søndag 29. august 2010

Hovedstadens "anti-muslimske manifest."


Vår hovedstad Oslo er kanskje ikke som alle andre hovedstader i verden. Den har nemlig avfattet noe vi vil kalle et ”Anti-muslimsk Manifest”, men som den selv betegner som Verdiplakat for Oslo.

Den er selvfølgelig et utrykk for de beste intensjoner i verden, men viser ved nærmere gjennomgåelse å være sterkt islamkritisk, for ikke å si islam-foraktende, sett utfra det islamske perspektiv.

Det er kanskje ikke til å tro, kan man si, men det er like fullt sant. Få politikere vil imidlertid ha sett og forstått at det er slik det forholder seg og flere vil kanskje benekte det åpenbare faktum at ”manifestet” er et slag i ansiktet på alle seriøst troende muslimer som er borgere av dette landet og spesielt da alle muslimske ”borgere” av Oslo, hovedstaden som ikke går av veien for å kalle seg "Byen med det åpne hjerte".

Vi mener derfor at det er viktig å få belyst saken her via ”Nei til islam”. Derfor følgende kommentarer til hvert enkelt punkt i ”Oslo’s Anti-muslimske Manifest”, som vi for anledningen velger å kalle det:

Oslo’s anti-muslimske manifest  (Verdipalkat for Oslo vedtatt 20.06. 2001).

1. Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi.

Ikke ifølge anerkjente muslimske lærde som f eks Mawdudi og mange, veldig mange, med ham.

2. Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar.

Ikke ifølge islam (radikalt sett).

3. Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen.

Ikke ifølge den islamske doktrine at uslimene er ”de beste folka” og er satt til å rettlede alle ikke-muslimer for all fremtid i alle praktiske, religiøse og moralske spørsmål.

4. Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid.

Ikke vurdert ifølge de faktiske forhold ”på bakken” i enkelte innvandrertette strøk av byen hvor ikke-muslimske barn fratas sitt språk og sin identitet og mistenekeliggjøres og mobbes fordi de ikke er muslimer.


5. Alle Oslos innbyggere har rett til å bli sett, hørt, inkludert og behandlet som enkeltindivider.

Ikke ifølge islam som forbyr piker å gifte seg med hvem de vil og piker som ikke vil tvangsgiftes og piker som ikke vil omskjæres.

6. Samhandling og kunnskap gir toleranse, gjensidig respekt og forståelse.

Ikke ifølge den tro i islam som regner alle ikke-muslimer som "urene" i en eller annen form eller grad.


7. Alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg og åpen by. Trusler, mobbing og vold aksepteres ikke.

Ifølge islam er det tillatt og påbudt av Allah og profeten selv for muslimer å forsøke å gjøre områder der muslimer kan gripe makten i forsøk på å  full-islamisere områder så fort det lar seg gjøre. Alt dette kan i prinsippet oppnås ved nettopp trusler, mobbing og vold.


8. Oslo skal motarbeide alle former for tilsiktet eller utilsiktet rasisme og diskriminering.

Dette strider mot den tilsiktede rett islam gir muslimene til å inneha - eller ta - posisjoner i arbeids- og forretningliv – og i det politiske liv - som gir dem en overodrnet posisjon i forhold til ikke-muslimer.


9. Norsk lov forbyr rasistiske ytringer og handlinger. Overtredelse av dette skal medføre reaksjoner.

Norsk  Lov forbyr ikke at Koranen prekes i sin helhet i moskeer og andre møteplasser for muslimer. Norsk skole forteller dessuten ikke hele historien om Allah og profeten Muhammeds egentlig budskap og om islams blodige historie i sitt ”fromme strev” for å få dominans over verden. Kommunen bryter her selv sitt ”manifest” ved ikke å forby denne forkynnelse i byen.


10. Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet.

Her pålegges muslimer å undertrykke, bagatellisere, tie om, avskrive, glemme, forakte eller rett ut å  hate noen av de helligste vers i Koranen som Allah utrykkelig har påbudt alle muslimer til alle tider nettopp å fremheve for seg selv og andre å følge - med liv og eiendom som pliktig innsats - alle bud og forbud forordnet av Allah.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar