mandag 13. januar 2014

Debattnivå og debattklima i Norge i dag Profesjonell og undervisningspliktig filosof Lars Gule mener følgende er rasistisk og straffbart:

Anfindsen: Så vidt jeg vet, finnes det ingen eksempler på at afrikanere har klart å bygge noe som minner om vestlig sivilisasjon noe sted. Så vidt jeg vet, finnes det heller ingen eksempler på at afrikanere har overtatt et noenlunde sivilisert område uten at forfall, korrupsjon, vold og kriminalitet har blitt resultatet. Zimbabwe, Detroit og Sør-Afrika er tre av flere mulige stikkord i den sammenheng. Disse stedene viser hva som skjer der antirasisme, ønsketenkning og utopisme rår grunnen. …

    Store deler av afrikanske befolkningsgrupper mangler forutsetninger for å kunne fungere i frie, demokratiske samfunn, for ikke å snakke om at de mangler forutsetninger for å kunne bemanne politi, domstoler, direktorater, departementer, regjeringskontorer, osv, uten at resultatet blir korrupsjon, inkompetanse og elendighet på alle bauger og kanter. Nøyaktig slik vi ser det i Detroit, Zimbabwe og Sør-Afrika. Og selvsagt har dette en forholdsvis sterk korrelasjon med fordelingskurvene for IQ hos afrikanere. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det tjener til noe godt å kamuflere eller skjønnmale dette.

Gule kommenterer dette slik: «Reinheklet rasisme, også i straffelovens forstand – etter min vurdering.» Flere har sagt seg enige med ham i at dette er rasisme.

Jeg er villig til å ta selvkritikk på første setning i avsnitt nummer to ovenfor avsluttes med formuleringen «... og elendighet på alle bauger og kanter». Her kunne jeg med fordel ha valgt en mer nøytral formulering som f.eks. «... og diverse andre problemer».

Forøvrig er det vel slik at disse to avsnittene inneholder (a) en del empirisk etterprøvbare påstander, og (b) noen vurderinger fra min side om konsekvensene av nevnte empiri. Spørsmålet blir da hvordan dette kan bli rasistisk. Gjør vi afrikanere (inkluderte diasporaen i Vesten) en tjeneste ved å unnlate å snakke om disse tingene? Blir verden et bedre sted, for noen av oss, dersom vi feier disse problemene under teppet?

Som et apropos nevner jeg at Bøhn kommenterte Øians forslag til definisjon av rasisme slik: «Dette er et empirisk, forskningsbasert tema, ikke et ideologisk/politisk, og kan vanskelig inngå i en definisjon av rasisme?»

Til dette svarte Øian: «Bøhn har rett i at pkt 1. i min rasismedefinisjon ikke er god.»

Spørsmål: Dersom empiriske forhold «vanskelig [kan] inngå i en definisjon av rasisme», hvordan kan det da være rasistisk å fremme empirisk etterprøvbare påstander om forholdene i Afrika, eller om forholdene i amerikanske byer som overtas av afro-amerikanere?

Dersom mine påstander er feilaktige, er det jo bare å tilbakevise dem. Dersom man (a) ikke kan tilbakevise dem, samtidig som man (b) fastholder at det er rasistisk å trekke frem slike forhold, sier man ikke da at det er visse sannheter som er så ubehagelige at de bør holdes skjult?

Fredag den 6. august 1999 ble i Avisen Fædrelandsvennen trykket et leserinnlegg forfattet av Arne Tumyr, og med følgende overskrift: ”Hedstrøm og Kleppe har rett.” Innlegget hadde følgende innhold:

Gule mener at følgende er ekstremt:

De av oss som har levd en stund vil huske hvordan noen ganske få borgere i dette land så faren som truet ved den opprustning som fant sted i Europa i 1930-årene. De ivret for at Norge måtte øke forsvarsevnen og pekte på at Norge kunne bli angrepet og okkupert over natten. De som våget å stå fram ble hudflettet i avisene og på møter - de ble latterliggjort - de ble karakterisert som ”krigshissere”. Norske offiserer som gikk på gaten i uniform ble spyttet på - og fra folkemengden ble det ropt til soldaten: ”Brekk i stykker geværet!” Forsvarsvenn ble et skjellsord.

Vi vet alle hvordan det gikk. De som ble mobbet fikk rett. Enkelte av dem fikk i ettertid heltestatus. I vår tid er det Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe som roper et varsku og som blir mobbet og trykket ned i sølen når de peker på innvandringspolitikkens farer - som kan innebære at landet og samfunnet i fremtiden ikke er underlagt rettsstatens og velferdsamfunnets skrevne og uskrevne lover, regler og normer generasjonene har kjempet fram. Mobberne utbasunerer hemningsløst at vi burde ha tatt imot langt flere innvandrere. Fri innvandring er det eneste saliggjørende, hevder enkelte. Ja, hvorfor ikke ta imot for eksempel 20.000 innvandrere i året? Den norske stat har jo en enorm pengebinge!

I store deler av Europa har politikerne forgjeves forsøkt å stramme inn etter at de gjennom en årrekke har tatt imot millioner av økonomiske innvandrere. I Frankrike er det nå 14 enklaver der det er innvandrerghettoer hvor fransk kultur, lov og orden er destruert. Verken fransk politi eller brannmannskaper våger seg inn i disse innvandrerområdene uten videre. Her hersker lovløse tilstander - og verre vil det bli. Hele Europa - inklusive Norge - vil i fremtiden kunne bli et Balkan-område. Dette er problemer som bl.a. våre barnbarn barn trolig vil måtte kjempe med - som et resultat av den politikk som føres i dag som ikke er i det norske folks interesse.

I 1940 tok inntrengerne som følge av datidens politikk Norge i ett jafs natten over. I nyere tid vil det norske samfunn bli underminert gjennom flere generasjoner som følge av dagens holdning som er: Slipp innvandrerne inn - de er en ressurs for vårt land. Hedstrøm og Kleppe vil om 100 år fremstår som lysende enere - fordi de advarte.


Gule begrunner: «Det ekstreme i denne teksten ligger i forestillingene om at innvandringen representerer en invasjon og i påstanden om innvandringsgettoer hvor fransk kultur er ødelagt og lovløse tilstander hersker. Her spås det også på sviktende grunnlag om Norges fremtid. Hele dette virkelighetsbilde er presentert gjennom tendensiøse gjengivelser av ulike saksforhold, villedende analogier med situasjonen i 1930-årene og svært spekulative
fremskrivinger på bakgrunn av den forvrengte fremstillingen av tendenser i samtiden"
Nei til islam kommenterer:
Det er faktisk sant at fransk kultur ikke er ødelagt i de franske gettoene. Fransk kultur viser seg ved store overføringer, betydelige sosialbevilgninger, stort politiberedskap og praktiske tiltak til opprettholdelse av beboernes materielle grunnvilkår.
Det er også sant at det ikke hersker lovløse tilstander i disse gettoene. Det gjelder to lover eller grunnleggende lovsystemer i dem, og det er jungelens lov og sharia-lov i "skjønn", parallell forening, eller integrert forening (?), forsøkt moderert og modernisert av den franske stat til beskyttelse for bl a kvinner i gettoene.
Hva angår spekulative fremskrivnger: Det kan godt hende at disse er spekulative, men hva annet kan man vente når man skal fremskrive utviklingen når enhver fremskriving - også den som Gule selv har i hodet og legger til grunn - er spekulativ?
Prognoser kan tallmessig ta feil, men det aspektet Gule helst vil lukke øynene for er hva som vil skje av kvalitative - ikke først og fremst kvantitative - endringer i Norge som følge av de mest islamvennlige prognoser.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar