søndag 23. september 2012

Hadia Tajik - u-kulturminister?Er Hadia en ekte muslim? Eller er hun ”bare” en ”opplyst muslim”, en muslim som ifølge  "Opplyste muslimer"– som for øvrig lever i frykt i Norge, mange av dem -  kan være sekulære eller ateistiske muslimer?

I Ap's partiprogram står det:

Det moderne sosialdemokrati bygger på et sosialt, demokratisk, humanistisk og samfunnskritisk grunnlag.

Vi spør: Humanistisk? Er islam en humanistisk fundert religion?

Svaret er selvsagt: Nei.

Må Hadia her svelge en eller flere kameler enn det man kan forvente av en 29-åring??


Videre står det:

For Arbeiderpartiet er frihet et overordnet mål. Dette forutsetter rettigheter for alle.

Vi kan spørre: 

Er Hadia for eller mot den muslimske menneskerettserklæringen? Er hun for, så har hun et problem, for denne erklæringen begrenser friheten vesentlig, både for de som vil forlate islam som religion og spesielt for kvinner, som blir ulikebehandlet og urettferdig behandlet i den muslimske erklæringen (og som er vedtatt av muslimske stater, OICD).


 Enn videre:

Arbeiderpartiet mener det er grunnleggende positivt at Norge er blitt mer flerkulturelt.

Alle mennesker er enestående. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion eller seksuell legning.

Det betyr at vi må bidra til økt aksept for at folk kan være ulike. Infrastrukturen i samfunnet må være universelt utformet, slik at den er tilgjengelig for alle og i alle faser av livet

Arbeiderpartiet mener at inkludering ikke er politikk for spesielle grupper, men for alle i Norge. Vi setter toleranse og respekt for andre høyt, og vil respektere og legge til rette for individers og gruppers spesielle behov. 

Selv om alle ut fra sitt ståsted har ansvar for inkludering, har de som er i flertall et hovedansvar. Det er de som har størst makt og mulighet både til å diskriminere og til å
bekjempe diskriminering. Arbeiderpartiet vil særlig styrke dem som kommer dårligst ut. Vi vil motarbeide diskriminering, fordommer og rasisme for å gi alle det beste grunnlaget for å delta i samfunnet. Arbeiderpartiet vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet,
og føre en politikk som sikrer innvandrere og etterkommere av disse de samme muligheter
som andre.

Lesbiske og homofile skal sikres reelt de samme rettigheter og muligheter som heterofile.

Vi spør, (men hun vil antakelig ikke svare, og heller ikke vil hun bli spurt om dette i MSM):

Fordømmer hun – ifølge muslimsk plikt – homofili, eller fordømmer (fornekter) hun islam her?

Videre i programmet:

Vi vil særlig satse på å bedre livssituasjonen for homofile og lesbiske i ulike livsfaser og som er i miljøer der det fortsatt er en utfordring å stå fram med sin legning.

Vi spør:

Vil hun gå aktivt og spesielt inn for dette arbeidet i muslimske miljøer også, og ikke bare i norske miljøer?

Peogrammet sier videre at:

Ap skal motarbeide fanatisme og antidemokratiske holdninger i Norge.

Vårt spørsmål:

Vil Hadia nå utarbeide en rapport eller melding som tar sikte på å klargjøre og avgrense islam som religion i forhold til fanatisme og muligheten for å gjøre islam utvetydig kompatibel med de ideer vestlig demokrati bygger på og springer ut av?  

Vi spør også om Arbeiderpartiet vil:

- sikre at muslimske læremidler i skolen er tilgjengelig.
- sikre kommunene tilstrekkelig med ressurser til å gi undervisning i arabisk og nasjonale minoritetsspråk, og legge til rette for tospråklighet.
- at skoleelever i de muslimske områdene skal kunne velge arabisk i stedet for sidemål.
- styrke medie- og litteraturtilbudet på arabisk.
utdanne flere muslimske lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere.
- styrke det muslimske kulturlivet ved å øke bevilgningene til Moskeene.
• - styrke muslimsk forskning og forskning om islamske forhold.
- satse på muslimsk reiselivsutvikling og design.
- utforme rovdyrpolitikken slik at eksistensgrunnlaget for muslimske næringer (slaktemetoder f eks?) sikres.
- at moskeene skal tas med i utviklingen av klimapolitikken.
- bedre rammebetingelsene for muslimske kunstnere og kulturutøvere og bidra til internasjonal profilering av islam.
•- øke antallet muslimske barnehageplasser.
• - sikre landsdekkende muslimske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter.
• - styrke forskningen og kunnskapsutviklingen rundt nasjonale minoriteter.
- støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters kultur.

(Vi gjør oppmerksom på at alle ord med fet skrift ovenfor opprinnelig var myntet på det samiske og på samer, og ikke på muslimer og islam. 

Grunnen til at vi har endret på dette bildet en smule, er at det – etter vår mening - neppe kan være noe i veien for at Ap skal kunne fremme islams og muslimenes sak på samme måte som de har fremmet samenes og den samiske kulturens sak, og begrunnelsen for dette finner man i islam selv: Islamske områder er de områder hvor man kan høre muezzinens innkallelse til fredagsbønn. 

Som en minoritet  som kan kreve spesifikke områder akkurat som samene kan det, bør ikke muslimene ”behandles” forskjellig fra samene … ).

Videre i programmet:

Skolen skal fortsatt ha som mål å utdanne hele mennesket, gi elevene mulighet til å utfolde seg … målrette atferdsprogrammer brukt i barnevernet, slik at de bedre kan brukes i familier med innvandrerbakgrunn.

Spørsmål: 

Vil Hadia sørge for at islam i større grad får ta seg av å utdanne ”hele mennesket” og gjøre elevene til bedre muslimer, og ikke bare bedre mennesker (med mulighet for frafall fra islam)?

Videre:

• - bedre oversikten over antall norsk/muslimske barn som til enhver tid oppholder seg i utlandet. … arbeide for at minoritetsbefolkningen får likeverdige helsetjenester ved å styrke tolketjenesten og øke kunnskapen (om islam) i helsevesenet … … med forankring i FNs sikkerhetsresolusjoner, videreføre vårt engasjement i Afghanistan både sivilt og militært, med sikte på å støtte demokrati, utvikling, godt styresett, fred og sikkerhet i regionen og likestilling for afghanske kvinner.

Fra vår side: Ingen flere spørsmål. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar