torsdag 2. august 2012

Gules ideelle fordring


Visste du at du er rasist hvis du har følgende meninger eller holdninger, nemlig  at:

en gruppe mennesker snylter på våre velferdsordninger

at de tigger og er til sjenanse

at de bedriver kriminalitet

at de er urenslige

at de forsømmer sine barn

at de voldtar

at de selger sine døtre

at de har en underlegen kultur

at de ikke gidder å jobbe

at de egentlig ikke er fattige

at de lyver …

(Obs: Det kan her dreie seg om nordmenn, men det kan ikke dreie seg om en gruppe mennesker som gruppe-tenkt, en gruppe som nå oppholder seg her i landet, ifølge tilsynet for høy moral. Er denne gruppen nå blitt en hellig ku? Eller er den kun enkeltindivider av hellige kyr?)


Jo, hvis du har slike meninger så er det rasistisk, ifølge Lars Gule, og dette fremkommer i en kronikk i Kk i dag. (Forsiktig med hva du gjør, nordmann!)

Er så Siv Jensen m fl rasister når de mener at romfolk generelt er kriminelle og bør deporteres?

(Jeg vet ikke Jensen har uttalt dette eller mener det).

Nei, ikke nødvendigvis, ifølge Gule.

Men hun har levert en rasediskriminerende ytring.

Så Siv Jensen er altså ikke rasist, men hun har ytret seg rasistisk. Og dette er kanskje straffbare ytringer. (Riksadvokaten bør undersøke dette, mener Gule).

Kommentar:

Hva er så forskjellen på rasisme og dette å levere rasistiske ytringer (og å spre dem i ulike sammenhenger)?

Ikke lett å bli klok på.

Men det er lett å få tak i at det Gule ønsker er å endre tankene og meningene dine. Du skal rett og slett ikke få ha dem. De er samfunnsfiendtlige og ulovlige og dessuten skal du skremmes med straff hvis du har dem. Dine tanker skal ikke lenger korrespondere til virkeligheten. De skal nå koherere med rasismeparagrafen og menneskerettighetserklæringen.

Man kan gjerne være enig med Gule om at vi ikke bør være rasister eller ytre oss rasistisk.

Men implisitt ligger det et selvundergravende dilemma i Gules forestillinger om en ny og bedre verden og krav om radikalt nye og bedre tanker og hjerter.

Mennesker nå og for fremtiden skal ikke bare tolkes forskjellig, men nei, nå skal de heller først og fremst tanke-forandres.

De skal formes slik at de ikke bare handler på og tolker den materielle verden likt, men også dithen at de tenker og føler likt om verden og menneskene. De er ikke lenger nok at man stemmer riktig, man skal også tenke og føle riktig og på en måte allmennviljen og Gules vilje kan akseptere som moralsk høyverdig.

Det stilles absolutte krav til deg, må du forstå. Du skal dessuten ikke tenke at rasismeparagrafene har tatt seg vann over hodet. Hvis du tenker at paragrafene kan få uante og utilsiktede konsekvenser, ja, da er du rasist eller rasistisk

Tenk over det og frys på ryggen.

Har da Gule og hans like tatt Guds plass?

Det holder altså ikke lenger å være en simpel gammeldags moralsk marxist, et menneske som ville endre samfunnets grunnstrukturer og urettferdige maktgrunnlag ved å aktivisere seg som sosialist eller marxist. (Gjerne med tanke på voldelig revolusjon).

Nei, nå skal til og med det du tenker forandres. Du skal lenger konfirmeres, du skal nå konformiteres enten du vil eller ikke eller klarer det eller ikke.

Hvor blir det så av demokratiet? Kan tankepolitiet redde det?

Menneskerettigheten og rasediskrimineringsloven er brolagt  med de beste intensjoner.

Hva blir konsekvensene av Gules krav på kollektiv perfeksjon og av den ideelle (i praksis uoppnåelige) fordring på individuelt plan?

Hvis tankene dine og følelsene dine ikke er uklanderlige i denne sammenhengen, er du ferdig, dømt og fortapt for denne verden.

Da kan du enten settes ut eller sendes ut.

Spørsmålet er om du ikke bør deporteres snarest mulig, assistert av tankpolitiets uklanderlighet.

Advarsel og moral:

Pragrafene til vern mot rasisme kan lett latterliggjøres og bli tomme ord eller fromme ønsker hvis den ideelle fordrings bue spennes for stramt.

Dessuten: Kan Gule selv anklages for rasediskriminerende ytring? Er Gule rasist?

Mange mennesker rammes i hvert fall av hans ytringer. Mange vil føle seg uberettiget krenket. De vil føle at de fratas retten til å se og si sannheten, og retten til å være oppriktig, umiddelbar, sjokkert og ærlig.

Og dessuten: 

Rett mistanken, beskyldningene og de rasistiske "tankene" mot de mistenkte og bevis dem en for en hos den enkelte i gruppen, og vips, så er ikke tankene og beskyldningene lenger rasistiske og man unngår stigmaet og rasiststempelet.

Konnoterer man derimot til gruppen uten klart og gjerne overtydelig å kunne bevise "forholdene" hva gjelder de enkelte, en for en og samlet, slipper man ikke unna. 

Indirekte kommer Gule i skade for å oppfordre gruppemedlemmene enkeltvis til å frasi seg
 et individuelt ansvar og en selvstendig begrunnet moral. Dette forsterker så igjen en stadig mer selvforsterkende selvdestruksjonsspiral.

Men Gule fokuserer ikke på dette, av en eller annen grunn.

Han er kanskje ikke så klok som påtalemyndighetene. De ser nemlig at det ikke er hensiktsmessig - og moralsk riktig - å trekke folk inn for domstolene for å ha slike meninger og holdninger som er omtalt over.

Dt ville nemlig fremstå som både urealistisk, dumt og uholdbart og dessuten så latterlig og destruktivt at det ville virke direkte kontraprodukt på selve prosjektet, nemlig å bekjempe rasisme. 

Vi kan kanskje være glade for at vi har en påtalemyndighet som ofte er klokere - og mer lovgivende enn lovgiverne selv - enn politikere og professorer når det gjelder å stille den ideelle fordring i det praktiske liv.

Konklusjonen på alt dette er at Rasismebegrepet bør skiftes ut med et mer realistisk forankret begrep og definisjon, som f eks det følgende:


Med rasisme menes aktive eller passive krenkende ytringer eller konkrete og/eller strukturelle handlinger hvis hensikt er å ydmyke eller ærekrenke grupper eller deler av populasjoner av mennesker  ved å avhumanisere dem og dermed implisere manglende essensielle evner til å utvikle eller anvende sine naturlige evner til fritt å ta moralsk ansvar og stå rettslig til ansvar for sine tanker, verdipreferanser, holdninger og handlinger.

Unntak er ytringer, handlinger og tanker som er ment å ha et ironisk eller komisk hovedsiktemål og en karakter som dessuten er ment å være klart pedagogisk velmenende eller alminnelig opplysende og som kan fremme større forståelse for og verdsetting av de ulike gruppers  egenart og iboende potensiale for å fremme fred, forståelse og dialog, og som følgelig turde anses som et forsøk på å forøke det samlede gode som de ulike relevante grupper og populasjoner kan bidra med i et større fellesskapsperspektiv.

Unntatt er videre ytringer osv - både i form og innhold - av generell karakter og som selvinnlysende ikke logisk eller empirisk kan ommfatte alle medlemmer i gruppene eller ytringer som heviser til konvensjoner, konstitusjoner (f eks legninger) eller andre fundamentalt bindende avtaleverk eller felles tros- eller livsynsplattformer som gruppen både føler seg og faktisk er bundet av som følge av eller funksjon av gruppetilhørigheten.

Tillegg, lagt inn 6. 10. 12:

Europarådets Parlamentariske Forsamling vedtok i 2006 en resolusjon om ytringsfrihet.

Her heter det: "Blasfemilover må ikke brukes til å innskrenke ytringsfriheten og tankefriheten ... kritisk diskusjon, satire, humor og kunstnerisk uttrykk bør derfor være underlagt en høy grad av ytringsfrihet og overdrivelse skal ikke anses for å være provokasjon ... ytringsfriheten skal ikke begrenses ytterligere for å imøtekomme en økt følsomhet blant visse religiøse grupper ..." 

Haken er at "rådet" kun har henstillende myndighet, ingen reell makt.

Se forøvrig denne oversikten fra bloggen:

 her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar