onsdag 25. februar 2015

Krekar fascistoid?Lars Gule forsøkte på Aktuelt i kveld å begrense den islam som Krekar forfekter til å gjelde wahabisme eller salafisme. Og kun det. Slike retninger har så mye med fasisme å gjøre at Gule andre steder kaller disse retningene for fascistoide. Han unnlot å nevne at alle muslimer er bundet og forpliktet på Koranen, sunna og hadith, altså de samme skriftene som disse fascistoide er bundet av.En behendig unngåelse både fra Gules og programleder Torps side? (Vi forutsetter her at Krekar-saken med alle dens fakta til nå er kjen).

(Det fins riktig nok forskjellige skriftradisjoner, og tolkninger som medfører et nødvendig skille blan muslimer mellom f eks sunni og shia, men dette er sekundært. Islams  «ånd» gjennomsyrer alle retninger i islam, det viser seg i – det felles  manglende fundament for menneskerettighetene – og i menneskesynet, verdioopfatningne, virkelighetsoppfatning).

De ulike retningene innen islam har imidlertid langt mer felles i det vesentlige, enn det som skiller dem i det uvesentlige.  Dette underkommuniseres av Gule, som får lov til å sette rammebetingelsene for debatten, og grunnen gir seg selv: Dette er en strategi for å beskytte muslimer flest, de moderate, som altså er bundet av de samme tekstene som de ekstreme, mot de fascistoide, og altså de som Gule i sitt store, omvendt sjenerøse, prosjekt, - et prosjekt som like mye hvis ikke mer i hovedsak går ut på å stemple, isolere og ødelegge islamkritiker, så godt og langt  han kan, enda så irrasjonet det kan være og egentlig stikk i strid med hans egne interesser, objektvt sett. Hans egen fobi ikke bare for islam, men i like stor grad overfor  islamkritikere og enhver opposisjon mot eget paradigme og egne, snevre, uåndelige og gudstrosmanglende interesser, bringes på bane og tydeliggjør seg bare mer for gang han "opptrer" på den offentlige scene. NRK og andre kanaler burde snart begynne å vise ham litt miskunn og spare ham for å grave seg stadig mer ned i egen ateistisk betingede angst og ventroens og ideologienes mørke. 

Og dessuten er motivet å diskreditere en islamkritikk som ikke fremmer Gules og hans kumpaners interesser i et litt større perspektiv, dvs mht til demografi og sterk venstreideologi generelt. En strategi som er resjisert mer for å markere seg selv enn for å erkjenne hva alt dette i sin dypeste grunn går ut på og dreier seg om.

Befolkningen skal for enhver pris "beskyttes" mot å få innblikk i hva islam som politisk eller ideologisk religion er i sine grunnvoller, eller sine grimme innvoller, i sitt innerste mørke, i sin konsekvens, i sitt fravær av gudsbilde, en dimensjon som ikke nevnes i islam, sammen med det gudsbilde mennesket er skap med ifølge kristen tro.  Den kristne sannhet skal forties. Frelsen og den som ene og alene kan frelse menneskene og menneskeheten, skal ikke bre forvises til en eller utkant og forskes glemt, den kristne tro skal ikke engang unnes noen. Det gjelder med andre ord å hindre at både muslimer og alle andre ikkekristne skal kunne frelses i ordets rette og dypeste mening. Det skal ikke finnes radikal, fundamental og evig oppstandelse, evig herlighet, evig mening, evig skjønnhet, evig godhet, og evig hel og full sannhet og evig lykke og salighet. Det skal ikke finnes tilgivelse, forløsning, forsoning. Det skal ikke finnes en viss og trygg tro på at Gud er kjærlighet, for hverken ateister eller muslimer  kan unne seg å tro at Gud virkelig er Kjærlighet, og derfor kan de heller ikke unne, fremme og tro noe annet enn vantro, atså tro på noe som ikke eksterer. De vil alle i undergangen, om så dem selv selv først og så med nødvendighet alle andre i følge, - et ønske som med nødvendighet følger av all vantro og tro på falske, ufullstendige og halve, kalde, fjerne og utilnærmelige guder, og all gudsfornektelse, særlig fornektelse av den kristne Gud og hans allmakt alene.

Og hvorfor er Gule for øvrig så flink til å unngå disse dimensjonene og disse perspektivene? Jo, det er fordi han er ateist. Han mangler rett og slett begreper som kan sette islam inn i en større og dypere tros-kontekst, en kontekst hvor tro for et menneske er det som gir mennesket den stilling i skaperverket som bare kristendommen kan gi det, nemlig den nobleste, den høyeste statur og stilling noe vesen kan få, nemlig dette å være en bærer av Guds bilde og likhet. 

Et slikt perspektiv eksisterer ikke for Gule personlig, og heller ikke for noen annen ateist. Å ha et slikt perspektiv og vite dette at man er en bærer av gudsbildet og gudslikheten er anatema for ateister og derfor kan de ikke skjønne hva tro er, og hva spesielt et kristenmenneskes tro  er og hva det betyr i konkret forstand å være guds forvalter på denne jord. Det er faktisk for ateister mye lettere å forstå en muslim når denne påstår og påpeker at mennesket har en høy status i skaperverket, ifølge Koranen. Atesitene vil letter kunne godta denne bleke statusen som Allah tildeler mennesket, heller enn å godta og ta inn over seg den kristne variasjonen og hvor altså mennesket i tillegg til å inneha kun en formell og ytre status som forvalter også er født med gudsbildet og som det har på innsiden, og i hjerte og sjel,  - et enormt ulikt perspektiv. 

Ateister kan ikke få seg til å tro at de også har gudsbildet i seg, ja, de vil ikke, kan ikke, for det de bruker mye tid og krefter på er jo nettopp å forakte, skjule, undertrykke, fortrenge  og forderve dette bildet og denne arvede og tillagte status. For hvordan skal muslimer og ateister kunne se, skjønne, erkjenne og handle på  og relatere seg til mennesket, og dette at mennesket er skapt unikt og til og for Gud, og for ikke å kunne brukes av andre enn Gud som et instrument til egen fordel og forderv, hvis de ikke ser og skjønner at mennesket er et avbilde av Gud og bærere hans likhet?

Ja hvordan?  Vel, det hjelper ikke å spørre. Det er bare å konstatere at de ikke kan.

Se referanse her:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar