onsdag 13. februar 2013

Vil du ha Amnesty?Amne­sty Internationals gode formål er å forsvare enkeltindivider i sin alminnelighet mot angrep, tortur, undertrykkelse osv  i bl a en militære konflikter.

Organisasjonen, slik de fleste tror, er - eller skal være - en verdinøytral organisasjon, dvs den skal etter eget sigende jobbe på et universelt grunnlag, dvs for menneskerettighetene.
Den skal mer presist ikke ta stil­ling til hvor­vidt f eks jihad, eller krig, er rett­fer­dig, den for­døm­mer alle angrep mot sivile. 
Men hva hvis organisasjonen støtter andre organisasjoner som forsvarer eller unnskylder brudd på menneskerettighetene og dermed forsvarer undertrykking av muslimske kvinner, som f eks plikt til å ha samleie, slik dette er formalisert i den afghanske lovgivningen, selv om hun ikke vil der og da?
Hva hvis det finnes to ulike uavhendelige menneskerettserklæringer: En som bygger på den judeokristne tradisjon, dvs den som er vedtatt av FN, og en annen som bygger på den muslimske, som bygger på Koranen eller sharia?
Er det mulig å forestille seg for Amnesty at en organisasjon som bygger på den muslimske menneskerettserklæringen IKKE forsvarer brudd på de universelle FN-vedtatte rettighetene?
Er det mulig å forholde seg nøytral i denne situasjonen?
Ja, det er det visst, men likevel usant, og beviset finnes i følgende uttalelse:
”Hvis noen mener å ha bevis for at Moazzam Begg eller Cage­pri­so­ners har for­svart eller unn­skyldt men­neske­ret­tig­hets­brudd vil vi revur­dere vår posi­sjon mht Moazzam Begg og Cageprisoners.
Amne­stys kri­ti­kere hev­der at vårt sam­ar­beid med Cage­pri­so­ners under­gra­ver vårt arbeid for kvin­ners ret­tig­he­ter og men­neske­ret­tig­he­te­nes uni­ver­sa­li­tet. Vi for­sva­rer alles ret­tig­he­ter nett­opp fordi men­neske­ret­tig­he­tene er uni­ver­selle, og Amne­stys arbeid for kvin­ners ret­tig­he­ter er en sen­tral del av alt arbeid Amne­sty Inter­na­tio­nal gjør. Dette er lett å få bekref­tet ved å bruke litt tid på www.amnesty.no. Vårt arbeid taler for seg selv”.
Ifølge document.no: ”Den Amne­styre­la­terte grup­pen har ellers bidratt til å offent­lig­gjøre teks­tene til den drepte al-Qaidapredikanten Anwar al-Awlaki, og i 2011 pub­li­serte grup­pen en falsk død­mel­ding med et mani­pu­lert bilde som viser det blo­dige liket av Barack Obama, sam­men med en tekst som beskri­ver et frem­ti­dig atten­tat på presidenten.
Det er for øvrig ikke første gang Amne­sty Inter­na­tio­nal har valgt å bruke radi­kale islamister/Talibansympatisører som front­fi­gu­rer. I 2007 var den tid­li­gere ter­ror­mis­tenkte og Tali­ban­sym­pa­ti­sø­ren Ruhal Ahmed front­fi­gur for Amne­stys davæ­rende kam­panje mot USA‘s bruk av tor­tur i kri­gen mot ter­ror”.

En representant for Amensty påstår i fullt alvor:
 ”»Det er ikke rig­tigt, når folk siger, at afghanske kvin­der bli­ver tvun­get til at gå med burka. Kvin­derne væl­ger selv bur­kaen«, mener Ruhal Ahmed.
Han gjorde det også klart, at Tale­ban­sty­ret i Afgha­ni­stan efter hans mening »behand­lede folk godt«, og at han går ind for dødsstraf”.

Organisasjonens selvpålagte krav om nøytralitet faller dermed – hvis alt dette er sant - som en stein til bunns rundt dens egen hals. Den lever på illusjonen om nøytralitet i verdispørsmål og er derfor ikke nøytral. Den ser ikke gudsbildet i mennesker. Den har underlagt seg islamsk tro hvor troen på gudsbildet i mennesket er en form for vantro.  

Organisasjonen har dermed åpent gjort seg til en slagmark for undergravingskrefter som gnager på dens egne røtter i den hensikt å felle hele treet og hindre dets frukter å blomstre og gi skjønnhet, godhet, ja, kort og godt: Frø og ukrenkelig liv.

Hvem har så ansvaret for denne farlige, sløvhetsgjørende og selvdestruktive prosessen?
Kort sagt: Det har Vestens fall for fristelsen til å underlegge seg vår tids guddommeliggjorte relativisme eller den falske og selvundergravende toleranse og det verdenssyn, det verdisyn og den virkelighetsoppfatning, og det menneskesyn, som ikke vil tillate seg selv å tro at noe livssyn og noen gudstro er bedre enn andre livssyn og andre troer.
Ansvaret er derfor kollektivt og faller på alle ikke-muslimer. Til de involverte muslimenes fordel kan man si at det er nettopp dette de har skjønt og tatt konsekvensen av, nemlig at:
De ”vet” – falskelig - at de har en religion som står over alle andre religioner og troer.
At de understøttes i og promoteres til å tro dette, vil bare undergrave Vesten mer og mer, helt til det bare står grå, furede og tørre stubber igjen i Vestens utarmede inn- og utmark og ellers overalt i Vesten, ikke minst i Vestens hjerte og sinn.

Vi har sammenfattet den muslimske erklæringen i det følgende, som viser at Amnesty aldri kan være nøytral overfor det islamske grunnsyn:

In Universal Islamic declaration of Human rights (sept 1991):  Islam are firmly rooted in the belief that Allah is the only source of all human rights so mankind can have no say in the promulgation of new laws not in conformity with Allah's law. Due to their Divine origin, no authority can curtail or violate in any way the human rights conferred by Allah, nor can they be surrendered nor extended or enlarged upon in the light of human experience. All shall be equal and none shall enjoy a privilege or suffer a disadvantage or discrimination by reason of race, colour, sex, origin or language although discrimination on the grounds of belief shall be permissible. All are  born free, but are not free to change their religion if they are born a Muslim; All are equal before the Law and are entitled to equal opportunities and protection of the Law except for women, Christians, Jews, Hindus and nonbelievers for whom neither opportunities nor protection are equal All  has the right to be treated in accordance with the Law, and only in accordance with the Law and shall therefore have the right not to be treated in accordance with any law which does not conform to the Sharia. It is the right and duty of every Muslim to refuse to obey any command which is contrary to the Law, no matter by whom it may be issued. So Muslims have the right and duty to disobey any man-made law which does not conform to the Sharia No person shall be adjudged guilty of an offence and made liable to punishment except after proof of his guilt before an independent judicial tribunal, but the word of a Muslim shall count as the word of two non-Muslims and the word of a Muslim man shall count as the word of two Muslim women. Every individual in the community (Ummah) is entitled to assume public office provided they are a Muslim All has the right to express his thoughts and beliefs so long as he remains within the limits prescribed by the Law i.e. does not criticize Islam or the prophet.  No one is entitled to disseminate falsehood i.e. anything which does not conform to Islamic belief. Pursuit of knowledge and truth is a right and a duty  provided that it does not conflict with Sharia/Islam.

Hva så med venstresiden i det store ideologiske bildet?:
Jo, Venstre­si­dens omfav­ner islamister:
”Taking the UK orga­niza­tion Cage­pri­so­ners as an example, it shows how to dis­tin­guish between orga­niza­tions that stand for uni­ver­sal and inse­pa­rable human rights, and those that use the lan­guage of human rights for other pur­po­ses. It discus­ses “five wrong ideas about the Mus­lim Right”: that it is anti-imperialist; that “defence of Mus­lim lands” is com­pa­rable to natio­nal libe­ra­tion strugg­les; that the pro­blem is “Islamp­ho­bia”; that ter­ro­rism is jus­ti­fied by revo­lu­tio­nary neces­sity; and that any femi­nist who cri­ti­ci­ses the Mus­lim Right is an Ori­en­ta­list ally of US imperialism”.
Her har vi altså med nok et forhold eller nok en side som er uforenlig med Amnesty’s opprinnelige konstitusjon eller formulerte verdigrunnlag og formål om å være ”absolutt” nøytral.
Lider Amnesty av islamofobi?
Of cource.
Verre er det at organisasjonen bryter mot den grunnleggende logiske loven, eller førsteprinsippet, som sier at A ikke kan være ikke-A på en og samme tid og på samme måte, dvs loven om identitet.
Organisasjonen forsøker å gjøre sirkelen til et kvadrat og vil ha det til at menneskerettigheter er menneskerettigheter.

Dette er mer enn en blunder,  og et mistak som vitner om stor forvirring eller kanskje om en bevisst valgt strategi for å undergrave den judeokristne tradisjon og Vesten og alt det Vesten tradisjonelt har stått for generelt, et valg og en strategi til fordel for islam og verdens muslimer, koste hva det koste vil.

Organisasjonen har i så måte vist at den har latt seg manipulere eller hjernevaske og at den kanskje har sørget for å gi seg selv sitt eget banesår.

Bør man med andre ord stole på Amnesty fremover?

Nei, de har vist at de ikke er seg oppgaven verdig. Med mindre de nå rydder opp og gjør det tydelig for all verden at islam i seg selv ikke er forenlig med det judeokristne verdensbildet, og dennes virkelighetsforståelse og menneskesyn.

Og fremfor alt: Dens gudsbilde.

Se for øvrig:
http://www.document.no/2013/02/gita-sahgal-med-ny-menneskerettsorganisasjon/

1 kommentar:

  1. Ove Karlsen anti-salafi tale:

    http://www.youtube.com/watch?v=zjFE91aZB6g

    SvarSlett