lørdag 19. januar 2013

Jødinne og mediamenneske Mona Levin i skvis


Nehmat Alai Sha Ali Sha, som er imam i Central Jamaat- Ahl- e Sunnat-moskeen i Oslo, - et ”sted hvor man bøyer seg eller falle ned for Allah, som er hva moske betyr, og som har over 5000 troende, dvs slaver for Allah og profeten Muhammed -, sier bl a til Dagsavisen:
-Folk mangler kunnskap fordi de har fått informasjon fra mediene, og mediene skriver bare negativt om islam. Jødedommen har mer mediekontroll.
Han kvitterer også på et spørsmål om hvorfor tyskerne (han må mene nazistene) drepte jøder (i så stort antall)at  det er fordi jødene er urolig folk … Hva i all verden?Drepte tyskerne jøder fordi de var urolige?


Det mest utrolige med dette utsagnet er at media, som har behandlet saken, til nå ikke reiser dypere og mer omfattende og komplekse spørsmål omkring akkurat denne begrunnelsen for hvorfor jødene ble forsøkt utryddet av Hitler.
Seriøse religiøse spørsmål og problemstillinger forutsettes å ligge for høyt for vanlig folk. Kvaliteten på medias dekning blir deretter, nemlig demonisk overflatisk og et verk av Satan selv, både på kort og lang sikt.

Det er sikkert fordi media ikke tør. De sier de ikke har tid, ikke har plass, at de heller vil selge og presenterer noe som folk kan fordøye, og fordi man ikke vil spre frykt.

Men hvorfor tør de ikke, egentlig? Fordi at dette å se dette komplekset i sin fulle kontekst ville ha tatt pusten fra leserne og plassen fra media og fordi de fleste tilleggsspørsmål om dette fra journalistens side muligens ville ha ledet imamen inn på den virkelige begrunnelse for uttalelsen – og imamens holdning - finner man i Koranen, islams hellige bok, og ikke noen andre steder.
I 1300 år før Hitler hadde allerede muslimene en guddommelig forordnet og uforanderlig hjemmel for sitt jødehat opp gjennom sin historie og for alle prognomene mot jødene som er blitt igangsatt i Allah og profetens navn i de muslimsk erobrede land.

Mona Levin reagerer sterkt ( Dagen 18. 01.13) på det imam Nehmat Alai Sha sier:

- Det er utrolig skummelt at imamen i den største muslimske moskeen i Norge iser dette. Nå får han jo si hva han vil, for vi har jo ytringsfrihet her i landet, men at han tror at dette er all-right å si dette i Norge i dag, at det er grobunn for slike tanker og syn, er det skumle. Han tror han får folk med seg ved å sette minoriteter opp mot hverandre ,men forstår ikke hvor mange muslimer han setter i forlegenhet når han hevder at mjødisk mediamakt skyldes og utdannelse. Snakk om å sette sin egen kunnskapsløshet i system. Vet han ikke hvor mange muslimer som i dag fyller universiteter og høyskoler? Hvor mange som tar journalistutdannelse og gjør utmerket arbeid i alle medier? Han burde lære seg norsk …  

Hva er det Mona Levin ikke får sagt her?

Jo, blant annet detter, at for en muslim (spesielt på det nivå man her må relatere seg til), så står den sikre kunnskap som flyter – kun - av Koranen, sunna og de ”harde” hadithene” langt over i verdi og betydning, enn hva annen kunnskap en muslim måtte konfronteres med eller forholde seg til.
Den kunnskap islam formidler – spesielt om annerledestroendes generelle verdi som mennesker i Allah og profetens øyne – har en verdi som i alle tilfeller og sammenhenger har forrang fremfor den verdi muslimene måtte tilegne seg fra andre  kilder eller annetsteds fra, hvor verdiene på de samme objekter  settes helt annerledes. Og dette kommer av at Allah og profeten har forordnet en evig dualisme mellom muslimer og andre, et skille som er uforanderlig og ikke til å forhandle om, fordi det ikke kan være annerledes.  Det hjelper ikke at et slikt argument er tåpelig og utilstrekkelig på alle måter: For den ekte muslim har Allah, profeten og Koranen en uforbeholden forrang og et ubetinget fortinn når det gjelder å kunne nå den evige frelse i Paradis.
At universitetene og høyskoler nå befolkes i stadig større antall av flinke muslimer, vil ikke rokke en tøddel på dette faktum. Men heller ikke dette vil bli forstått.
Nedenfor legges inn noen megetsigende sitater fra prominente muslimer fra moderne tid, alle forteller sitt, men hva de forteller vil ikke synke inn i folks bevissthet, nettopp fordi man antakelig kan si at befolkningen og spesielt media og dagens elite kan sies å lide av en metaforisk fobi for islam og muslimer:
”Jøder er jøder. Om de er arbeiderpartiet eller Likud, så er jødene jøder. Det fins ingen moderate blant dem og de er alle løgnere. De er alle ute etter å forfalska sannheten, mens vi er de som har sannheten … de er terroristene. De er det som burde slaktes og drepes, slik Allah befalte: Bekjemp dem: Allah vil torturere dem med vår hjelp og skal ydmyke dem og Allah vil hjelpe dere å overvinne dem og slik lindre de troendes sjeler … jødene er som en fjær: Når du setter foten på den, vil den ikke bevege seg. Men hvis du løfter eller beveger foten fra den, så vil den skade og straffe deg … det er forbudt for dere å vise noen medynk med jøder, og dette gjelder overalt og i alle land. Før krig mot dem overalt hvor dere finner det tjenlig. På ethvert sted dere finner dem: Drep dem!” : Sheik Ahmad Abu Halabaya på et opptak fra Gaza i 2000 i Gaza City moske.
”Hvis jødene skulle overlate Palestina til oss, ville vi da begynne å elske dem? Selvsagt ikke. Vi kommer aldri til å elske dem. Absolutt ikke. Jødene er vantro – ikke fordi jeg sier det, og ikke fordi de dreper muslimer, men fordi Allah sa: ”Jødene sier at Uzair er Allah’s sønn, og de kristne sier at Jesus er Guds Sønn. Og dette kommer fra deres egne munner. De tar etter det som ble sagt av de vantro fra før. Måtte Allah bekjempe dem. Hvor forvridde de er. Det er Allah som sier at de er vantro. Dere bør først av alt tro at jødene er vantro og at de er våre fiender. De er fiender ikke fordi de okkuperer Palestina. De ville ha vært fiender uansett om de okkuperte noe land eller ikke. Allah sa: De troendes mest fryktsomme fiender er jødene og flergudsdyrkerne … dere skal vite (må tro) at jødene aldri vil slutte med å bekjempe og drepe oss. De kjemper ikke for å ta i besittelse land og sikkerhet, slik de hevder, men for religionen deres … og slik er det. Vi skal vite at vår kamp mot jødene vil vare uendelig og den vil ikke ta en ende før det siste slaget står … dere skal vite at vi skal kjempe, slå og tilintetgjøre dem, inntil det ikke fins en eneste jøde mer på jorden. Og det er ikke jeg som sier dette. Profeten sa: Dommedag vil ikke komme før dere nedkjemper jødene og dreper dem. Jødene vil da gjemme seg bak trær og steiner, og trærne og steinene vil rope ut: ”Åh, muslim, slave av Allah, det gjemmer seg en jøde bak meg, kom og drep ham – bortsett fra Gharqad-treet , som er det treet som tilhørere jødene”. Jeg hører at de er i ferd med å plant mange av disse trærne nå.  Og når det gjelder dere jøder  - Allah’s forbannelse hiler på dere. La Allah’s forbannelse hvile over dere, dere hvis forfedre var aper og griser. Dere jøde har sådd mye hat i hjertene våres, et hat vi overfører til våre etterkommere … dere vil ikke overleve så lenge det finnes en igjen av oss … måtte Allah’s forbannelse være over dere … åh, Allah, måtte han bringe forbannelse, straff og lidelser  over dem. Vi ber deg, Allah, om å omskape dem igjen slik at muslimer kan glede seg over at de på ny er blitt aper og griser. Dere jordens svin! Dere dreper muslimer med det kalde svinet (blodet) deres … : Egyptisk lærd Muhammed Hussein Ya’qoub på Al-Rama tv i januar 2009.

Det er muslimene som er Moses’ arvinger, pbh, og arvinger til den virkelig Tora, den som ikke er blitt endret. Muslimer tror på alle profetene, inkludert Abraham, Moses, Jesus og Muhammed … , hvis Moses etterfølgere er blitt lovet en rett til Palestina i Toraen, så er muslimene den mest verdige nasjonen til denne retten …Kom, la meg fortelle deg hvem jødene er. Jødene har løyet om Skaperen og skaperverket. Jødene er profetmordere og de bryter overenskomster og Allah sier om dem: Hver gang de lover å holde noe under ed, så vil noen av dem bryte den; de fleste av dem er vantro. Dette er jødene: Utsugere og krigshissere. De vil frata deg alt, både denne verden og religionen. Profeten sa: Enden vil ikke komme før muslimene og jødene bekjemper hverandre til jøden gjemmer seg bak et tre og en stein. Da vil treet og steinen si: Å, du muslim, det gjemmer seg en jøde bak meg, kom og drep ham. Den som påstår at det vil bli varig fred mell0m oss og jødene er en vantro.(Osama bin Laden, sitert og oversatt fra The World upside down, s 167 ff, av Mellanie Phillips).

Og tenk over hva Ibn Warraq sier:
"Flerkulturalistene mangler evne til kritisk tenkning og de er i dypere forstand mer rasistiske enn de rasistene de hevder å bekjempe", s 501  ... og "det finnes moderate muslimer, men islam i seg selv er ikke moderat. Islam er en fascistideologi. Det er ingen forskjell på islam og islamsk fundamentalisme ... ikke en vesensforskjell" (Hvorfor jeg ikke er muslim s 514).


al-Bannas adopsjon av fascistiske prinsipper: 

1) Førerprinsippet, hvor alle medlemmer i Broderskapet skal avlegge en personlig ed til al-Banna. 
2) Organisasjonen skal oppfattes som en avant-gard. 
3) Kultens fokusering på døden som instrument. 4) Demokrati skal tjene som instrument for maktovertakelse. 
5) Tydelig antisemittisme eller kamp mot jøder som jøder.

al-Banna: Degradering og tap av ære er et resultat av kjærlighet til denne verden. Derfor: Gjør klar for jihad og begynn å elske døden … døden er en form for kunst, den mest sublime form for kunst når den utøves av en dyktig kunstner.

Abdullah Azzam, bin Ladens lærer: Historien blir ikke skrevet annet enn i blod. Ære bygges ikke opp til sine høyder uten hodeskaller. Ære og respekt kan ikke bygges på et fundament annet enn av lik og krøplinger. (s 154 i Sørensen, Hagtvedt og Steine: Høyreekstremisme).

Og her følger selve basisen og det urokkelige fundament for de holdninger og verdier som altså får sitt tydelige uttrykk til den dag i dag i form av det som den norske imamen sier, og om noen nå skulle få seg til å spørre, spørre: Er ikke disse surene opphevet av Allah og profeten selv, da?

Til dem vil jeg svare: Spør den enkelte muslim selv, og opplev om vedkommende vil svare bekreftende.

Her er fundamentet:

2. 40 : 40Israels barn, kom i hu den nåde som Jeg har vist dere! Oppfyll deres pakt med Meg. Jeg oppfyller Min del overfor dere. Så frykt Meg. 41 Tro på det Jeg har åpenbart, som stadfester det som før er blitt dere til del. Vær ikke de første til å avvise det. Selg ikke Mitt ord for en billig pris! Meg skal dere frykte! 42 Kle ikke sannheten i løgn og skjul den ikke når dere vet bedre. 43 Forrett bønnen, gi det rituelle bidrag og bøy dere sammen med dem som bøyer seg. 44 Pålegger dere andre fromhet og glemmer dere selv? Og det mens dere leser skriften? Forstår dere da ikke?2. 75 Kan dere håpe på at disse vil tro dere, når en del av dem allerede har hørt Guds ord, og så forvrir det etter at de har oppfattet det, enda de vet bedre?

76 Når de møter de troende, sier de: «Vi tror.» Men når de er alene med hverandre, sier de: «Har noen fortalt dem hva Gud har åpenbart for oss, slik at de kan argumentere med det mot oss overfor Herren? Forstår dere da ikke?»

77 Er de ikke klar over at Gud vet om det de hemmeligholder og det de kunngjør?

78 Blant dem finnes vanlige folk, som ikke kjenner skriften, men bare sine egne håp og formodninger.

79 Så ve dem som skriver skriften med egne hender og sier: «Dette er fra Gud,» for å selge det for en billig penge. Ve dem for det deres hender har skrevet! Ve dem for det de har pådratt seg!

80 De sier: «Ilden rører ikke oss mer enn noen få dager.» Si: «Har dere noen avtale med Gud? I så fall, Gud bryter aldri sitt løfte. Eller sier dere noe om Gud som dere ikke har kunnskap om?»

2. 63 Da Vi sluttet pakten med dere, mens Vi hevet fjellet over dere: «Hold godt fast ved det Vi har gitt dere, og husk dets innhold, – at dere må bli gudfryktige.» 64 Men etterpå vendte dere dere bort, og hadde det ikke vært for Guds velvilje og Hans nåde, ville dere vært fortapt.65 Dere vet hvordan det gikk med dem som overtrådte sabbatsbudet? Vi sa til dem: «Bli til frastøtende aper!» 66 Dette gjorde Vi som et avskrekkende eksempel for både samtid og ettertid, og for de gudfryktige til oppbyggelse.59 Si: «Dere skriftens folk, laster dere oss bare for at vi tror på Gud, og på det som er åpenbart for oss, og tidligere? De fleste av dere er i sannhet ugudelige!» 60 Skal jeg fortelle om en gjengjeldelse verre enn som så fra Gud? Det gjelder dem som var under Guds forbannelse og mishag, som Han gjorde til aper og svin og avgudsdyrkere! Disse var verre stilt, og mer på villspor fra den rette vei. 61 Når de kommer til dere, sier de: «Vi tror.» Men de kom inn i vantro, og de hadde den med da de gikk ut. Gud vet godt hva de skjuler.62 Du ser mange av dem kappes i synd og fiendskap og urettmessig tilegnelse. Sannelig, tarvelig er det de gjør!63 Hvorfor forbyr ikke rabbinerne og de skriftlærde deres syndige tale og urettmessige tilegnelse? Sannelig, tarvelig er det de bedriver!

64 Jødene sier: «Guds hånd er lukket.» Nei, deres hender er lukkede, og forbannelse hviler over dem for det de sier. For Hans hender er vidåpne, og Han gir slik Han vil! Det Herren har åpenbart deg, vil øke oppsetsighet og vantro hos mange. Og vi har satt fiendskap og hat mellom dem til oppstandelsens dag. Men så ofte de tenner krigens flamme, så slukker Gud den. De tilstreber vold og ufred på jorden, men Gud liker ikke urostiftere.

65 Men om skriftfolket hadde trodd og vist gudsfrykt, ville Vi utvisket deres misgjerninger, og ført dem inn i lykksalighetens haver. 66 Hadde de overholdt loven og evangeliet og det som er åpenbart dem fra Herren, ville de fått spise av alt både over og under jorden. Det finnes blant dem en gruppe som viser måtehold, men de fleste av dem gjør det som er forkastelig. 67 Du Sendebud, forkynn det som er åpenbart deg fra Herren! Om du ikke gjør det, har du ikke båret frem Hans budskap. Gud vil beskytte deg mot menneskene. Gud veileder ikke vantro folk. 68 Si: «Dere som har mottatt skriften, dere har intet å fare med før dere overholder loven og evangeliet, og det som er åpenbart dere fra Herren!» Det som er åpenbart deg fra Herren, vil nok bare øke oppsetsighet og vantro hos mange, men fortvil ikke over det vantro folk!

69 De som tror, og jøder, sabeere og kristne, de som tror på Gud og på dommens dag og gjør det som er rett og godt, over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg. 70 Vi inngikk pakt med Israels barn, og Vi sendte dem sendebud. Men hver gang et sendebud brakte noe som ikke passet dem, holdt de noen for løgnere, og drepte andre. 71 De trodde ikke det ville bli noen prøvelse, blinde og døve! Så vendte Gud seg mot dem i nåde, men på nytt var mange av dem blinde og døve. Gud følger med i hva de gjør! 2. 174: 174 De som skjuler noe av skriften som Gud har åpenbart for dem, og tuskhandler med den for en billig penge, de skal få fylle sin buk med ild, og Gud vil ikke tale til dem på oppstandelsens dag, ei heller rense dem. Det venter dem en smertelig straff.135 De sier: «Bli jøder eller kristne, så dere kan finne rett vei!» Si: «Nei, heller Abrahams, Gud-søkerens religion. Han var ingen avgudsdyrker!»136 Si: «Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss til Ham i tjeneste.»137 Og hvis de tror på det samme som dere tror på, så er de på rett vei. Men hvis de vender seg bort, så skaper de splid. Gud er tilstrekkelig for deg mot dem. Han er den Hørende, den Allvitende.138 Guds tiltrekningskraft! Hvem har en vakrere tiltrekningskraft enn Gud? Vi vil være hans tjenere!

139 Si: «Vil dere strides med oss om Gud? Han som er vår Herre, og deres Herre? Vi har våre gjerninger, og dere deres. Vi er Ham oppriktig hengivne!»140 Kanskje vil dere si: «Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammene var enten jøder eller kristne.» Si: «Kjenner dere bedre til dette enn Gud? Hvem er mer urettferdig enn den som skjuler et vitnesbyrd han har fått fra Gud?» Sannelig, Gud overser ikke hva dere gjør! 70 Dere som har fått skriften, hvorfor fornekter dere Guds ord som dere selv bevitner? 71 Dere som har fått skriften, hvorfor pakker dere sannheten i løgn, og skjuler sannheten, når dere vet bedre? 72 En gruppe av skriftens folk sier: «Tro på det som er åpenbart for de troende om formiddagen og fornekt det om ettermiddagen, så kanskje de faller tilbake.73 Ha ingen tiltro til andre enn dem som følger deres religion!» Si: «Den sanne ledelse, Guds ledelse, viser seg i at andre mottar tilsvarende det som dere har mottatt! Ellers ville de kunne strides med dere for Herrens åsyn.» Si: «Gavmildheten er i Guds hånd. Han gir derav til hvem Han vil. Gud er storslagen, allvitende.

74 Han velger for Sin nåde hvem Han vil. Guds er den største gavmildhet.» 6. 6 Si: «Dere som er jøder, om dere påstår at dere er Guds venner fremfor andre mennesker, så ønsk dere da døden, om dere snakker sant!» 44 Du har vel hørt om dem som ble gitt en del av skriften? De kjøper villfarelse, og vil at dere også skal fare vill.

47 Dere som har mottatt skriften, tro på det som Vi har åpenbart, som stadfester det dere allerede har, før Vi utvisker ansiktstrekkene og snur dem bak frem, eller Vi forbanner dere, slik Vi forbannet sabbatsovertrederne. Guds bestemmelse blir iverksatt.

(Fra Bergs oversettelse av koranen. Jeg lar i denne sammenhengen hans oversettelse av Allah med Gud stå, men må minne om at Gud og Allah ikke er identiske guder, snarer tvert imot)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar