tirsdag 16. juni 2015

CNN og om dette å tenke juridiskDet må være noe rivende galt i CNN, - kanskje de driver valgkamp for Demokratene, uten å vite det?
I hvert fall ser de ut til tenke det, altså at de kanskje drives av et slikt prosjekt underbevisst, subliminalt forårsaket. De vet med andre ord ikke hva de gjør og kan følgelig ikke dømmes eller anklages, i hvert fall ikke for brutalt eller sterkt. Eller?

Jeg tror imidlertid at de gjør det bevisst, så desto verre. De bør derfor tåle en dybdekritisk gjennomgang, og et par retoriske upper-hooks fra vårt underbevisste, for likt skal jo bekjempes med likt, ifølge homøopatien, for å si det slik.

Men de gjør også underbevisst, noe de har til felles med hele vår kultur i dag: CNN – på samme måte som selve dybdene i de vestlige nasjonene i dag – har glemt «å tenke juridisk», noe vi tidligere har vært inne på her på bloggen,  her original på nei til islam

Det har foregått en perspektivforskyvning i den kollektive bevissthet de siste 30-40 årene, et fenomen som har sine motsetning i det kollektive underbevisste. Sinnet – vår mentale tilstand, vår psyke – er blitt styrt bort fra fornuftens og prinsippenes distanse til den snevre følelsesladede nærhet. Folk er blitt styrt til å forholde seg individuelle mer enn til det generelle. Vi har gått fra samfunnet til den enkelte og er «stuck» der.

Det som ingen umiddelbar psykologisk relevans har, er rett og slett blitt irrelevant i det store og hele og typisk i hele befolkningen. Vi tenker kollektivt mer med sentimentaliteten enn med rasjonaliteten. Perspektivet forskyves fra tanken til emosjonene – eller det kaprisiøse som et tilnærmet høyeste gode - som det primære fundament for all erkjennelse. Derfor banes vi da også mot mistankens paradigme i stedet for å tiltroens.

Vi tillegger slike brave kvinner som Pamela Geller motiver hun ikke har og er fornøyde med å fokusere på å bortforklare hennes noble sak i stedet for å konfrontere henne med sakens egentlige kjerne og selv saken. Vi setter parentes om selve saken og blåser opp et irrelevant omland, en prosess som bare tjener til å undergrave modernismens prinsipper, postulater og aksiomer. Ikke det at modernismen er feilfri, den kan gjennomskues, men poenget her er at en ny forståelse er mye bedre og mer viktigere å få fatt i enn en ensidig dyrkelse av det postmoderne som det pragmatisk eneste perspektiv på tingene.

Det som CNN bidrar med er å gi postmodernismen til hovedrolleinnehaver og «den» som sitter med «fokus- og definisjonsmakten». Vi ser ennå ikke at denne prosessen i seg selv utgjør en etablering av relativismen som det absolutte fundament, selv om dette er påpekt i det vide og brede spesielt i akademiske kretser med interesse og anlegg for slikt. Verden skal skapes etter våre preferanser og ingen skal kunne fortelle noen andre hva som er rett eller galt, stygt eller vakkert, rett eller galt og det er dette CNN spiller på. Vi tror at et eneste sanne og riktige er at alt kan foredles ved å konvensjonalisere alle virkelighetsaspekter – og dette er et stort mistak, ikke bare et lettere utslag av kollektiv depresjon og autentisk – eller maniert - håpløshet.

CNN vet at seere flest er mer interessert i hva Geller muligens kan ha av motiver utover det hun selv sier hun har. CNN åpner opp veien for liksom legitimt å kunne kritisere hennes person på bekostning av hennes sak, et forhold som er mye viktigere enn hva hun innerst inne i en mørk hjernekrok skulle ha av divergerende undertanker. CNN appellerer med andre ord ikke til nobel erkjennelse av en nobel sak, men til en nedrig og snever stempling av henne som privatmenneske og person.

Så nei, CNN vet ikke hva de gjør, men de vet hva de gjør like vel, og derfor er CNN ansvarlig for å drive opinionen ut i tanke og holdningsparadigmer som ikke er folket verdig. CNN forutsetter at folk egentlig ikke kan tenke prinsipielt, teologisk, filosofisk og juridisk. CNN forutsetter at folk er dumme og nedrige og at det ikke kan forbedre. CNN inntar derfor det standpunkt at folket er uforbederlig og ikke kan lære noe, forstå noe og agere fornuftig og sant pragmatisk på utspill som CNN her serverer.

Folket anses ikke en gang verdt bryet med å vinkle Gellers sak på en rasjonell måte, i stedet fisker CNN stemmer for demokratene (dvs sosialistene) ved å redusere potensielle seere til offer for sin egen fra CNN’s side innbilte håpløshet, uforstand og mangel av sunn, naturlige selvrespekt. CNN fratar folket den noble status den amerikanske konstitusjonen forutsetter, nemlig det frie, ansvarlig og intellektuelt oppegående menneske. Og ikke bare fratar, by default eller negativt sett, nei, CNN bidrar aktivt eller positivt til at folk skal tenke lavere om seg selv heller enn større. Folket skal gjøres så smalspektret i sinnet og i holdningene som mulig – for dette ser ut til å tjene sosialistene best. CNN ser ikke at dette er et umoralsk prosjekt, en agenda som dukker folk i stedet for å appellere til folkets edelhet eller nobless. Det fins ingen «nobless oblige» for CNN og i dette ligger et enormt hovmod og en nedvurdering av den vanlige mann og kvine og den vanlige familie, svart eller hvit, som ikke bare er begredelig, men også moralsk og estetisk utillatelig, ja, utilgivelig i høyeste potens.


Saken belyses i en artikkel av Douglas Murray som er delvis gjengitt og kommentert på Document, her

Kort fortalt:

The ability of ISIS to reach and influence citizens far away from Iraq and Syria has been shown a number of times to date, most recently last month in Garland, Texas, where two men attempted to attack a Mohammed cartoon contest organized by Pamela Geller. That is what happened. But what happened next in some ways deserves more focus.

In the hours after the shooting, there was intense media interest in what the police knew about the dead suspect. The name of Ms. Geller came out. And something subtly changed. In a set of media interviews with Ms. Geller and with her colleague at the American Freedom Defense Initiative, Robert Spencer, their interviewers expressed relief that they were safe — and then turned on them.
-
The nadir was an interview on CNN conducted by Erin Burnett, where the news anchor questioned Ms. Geller down the line. The interview is well worth watching, if for nothing else than for what should become a seminal example of the mess the West has got itself into on these questions. The interviewer got herself into an oddly self-strangulating position from the start when she mentioned to Geller, “Obviously the Prophet Mohamed cartoon exhibition in Texas — you were the one behind that. Obviously people died during that. There was a gunfight.” This is presenting facts in a weirdly neutral light. Of course, as Geller pointed out to Burnett, it was not the case that “people died” during the cartoon exhibition. Two men who came to the event, apparently intent on mass murder,

    “On that ‘Draw Mohammed’ cartoon event in Texas, obviously you know some people see it very differently from how you see it. You see it as an art event. They see it as showing pictures of the Prophet Mohammed, who should not be drawn. You know, obviously you’ve done other things.” At this point, the interviewer raised the ads that Pamela Geller sponsored on the New York City subway, which said, “In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. Support Israel. Defeat Jihad.” The CNN interviewer then went on to her question: “Are you surprised that there are some who would want to target you for words like that?”

There is much to be said about this. Why, for instance, would anyone want to behead someone for posting an advertisement attacking “savages”? To show that they are not savage? It certainly does not follow that such an advertisement would inevitably lead to violence.

Burnett went on, “But it’s important to note this. I mean, are you stoking the flames? Do you on some level relish being the target of these attacks?”

The presumption at work, of course, is that Geller and Spencer have brought these beheading plots and assassination attempts on themselves. If this sounds familiar, it is because it is. This is exactly what we heard from certain people across the political spectrum in the wake of the January murders in France of the staff of the satirical magazine, Charlie Hebdo, and after the murder of a filmmaker and the attempted murder of many others taking part in a free speech event in Copenhagen weeks after that.

Murray fortsetter:

As I recently wrote in these pages, it is not possible to support the right of someone “left-wing” to publish a cartoon of Mohammed but not the same right if it comes from someone “right-wing,” nor that someone who publishes such a cartoon, not realizing what he is doing, should be defended, while someone publishing in the full awareness of what it means, should not.

In the same way, it does not matter even if Pamela Geller did wake up every morning obsessed by Islam, and the staff of Charlie Hebdo only wake up every other morning, or once in a while, thinking about Islam. The point is: Is what they are doing legal, and is it something that our laws and traditions protect? The answer, in both France and America, is ” Yes.”

So from there on, it matters not a jot what political or other leanings the publisher or promoter of a cartoon might possess, or what his motivations for doing so might be. It is not our job to presume to look into the hearts of people — as self-appointed groups such as the Southern Poverty Law Center do — and try to divine what their intentions are. If what they are doing is legal, we should defend them. When people — who seek to break not just our laws, but our customs and our traditions of free speech — attempt to kill those people, the response can be only solidarity.

We are no more justified in making ourselves judge and jury of a victim or potential victim than the Islamists are justified in making themselves the self-appointed executioners. All that does is assist them in their task.

Kommentar: Så sant som det er sagt, og så enkelt kan det ses, men dette ses ikke av mange i dag. Det går dem glatt hus forbi, og grunnen er at vi ikke lenger klarer å tenke juridisk og da mener jeg med å tenke dette å ha jussen internalisert i en selv, integrert som en organisk lem i vår personlighet og i vår sjel, så å si. Det er dette det dreier seg om. Og med dette følger også den erkjennelse at tro og juss hørere sammen, som de to sidene av en mynt, og ikke hvilken som helst mynt, og ikke en gullmynt, nei, en myt slipt i høyestekarat diamant. (Men dette arbeider vi annetsteds med; om mulig kan vi komme tilbake til det her på bloggen om en tid … )

Nyhetsankeret Erin Burnett som intervjuet Geller burde ha hatt dette perspektivet innabords, som om det var en del av henne selv. Men så er altså ikke tilfellet. I stedet har hun fått innbygget i seg selv en typisk psykologiserende eller sosiologiserende eller antropologisk måte å tenke på og dette er blitt en plattform i hjertet hennes og et aspekt av personligheten som hun ikke er mann for hverken å kontrollere eller sublimere, dvs anvende i det perspektiv det hører hjemme i, dvs i et mye snevrere perspektiv og hvor da den juridiske dimensjon i tankelivet hennes fikk desto større plass. Det ville ha gjort hennes fremtoning – og faktisk også hennes agenda som CNN’s anker - mer interessant og mindre sentimental og mer sakssvarende, for ikke å si virkelighetsnært, aktuelt og tradisjonelt forankret, dvs forankret i selve den vestlige sivilisasjon slik den har båret oss frem til i våre dager, den judeokristne sivilisasjon hvor jussen har vært like viktig som teologien, både i relasjon til teologien og til jussen, - for de hørere sammen, de er innvevd i hverandre, og det er nettopp dette vi er i ferd med å miste, på et dypere plan, et mer vesentlig plan og et plan som nå riktig nok er skjøvet til side og ned i de ubearbeidede dyp av sjelslivet vårt, hvor det ikke lenger får virke og sette sitt preg våre troer, holdninger, verdier, våre menneskesyn og vår virkelighetsoppfatning, alt i nydelig synergi. For dette perspektivet synes nå tapt i den vestlige kulturkrets. Vi har falt ned i en postmodernistisk gjørme, og mulig i kvikksand som det er umulig å komme op fra, om vi skulle bli dratt aldri så mye, for i dag går tiden for i et heat mellom erkjennelse og sentimentalitet og mangel på juss og tro, lov og Gud i ett levende ett.

Morray ser nok dette perspektivet, men lar det ligge, forståelig nok, for folk og lesere i dag trenger kjappe artikler, kjappe kommentarer og kjappe konklusjoner, i seg selv et paradigme som automatisk vil stå i veien for erkjennelsen av de mer dypere perspektiver jeg peker på her og på bloggen for øvrig.

For videre fordypning, hvis noen skulle være interessert, se postering linket til på denne bloggen over.

23 Jan 2015:


Vi sakser fra nettet og tar med en kommentar som ble lagt ut på HRS for en måneds tid siden angående et annet intervju av Geller på CNN:

«Noen som så Pamela Geller og Camerota på CNN?

Det var et flaut stykke, ("episoden" er tatt ned), og man kan kanskje lure på om redaksjonen i CNN har kommet på andre og bedre tanker, hvilket forresten nok ikke er plausibelt.

For Camerota som nok er over tredve forsøkte her formidle ett eller annet med kroppsspråk, ansiktsuttrykk og diverse, på en ekstremt tenåringsaktig måte, som om hun var i begynnelsen av puberteten og ikke ville lenger, at i hvert fall jeg syntes det var i drøyeste laget.

Hvem ville så Cameraota - nordisk blondy med blå øyne- appellere til? Andre teens med knis på jakt etter en eller annen kis på samme nivå?

Vel, CNN har mange seere worldwide, noen millioner på millioner måtte hun vel ha i bakhodet, som gjenstand for et budskap, og dertil et seriøst budskap, får vi håpe, for liksom å kompensere for teen-imaget og teen-approachen, for ellers ville det hele blitt for umodent, og ja, flaut, gjennomskuelig og latterlig, igjen.

-  Dette er en krig, sier Pamela Geller. Camerota får hakeslepp, ruller med de båblå øynene og vil liksom ikke tro det hun hører. Hun vil helst være klassens vakreste urbane budeie koste hva det koste vil av fremtidigskrekk og gru, som følge av ... ja, vi vet ... alt i den hensikt å kunne få nyte dette og for å kunne innbille seg at det som gjelder er å tilhøre den siden av speilet som tror at jo mer sexy du er, jo mer dypt alvorlig bør man behandles og et ønske om at alle seere verden over i hvert fall ikke er mer moden, innsiktsfull og skærp enn den man er selv er, der foran speilet, selvbeundrende.

Camerota forutsetter at amerikanere flest er som henne selv og at de burde skjerpe seg for ikke bli annerledes, eller for ikke å forstå noe mer eller noe annet enn henne. Hun tror det er mulig å lure amerikanerne i det uendelige. Så dumme som de nå en gang er.

Litt av et utgangspunkt, vil nå jeg si. Hvordan skal dette fortsette? Helt til Manhatten synker i havet av overvekten av alle de nye Moskeene som må bygges der, for at hun skal kunne tillate seg å nippe aldri så lite på det, selve saken og innholdet, i moden alder, mener jeg?

Men obs obs, ikke si noe: Camerota søker kanskje i neste omgang om frilansoppdrag for norsk MSM? For hvem vil vel ikke ha henne her på bjerget? Her hvor det er umulig å synke i havet?»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar