torsdag 24. januar 2013

Fordommer spres med Koranen i håndNedenfor gjengir vi litt omskrevet en postering på koranen.no fra 2010, (som vi ikke har vært oppmerksom på før nå), skrevet av tidligere marxist og nå muslim Ali Lindstad, han som ble fratatt æren av å få Kongens fortjenestemedalje i gull for noen måneder siden.

Tenk deg at du er jøde og leser det Lindstad kommer med. Forsøk å ta inn over deg påstandene om hvem du egentlig er og hva du egentlig fortjener å være, og dessuten hvordan din egen Bibel – og din egen Gud - omtaler deg og fremstiller deg som overfor verdens folk, og deg selv. Forsøk å fatte at det bildet Lindstad presenterer med grunnlag fra Bibelen og Koranen, faktisk er det bildet alle muslimer er forpliktet til å ha ifølge Lindstad.  Han påstår at alle muslimers skal ha dette syn på deg, og dere som gruppe.

Det han egentlig sier er at du skal forakte deg selv og tro at det er til pass for deg og at du fortjener det. Han sier at du skal føle skyld og vite at Allah kommer til å støte deg ned i helvete uten at du egentlig kan gjøre for å hindre det, hvis du da ikke omvender deg til islam og Allah. Han påstår at du egentlig bare ved å eksitere som jøde er en krenkelse av Allah og profeten Muhammed. Ditt liv er en fornærmelse. Og du er allerede dømt på forhånd.

Lindstad mener med andre ord at det som Bibelen og Koranen forteller om deg, både som tilhørende en gruppe og som enkeltperson, ikke bare er en sann beskrivelse, men at denne skal gjelde som norm i din relasjon til jøder. Han gjør selve beskrivelsen til forpliktende og allmenne norm.

Lindstad begår dermed en demonisk logisk brøler: Han slutter fra et er til et bør og følgelig at du bør se på jødene – og deg selv - slik han fremstiller det, med sine guddommelig hjemler som sannhetsvitne og påbud. Han setter deg som jøde i en bås, eller skal vi heller si: I et bur. Eller kanskje bedre: En innhegning, eller en konzentrasjonsleir.

Intet mindre. Og han ber alle muslimer om å gjøre dette, og ha disse holdningene til deg.
Det er i alle fall ikke langt unna. Det oser av et underliggende hat her, et hat manifistert i en allahiansk plikt. 

Og dessuten: Det ”er’et” han tar som basis, er fiktivt. Det Gamle testatmentet konstaterer ikke at jøder individuelt ER slik og slik. Det er det bare Koranen som gjør. Koranen essensialiserer jøder. GT eksistensialiserer jødene – for å si det slik - og gjør dem til ansvarlig enkeltindivider med en personlig relasjon til sin JHWH. Koranen sier at jøden individuelt og kollektiv ER slik og slik som det beskrives i Koranen en gang for alle uten ta høyde for den individuelle jøde som radikalt eneansvarlig for sin gudsrelasjon, som er et Jeg-Du forhold, dvs et personlig forhold, akkurat som i kristedommen.

Og til deg som ikke er jøde: Tenk deg hvilke føringer det Lindstad skriver legger på folk som kanskje ikke er så reflekterte, som kanskje er historieløse og som befinner sg i en situasjon hvor det å ha venner er viktige enn hvilke venner du har.

Spør deg selv: Er dette å spre og forfekte rasisme? Bør Lindstad straffes for å utbre slike forestillinger og klare fordommer?

Tenk deg dessuten at folk som verken er jøder eller kristne eller muslimer istemmer i den beskrivelse og de føringer legger på sine lesere, at de bejaer med stor entusiasme det syn Lindstad åpenbarer.

Tenke deg også at det Lindstad faktisk forteller kristne er at de skal ha samme syn på jøder som muslimene har, siden det står i Det gamle testamentet at vi skal ha det, og siden det som står der bare bekrefter det som Koranen forteller og fordi kristendommen jo springer direkte ut av jødedommen og fordi JHWH’s ord i Det gamle testamenter faktisk bekreftes av Jesu Kristus selv.

Hva vil du si: At detter er både dårskap og et svært destruktivt, umoralsk og direkte farlig budskap?
Og hva vil du gjøre for å hindre dine barn å bli lokket eller forført inn i slike diabolske tankemønstre og inn i miljøer som villig lar seg styre av slike dehumaniserende og demoniserende ”tankesmier”?

Det blir direkte kvalmt når Lindstad på slutten av sin artikkel skriver at muslimer skal behandle jøder med respekt og at muslimer ikke skal være mot jøder og jødedom i Europa.

Her følger Lindstad litt av oss omskrevne artikkel:

Islams syn på jøder er variert, liksom objektet er det: Som jøder er dere ikke en ensartet gruppe, og det finnes flere typer jødedom.

Som jøde skal du vite at islams utgangspunkt er positivt.

Du tilhører en religiøs gruppe, med en åpenbaring som kom fra Allah og Allah valgte dere … til å spre monoteismens budskap, om at det bare finnes èn Allah og at du skal leve som Han vil, etter Hans skrifter, og stå til ansvar på Dommens dag.

Allah gjorde en pakt med din gruppe, dvs med dere jøder ved Moses på Sinai-fjellet. ”Israel” eller ”Israels barn” skulle være Allah’s, dyrke den ène Allah følge Hans åpenbaring og være vitne for Hans sannhet. Og Allah skal skulle være med dere!

Allah valgte ”Israel” fremfor andre! Og ga dere klart budskap, Tora`en.
Men betingelsen fulgte med, uttrykt i Bibelen slik: ”Herren vil gjøre deg til et hellig folk for Seg, slik som Han med ed har lovt deg, så sant (min uthevning) du holder budene fra Herren din Allah og går på Hans veier.” (5 Mos 28,9)

Og i Koranen slik: ”Hold deres løfte til Meg, så (min uthevning) skal Jeg holde løftet til dere.” (2,40)
Hva skulle skje med dere ved ulydighet?

Jo, Allah’s forbannelse ville komme over deg og dere og dere skulle rammes av Guds vrede.
I Bibelen står det: ”Hva du enn foretar deg, skal Herren la forbannelse, forvirring og trussel ramme deg, inntil du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du handlet så ille at du gikk bort fra Meg.” (5 Mos 28,20)

I Koranen slik: ”Den som rammes av Min vrede, skal gå i avgrunnen.” (20,81)
Herren skulle, ved ulydighet, spre ”Israel” – dvs dere nålevende jøder - blant alle folkene ”fra den ene enden av jorden til den andre” (5 Mos 28,64).

Allah har gjort dere til ”et skremsel, et ordtak og et spottord” (5 Mos 28,37).
Dere vil få ”skam og vanære i denne verden, og den strengeste straff på Oppstandelsens dag.” (Koranen 2,85)

Hvordan gikk det med ”Israels” pakt med Gud?
Det var jøder som holdt pakten! De forble rettferdige. De holdt fast ved budskapet til Moses, levde etter lovens bud, og fulgte andre profeter. Islam respekterer dem! (7,159)
Gjør du som jøde dette i dag? Holder du pakten med Gud, dvs Allah?
De fleste av dere brøt pakten, og gjør det også den dag  i dag.

Hva sier islam har gått galt?
Dere vender dere bort fra Moses, som de visste var en profet. Dere foretrakk gullkalven. (Koranen 2,54)
Dere  bryter deres ord til Gud. (7,135)
Dere går gale veier, og ”Allah leder ikke et syndefullt folk”. (61,5)
Dere holder dere dere ikke til åpenbaringen. (5,13)
Dere avviser senere profeter, og drepte dem. (2,61)
Dere henfaller til ”urettmessig tilegnelse”. (5,62)
”Man vil stadig oppdage falskhet fra dere, unntatt noen få.” (5,13)
Hva påførte dette dem selv?
Allah forbanner dere og forherder deres hjerter. (5,13)
Dere ble slått med elendighet og usselhet, og pådro dere Allah’s vrede. (2,61)
Dere skal streife om på jorden. (5,26)

Lindstad fortsetter konkluderer slik:

At ”Israels” eksil er en straff fra Allah, slås fast i jødiske skrifter. Å skulle avslutte denne eksil ved verdslige metoder (slik sionister ønsker, ved staten Israel), er forbudt av Allah (og av visse jøder), slik det også er slått fast i Talmud (traktat Kesubus s. 111).

Hvordan forholde seg til de av ”Israels folk”, som islam lærer går feil?
Vi skal samtale med dem på beste vis, sier Koranen.
Vi skal være vennlig og opptre rettferdig! (60,8)

For – du skal vite – at blant ”Israels barn” finnes rettskafne folk. (5,69) Annerledes er det med dem som har erstattet religionen med en sekulær tro, og gjort ”det hellige folket” til et nasjonalistisk, etnisk samfunn, etablert i det hellige landet (Palestina). Allah forbyr at man slutter fred med dem som ”drev dere bort fra deres hjem, eller hjalp til ved utdrivningen. (60,9)

Slik er det at muslimer og andre bør veie tanker og tiltak! Skjer økende anti-jødisk aktivitet i Europa, skal muslimer holde seg bort fra det. Muslimer er ikke mot jøder og jødedom!

Når det gjelder anti-israelsk (og anti-sionistisk) protest skal den utøves på korrekt og legale måte. Samtidig som rettferdighet gjenopprettes.

Kommentar: Lindstad nevner ikke med et eneste ord følgende vers i sure 17:

101Vi gav Moses ni klare jærtegn. Spør bare Israels barn. Han kom til dem, og Farao sa til ham: «Moses, jeg mener du er forhekset!»
102Og han svarte: «Du vet godt at ingen annen enn Herren over himlene og jorden har sendt dem som jærtegn til innsikt. Jeg mener at du, Farao, er fortapt!»
103Så bestemte han å jage dem ut av landet. Og Vi lot ham og hans folk drukne alle sammen.
104Og etter hans tid sa vi til Israels barn: «Slå dere ned i landet!» Og når det hinsidige livs løfte innfris, vil Vi føre dere frem i flokk og følge.
105Med sannhet har Vi sendt Koranen ned, og med sannhet er den kommet. Deg har Vi sendt som gledesbudbringer og advarer.

Hvorfor unnlater Lindstad å nevne disse versene?

Fordi han hater Israel, så klart. Og da må det være viktig og riktig av ham å spre fordommer så langt og "så godt" det er mulig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar