fredag 7. februar 2014

Muslimer mot jihad, for kuffar?For noen år siden kom det fra en brite et forslag til EU parlamentet om å tilby muslimer å underskrive et "charter" som i praksis betyr av man avstår fra å tolke deler av Koranen bokstavelig. !

Etter at forslaget ble fremlagt er det blitt lite diskutert i media, både i utlandet og her, ja, spesielt her i Norge selvsagt, - for noen vil lukte «rasisme» eller diskriminering i den selvgode og kanskje bre så altfor typiske norske "godhetens navn". Et tilsvarende forslag fra en norsk stortingsrepresentant, er rett og slett utenkelig.

Erklæringen er mye mer omfattende og gjennomgripende enn den troskapsed som alle nye statsborgere av Norge nå får tilbud om skrive under på. For psykopatiske aktører med Koranen i hånd, og med virkelig skumle eller konkrete, materielle jihadistiske hensikter,  hjelper den antakelig lit med tanke på å stoppe slikes fremmedhat med en slik troskapsed. Den kan lett ses på som en hån og en krenkelse for dem, og derfor helt uten betydning.

Hvorfor har ikke  skandinaviske media fått med seg dette?  Er dette en god ide som bør innføres i Norge?

Det gelder oss derfor å se at HRS nå tør å nevne erklæringen, her

Det heter i erklæringen:

Islam er en fredens religion .... derfor er islam fullstendig uskyldig i den vold og den terrorisme som av og til forbindes med den ...

Islamske lærde burde derfor ikke ha noen betenkeligheter med å skrive under ...

Det er å håpe at alle muslimske ledere og lærde over hele Europa (bortsett fra i Norge?) kan skrive under ...

Undertegnelse av erklæringen er ment å skulle være et første uttrykk for et ønske om å leve i fred med vertslandet sitt som lovlydige- og fredselskende borgere ...

Vi slutter oss til at det arbeides for å fremme fredelig sameksistens ... i et brorskap mellom alle ... idet vi forholder oss til Universal Declaration og Human Rights (1948 og 1966) ... – og dermed ikke den spesifikke islamske menneskerettighetene, nevnt tidligere på bloggen her.

(Jeg må her føye til at muslimer har utarbeidet og vedtatt hele to egne erklæringer om menneskerettigheter som begge – som nesten er identiske - avviker fra FN-erklæringene på vesentlige punkter bl a ndg kvinnens rettigheter og ndgj religionsfrihet. Ikke mange skandinaver er klar over dette).

Erklæringen forutsetter at det utstedes en fatwa som forbyr bruk av vold mot annerledes troende og at det trues med vold eller drap mot disse. Det skal være forbudt å blinke ut sivile personer og institusjoner som "lovlige" drapsmål, (sivile israelere, f eks, skal ikke lenger anses som skyldige og lovlige "militære" mål?)
Man skal dessuten forplikte seg til å initiere undervisningsopplegg for å promotere erklæringen.

Den viktigste delen av erklæringen går på forholdet til enkelte krigsvers i Koranen, versene om den voldelig jihad, som det fins ganske mange av i Koranen. Eventuelle underskrivere av erklæringen må godta at religion er en privat og personlig "affære" og at valg av religion skal være helt fritt.

Alle skal være enige om at alle former for terrorisme skal være forbudt og ingen voldelig jihad-aksjon skal anses som hellig, og at ingen som dør i en slik operasjon skal anses som martyr.

Kristne og jøder skal ikke betegnes som kaffir, dvs. vantro og ingen som bytter tro eller tror annerledes skal kunne betegnes som vantro via "takfir", dvs å gjøre noen til hedning eller vantro. Dessuten skal alle former for takiya stoppes og forbys. Muslimer forbys dermed av sine egne å lyve og å skjule sin tro!

Et av formålene med erklæringen er å få alle muslimske institusjoner, organisasjoner og andre organ til å utstede klare nytolkninger av krigsversene - og andre - i Koranen.

Erklæringen skal gjelde som en bindende fatwa og kunngjøres i media over hele Europa (bortsett fra i Norge).

Forslaget ble fremmet Gerard Batten som var innvalgt fra UK Independence Party. Han er medlem av European Parliament of London.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar