søndag 29. april 2012

Den ugyldne regel i islam.


I "Tidløs visdom" finner vi en oversettelser av det noen vil kalle Den gyldne regel i islam.

Regelen sies å ha samme betydning og betydningsinnhold i islam som Den gyldne regel i Matteus 22. 39 i Det nye testamentet:

 « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Men muhammeds definisjon av regelen stemmer ikke helt overens med den som finnes i DnT ...

Muhammed sa:

"Ønsk for menneskeheten det som er ønskelig for deg selv, slik at du kan bli en sann troende. Behandle dine nærmeste som om de var en god nabo, slik at du kan bli en god muslim.

De mest rettskafne er de som kan glede seg over at andre kan få det de selv ønsker, og misliker at andre må oppleve det de selv ikke ville ha ønsket å oppleve."Du kan altså bli en sann troende – dvs en muslim – bare hvis du ønsker og misliker...  Man må altså ønske for å tro og misliker på Allah og profeten i sann mening.

Dessuten: Man kan bare bli en god og ekte muslim hvis man behandler sine nærmeste som om de var naboer...

En god muslim må altså behandle sine nærmeste akkurat slik som han behandler eller forholder seg til naboene.

Det kreves med andre ord at man skal behandle sine nærmeste som ikke noe mer eller mindre enn naboene, dvs helst med en viss distanse, nærmest som om de ikke var ens nærmeste, men altså kun naboer, som i prinsippet kan være hvem som helst som kommer innom eller stryker forbi.

Naive, kunnskapløse, men veldig velmenende vestlige mennesker av i dag vil lese uttalelsen eller formuleringen av Den gyldne regel gjengitt ovenfor som en bekreftelse på at islam og kristendom lærer det samme og dessuten at de to religioner i sitt vesen fører frem til frelse og Gud, slik at alle ”troer” er like gode, eller like onde, slik det moderne og sekulære paradigme i Vesten vil ha det til i dag. Spesielt ateister liker å tro at alle trosretninger er like onde, bortsett fra deres egen overtro.
 
Men er ikke dette et ganske unaturlig bud, en unaturlig mistenkelig regel?  Det er som om Muhammed frykter at noen skal komme for nær sine nærmeste. Kan det være fordi et menneske som kommer nærmere sine nærmeste enn sine naboer også kan stå i fare for ikke å akte Muhammed i tilstrekkelig grad? Det er som om Muhammed frykter at mennesker skal komme for nær hverandre og at det er bedre for dem å forholde seg med distanse til naboer og sine nærmeste, nettopp for å kunne gi bredere plass i sinn og hjerte for Muhammed selv og til Allah. Bare disse fortjener og har et virkelig ”nært forhold”, og da et mye inderlig og nærere forhold til den troende muslim enn til sine nærmeste. Allah er jo nærmere den enkelte muslim enn han selv er til sin pulsåre, et uløselig paradoks med tanke på at Allah er ”det totalt andre” som ikke kan assosieres med noen eller noe.

Jeg synes det smaker av mild paranoia her, koblet med megalomania, om enn i mild form (alt etter tidspunkt og kontekst, som jeg ikke kjenner). Det er som om vi er i Sovjet da det kommunistiske trospolitiet oppforet familiemedlemmer til å spionere på hverandre og angi dem. Partiet i sin hovmodige sjalusi tålte ingen over, ingen ved siden. De nærmeste må ikke få komme for nær hverandre. De kunne komme til å betro seg til hverandre. De kunne komme til å tenke annerledes enn kollektivet, enn ummaen. Og det er farlig for Allah og Muhammed.


De som gleder seg over at andre får det de selv ønsker seg, er de mest rettskafne, står det.

Vakkert, ikke sant?  Men her holder det altså med å glede seg, ikke gjøre noe for at ønskene skal realiseres.

De som misliker at andre må oppleve det de selv ikke ville ha ønsket å oppleve ,
de er de mest rettskafne ...

Her gjelder det å holde avstand til de som opplever noe de ikke liker å oppleve. Det holder med å mislike det andre misliker å oppleve, man trenger ikke gjøre noe for at andre skal unngå å oppleve hva de ville mislike. Man trenger heller ikke gjøre noe annet for de andre som misliker det de opplever enn at man misliker det den andre opplever og som han misliker (her snakkes ikke om hvilke lidelser det kan gjelde!). Muslimer oppfordres herved til å tro at de er på trygg grunn bare ved å føle noe for ”sin neste”. Her ligger ingen oppfordring til å foreta seg noe, gripe inn og avhjelpe situasjonen, ikke engang indirekte, og da selvfølgelig heller ikke direkte, og da uten forbehold og radikalt. Det må være en ganske avkjølt kjærlighet til nesten det her tenkes på, et distansert forhold som minner om Allah forhold til sine skapninger. ”Regelen” oppfordrer regelrett til føleri og sentimentalitet.

Den troende muslim kan i Allah's øyne regnes som blant de mest rettskafne ved ganske enkelt å ønske ....
 Men hva hvis du ikke skulle klare å ønske dette på en naturlig og uanstrengt måte? At du skulle komme til å tvile på din motivasjon? Jo, da kan du trøste deg med at intensjoner er et viktig kriterium innen islam for å vurdere om du er skyldig eller ikke. Konsekvensene er mindre viktige. Unnlatelessynder blir da heller ikke tatt så alvorlig. Den islamske utformingen av regelen er i hovedsak negativ, i motsetning til den judeokristne formuleringen som angir et aktivt: Du skal.

Allah og Muhammed krever imidlertid at du ønsker sant, som en sann troende..., for hvis ikke er du ikke rettskaffen og da heller ikke muslim.

Litt humor, kanskje: Den som oppriktig troende gleder seg over at Muhammed kunne ta 11 koner, mens han selv bare fikk ta inntil 4 å være gift med samtidig, er altså blant de rettskafne ifølge denne logikken.

For en logikk, sier jeg og jeg spør: Er det sannsynlig at Muhammed kjente til den judeokristne formuleringen?

For min del er jeg ikke i tvil – og jeg tror Muhammed kunne lese  - jeg tror profeten hadde studert de jødisk ortodokse skriftene svært nøye. Alle utelatelser, avvik og supplement tyder på at vi har å gjøre med en meget selektiv mann, et menneske og en leder som skapte, silte ut og tilføyde dogmer etter behov og alltid til sin egen fordel.

Antakelig forsto han at Den gyldne regel var mye bedre enn en han selv noen gang ville klare å formulere. Han kan ha vært misunnelige på både jødene og de kristne og innsett det fortrinn, den samlingskraft  og den styrke regelen ga dem.

Muhammed fant imidlertid sin egen strategi for å samle troppene, nemlig ved å skape en ny arabisk identitet og en helt ny gudsforestilling og en helt ny gudsfrykt, dvs et helt nytt gudsbegrep og derfor en helt ny Gud.

Det det naive og godtroende mennesker i Vesten i dag overser og ikke stiller spørsmål ved er:

Hvilke naboer – eller neste - er det her det er snakk om? Gjelder det alle mennesker, uansett kjønn og tro?

Gjelder det f eks kvinner som ”din høyre hånd besitter”, altså slavekvinner som du kan ligg med når du vil og uten hennes samtykke? (se sure 4. 36).

Står det ikke i Koranen at muslimer skal være harde mot ikke-muslimer, men nådige blant dem selv? (sure 48.29).

Poenget turde være at den muslismke ”gyldne” regel kun gjelder muslimer, selv om man på ingen måte skal undervurdere eller forakte all den gjestfrihet og velvillighet man som ikke-muslim måtte støte på i den muslimske verden i dag, en selvoppofrende nestekjærlighet man til og med ikke sjelden uvfrivillig kan gå glipp av eller forskusle i Vesten blant sine egne.

Det står likevel fast: Koran mangler oppfordring til å anerkjenne at alle mennesker innehar ukrenkelige og umistelige rettigheter som individer i relasjon til Gud og uansett tro og kjønn. Det forutsettes ikke som en objektiv sannhet eller som et aksiom i islam at
alle mennesker skal være like for Den gyldne regelen og dermed overfor Guds evige lov, som ikke er Allahs evige regel og lov innen islam og for muslimer og de som faller utenfor.  

Bakgrunsstoff og linker:


You shall love your neighbor as yourself.
1. Judaism and Christianity. Bible, Leviticus 19.18

Whatever you wish that men would do to you, do so to them.
2. Christianity. Bible, Matthew 7.12

Not one of you is a believer until he loves for his brother what he loves for himself.
3. Islam. Forty Hadith of an-Nawawi 13

Islam
See also: Islam
The Golden Rule is implicitly expressed in some verses of Qur'an, but is explicitly declared in the sayings of Muhammad.
From the Qur'an: the first verse recommends the positive form of the rule, and the subsequent verses condemn not abiding the negative form of the Golden Rule:
“...and you should forgive And overlook: Do you not like God to forgive you? And Allah is The Merciful Forgiving.”
Qur’an (Surah 24, "The Light," v. 22)
“Woe to those... who, when they have to receive by measure from men, they demand exact full measure, but when they have to give by measure or weight to men, give less than due”
Qur’an (Surah 83, "The Dealers in Fraud," vv. 1–4)
“...orphans and the needy, give them something and speak kindly to them. And those who are concerned about the welfare of their own children after their death, should have fear of God [Treat other people's Orphans justly] and guide them properly.”
Qur’an (Surah 4, "The Women," vv. 8-9)
“O you who believe! Spend [benevolently] of the good things that you have earned... and do not even think of spending [in alms] worthless things that you yourselves would be reluctant to accept.”
Qur’an (Surah 2, "The Calf," v. 267)
“They assign daughters to Allah, Who is above having a child [whether male or female] and to themselves they assign what they desire [which is a male child]; And when the news of the birth of a female child is brought to one of them His face darkens and he hides his inward Grief and anger... They attribute to Allah what they dislike [For themselves] and their tongues assert the lie that the best reward will be theirs! Undoubtedly, the Hell fire shall be their lot and they will be foremost [in entering it].”
Qur’an (Surah 16, "The Honey Bees," vv. 57-62)
From the hadith, the collected oral and written accounts of Muhammad and his teachings during his lifetime:
A Bedouin came to the prophet, grabbed the stirrup of his camel and said: O the messenger of God! Teach me something to go to heaven with it. Prophet said: “As you would have people do to you, do to them; and what you dislike to be done to you, don't do to them. Now let the stirrup go! [This maxim is enough for you; go and act in accordance with it!]”
Kitab al-Kafi, vol. 2, p. 146
“None of you [truly] believes until he wishes for his brother what he wishes for himself.”
—An-Nawawi's Forty Hadith 13 (p. 56)[52]
“Seek for mankind that of which you are desirous for yourself, that you may be a believer.”
—Sukhanan-i-Muhammad (Teheran, 1938)[53]
“That which you want for yourself, seek for mankind.”[53]
“The most righteous person is the one who consents for other people what he consents for himself, and who dislikes for them what he dislikes for himself.”[53]
Ali ibn Abi Talib (4th Caliph in Sunni Islam, and first Imam in Shia Islam) says:
“O' my child, make yourself the measure (for dealings) between you and others. Thus, you should desire for others what you desire for yourself and hate for others what you hate for yourself. Do not oppress as you do not like to be oppressed. Do good to others as you would like good to be done to you. Regard bad for yourself whatever you regard bad for others. Accept that (treatment) from others which you would like others to accept from you... Do not say to others what you do not like to be said to you.”
Nahjul Balaghah, Letter 31 [54]Islam is the only religion that does not adhere to the Golden Rule (and I am glad that you admit that). The closest that Islam comes to this principle is a hadith that says  
"None of you [truly] believes until he wishes for his brother what he wishes for himself." Number 13 of Imam "Al-Nawawi's Forty Hadiths."
This brotherhood however does not extend to everyone. Quran (9:23) states that the believers should not take for friends and protectors (awlia) their fathers and brothers if they love Infidelity above Islam. In fact there are many verses that tell the Muslims to kill the unbelievers and be harsh with them. A clear example that Islam is not based on the Golden Rule is the verse (48:29) It says: "Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are strong against Unbelievers, (but) compassionate amongst each other.”  
This is the perfect definition of fascism. There are many other verses that show the brotherhood in Islam is not universal. The rest of mankind have no rights and should not be treated in the same way that Muslims are to be treated. The entire Quran is the breach of the Golden Rule. Quran tells Muslims to slay the unbelievers wherever they find them (2:191), do not befriend them (3:28), fight them and show them harshness (9:123), and smite their heads (47:4).    THE GOLDEN RULE
Jesus taught:
So in everything, do to others what you would have them do to you,
for this sums up the Law and the Prophets. (Matthew 7:12)
This guiding principle for living in society is called the Golden Rule. It also exists in the negative form:
Don't do to others what you do not want others do to you.
This teaching is found in many if not most religions, and even in secular world view systems. According to Jesus, this rule sums up the commands that God has given for living in relationship with others. Even many atheist and humanist thinkers make it the basis of their systems of ethics. It appeals to them with its lack of reference to divine authority.
The value of this rule is self-evident:
... it is not possible to conceive of a rational person, be he Jew or Gentile, saint or savage, bond or free, contesting the Golden Rule as a standard by which to judge the conduct of his fellow creatures, however careless he may be about living up to that standard himself. (John Bigelow; source)
Although this rule is found in most religions, Islam is a glaring exception. What is worse, not only does Islam not teach the Golden Rule, it is actively violating it in many respects.
The following link shows a long but very revealing debate about this issue between ex-Muslim Ali Sina and Yamin Zakaria, a Muslim who went so far to even question the legitimacy of the Golden Rule:
Ali Sina then followed this up with a general article on the topic: The Golden Rule and Islam

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar