule. Det er derfor nødvendig å opptre motoffensivt. Biblioteksjefen og kulturdirektøren bør gjøre om avslaget, skriver Lars Gule.

En mann ved navn Ben Økland oser av forakt for SIAN, i sin kommentar til Gule, og både forhåndsdømmer og dømmer med sine fordommer, for han har ingen backing bl a i rettsapparatet for å hevde det han gjør, hvilket heller ikke Gule har for sine påstander om Tumyrs påståtte rasisme.

Gule får en kommentar fra Økland som kan få det til å gå kaldt nedover ryggene:

Han skriver: Offentligheten i Kristiansand har rett til å følge en politisk linje som tar sikte på å forebygge utilbørlig uorden på offentlig sted. Det ville innebære like mye sensur å tvinge organet til å omgjøre sitt vedtak som ikke vil tillate SIAN sin pøbelvirksomhet. Man kunne også vist til erfaring med ytringer i strid med Strl. § 135a - i søkk og kav. …

Forøvrig er det gledelig at offentligheten i Kristiansand markerer klar politisk linje mot organisert, rasistisk virksomhet, og å markere nettopp ovenfor SIAN var et godt valg i så måte.

Kommentar: Organisert rasistisk virksomhet? Pøbelvirksomhet? Og dessuten uten begrunnelse. Økland burde heller studere frifinnelsesdommen over Tumyr, og SIANS vedtekter, og der vil han finne at han savner grunnlag for å påstå det han påstår.    svar

    4 liker

    Rapporter

Arne Tumyr

tor 30.01.2014 kl. 13.17Et av hovedspørsmålene til Lars Gule kan kanskje være: Slutter du deg helt og fullt til det Levi Fragell hevder:

-Hvis vi ikke klarer å åpne for det samme tvisynet i islam som innen kristendommen, er vi fortapt.

-Islam er mye farligere enn kristendommen.

-Der islamistene får flertall styrer de etter Koranen.

-I land etter land ser vi nå islam spre seg.

-Jeg tar selvkritikk for ikke å ha sett islam-trusselen før.

-Nå truer fundamentalistiske muslimer verdensfreden.

-Det er bare et tidsspørsmål før vi ser nye terroraksjoner i Allahs navn.

-Islams kulturhat mot Vesten skyldes ikke fattigdom.

-Vi kan ikke sitte og se på at islam bryter ned respekten for kvinner, hindrer integrering og undertrykker annerledes tenkende.Fragell hevder:

-Hvis vi ikke klarer å åpne for det samme tvisynet i islam som innen kristendommen, er vi fortapt.

-Islam er mye farligere enn kristendommen.

-Der islamistene får flertall styrer de etter Koranen.

-I land etter land ser vi nå islam spre seg.

-Jeg tar selvkritikk for ikke å ha sett islam-trusselen før.

-Nå truer fundamentalistiske muslimer verdensfreden.

-Det er bare et tidsspørsmål før vi ser nye terroraksjoner i Allahs navn.

-Islams kulturhat mot Vesten skyldes ikke fattigdom.

-Vi kan ikke sitte og se på at islam bryter ned respekten for kvinner, hindrer integrering og undertrykker annerledes tenkende.Hvis du kjøper disse meningene til Levi Fragell, Lars Gule - ja, da bør du søke medlemskap i SIAN.

Arne Tumyr    svar

    6 liker

    Rapporter

Anonym

tir 28.01.2014 kl. 00.39"I 2003 sa Fragell til Dagbladet:

-Islam er livsfarlig.

-Hvis vi ikke klarer å åpne for det samme tvisynet i islam som innen kristendommen, er vi fortapt.

-Islam er mye farligere enn kristendommen."

I dag ser vi kanskje begynnelsen på en utvikling som har vært på gang en tid, og som mange ateister hilser velkommen, nemlig at humanismen eller humanetikken faktisk kan være like farlig som kristendommen, ironisk nok, i den grad humanister eller humanetikere ikke i tilstrekklig grad identifiserer hva som er virkelig farlig og hva som virkelig utgjør en trussel mot Vesten i sin helhet.

Mn anser islam som like død og begravet som kristendommen. Man vil ikke se forskjellen.

    svar

    6 liker


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar