onsdag 7. desember 2016

Norsk islam? Fact or fake?Muhammed Usman Rana har skrevet en bok: «Norsk islam, hvordan elske Norge og Koranen samtidig». Samtidig er det kommer ut en bok som heter: Islamsk Humanisme, hvor Rana er en av bidragsyterne. Bøkene overlapper hverandre og den siste vil bli kort omtalt i en annen postering, men bokens hovedtemaer vil bli berørt enten direkte eller indirekte i denne anmeldelsen av boken til Rana.
Vi skal nå omtale boken, bl a fordi vi ikke har sett anmeldelser som holder mål av den i media, dette inkluderer en anmeldelse av Eskil Skjeldal i VL.

Vi skal forsøke å sette boken i et litt større perspektiv og gå litt dypere enn hva media synes villig til å gå. Først legge vi ut en samling sitater fra boken som kan gi et visst helhetsinntrykk og som kan fange inn selve tenkemåten, tilnærmingen og de begrunnelsen Rana bringer til torgs med egne ord. Sitatene vil kunne gi et godt grunnlag for å danne seg et brukbart bilde av hvordan en norsk muslim tenker og gjerne vil fremstå som for publikum og i det offentlige.
Deretter forsøker vi å sette Ranas betraktinger inn i en litt større sammenheng hvor vi tar opp forholdet til ulike religiøse retninger, vinkler og verdisyn, og deres relasjon til visse begreper som stat, individ sett ut fra både islam og i et vestlig perspektiv.
Ranas bok har en viss likhet med boken Favntak av Ole Jørgen Anfindsen, en mann som har satt seg inn i problematikke, som tror at Allah og Gud er den samme og som, etter vår mening, forsøker å skape en synkretisme av islam og kristendom. Anfindsen kan ikke ses på som en ortodoks kristen, han trøster seg med flere muslimer og deres religiøse tanker og hyller vestlige forskere som bl a går til frontalangrep på f eks det kristne treenighetsdogme, og som dertil tviler på om Jesus er guddommelig eller Gud. Åpenheten for islam, Allah og profeten synes dermed nesten uunngåelig. her

Til slutt legger vi til en appendiks med henvisninger og referater som kan tjene til å utvide horisonten.

Sitater:
Rana synger den norske nasjonalsangen før han deltar som spille på fotballkamper, og så ber han muslimsk bønn …
Å kle av seg, på en scene , i en film e l, er å inngå kompromiss med egen selvrespekt.
Norge er, sett fra muslimenes side, ne trangsynt med hensyn til hva islam skal være!
Forteller om en amerikaner som konverterte til islam og som påsto at dette gjorde ham til bedre menneske. Mannen døde i 1916.
Skyskraperne på Manhatten kunne ikke ha blitt bygget uten Rahma Kahns, d 1982,  bidrag, en muslim, selvsagt og nevnt av Obama i en tale.
Det er viktig at Norge bevarer pluralismen og forbli et liberalt og inkluderende land!!
Thybring Gjedde og Amundsen misbruker sekularismen for å provosere frem motsetninger.
Atatyrk var en totalitær forsvarer av den ekstreme form av sekularismen. Kvinner fikk ikke lov å bruke hijab på statlige universiteter, mens kvinner fritt kunne bruke den i USA!
Kristnes religiøsitet er vag og vekker særlig oppsikt i det norske ordskifte. Å leve i tråd med Bibelen er fremmed for majoriteten.
Skeptisk til nøytralitetsargumentet … !
Ideen om «den norske islam» krever en overordnet forståelse av den liberale staten. Må ikke be om lovforbud … men det er umusikalsk av muslimer å reagere på muhammedkarikaturene!
Det harmonerer dårlig med islam at muslimer deltar i demonstrasjoner med drap, trusler og ramponering.
Profeten Muhammed lot ikke henrette motstandere i Medina som fornærmet ham! Han tok ikke sjikane tungt!
Motstandere kalte ham Mudhamman som betyr «den klanderverdige».
Aggressive muslimer de siste 10 årene har vært med på å skape et livsgrunnlag for blasfemi mot islam.
Det vakte sterke følelser hos Rana da det norske flagget med riksløven ble brent og tråkket på under karikaturstriden.
87% av alle muslimske ekstremister har ikke religiøs utdannelse. Det må åpnes flere muslimske skoler!
Skoler bør tillate tildekkende badedrakter slik at kjønnsdelt undervisning ikke blir nødvendig!
Vil ikke gjøre det til en prioritert oppgave å bekjempe kjønnsnøytralt ekteskap.
Er homofili uislamsk? Vel, profeten tilga en drukkenbolt!
Ansiktstildekning bør problematiseres i Norge …
Niqab-debatten viser at europeerne er usikre på sin identitet!
Siterer Hans Skjervheim og tar ham til inntekt for egen grunnholdning, vil jeg si: Absoluttering av verdiliberalitet resulterer i total illiberalitet!
Sunni-islam: Ikke nødvendig med ansiktstildekning. Sure 24.31 er hjemmel for å betrakte bruk av hijab som en religiøs plikt og de de fleste lærde er enige om dette, men Tariq Ramadan påpeker at ingen kvinne skal tvinges til å bruke den. Dette må legges til grunn for norsk islam, forteller Rana.
Lojaliteten til politiets verdier skifter ikke om betjenten har på seg turban! IKEA og Oslo Universitetssykehus har laget sin egen hijab for ansatte!
Feil å ta hijabbærende kvinner i Norge til inntekt for å være tilhengere av Det muslimske broderskap!
Tariq Ramadan: Ingen kvinne kan tvinges til å bære hijab!
A-møbler på Alnabru spraket en «tilslørt», men bøyde av for press fra SMED, senter mot etnisk diskriminering.
Skeptisk til at «troll sprekker» i møte med lyset!
PST’s ulovlige overvåking i 2013 førte til redusert tillit fra muslimsk hold.
Det gjelder om ikke å gjøre ekstremisme fristende på «markedet».
Sufismen – en middelvei – representerer den islamske åndeligheten og er et nyttig verktøy for å hindre radikalisering.
«Letter to Baghdadi», underskrevet av 100 islamke lærde bærer et godt budskap, iflg Rana, (men se om dette annetsteds her på bloggen, og hvor det vises at det kan reises mange spørsmål om troverdigheten i dette dokumentet), her
Imamer må intensifisere den teologiske og ideologiske krigføringen mot de ekstreme.
Saddam Hussein rettferdiggjorde drap på shiamuslimer fordi de ikke var muslimer …
Profeten advarte mot ekstremisme (ghulluw)! (Mot khwaritene).
PST’s bruk av ordet «islamisme» i stedet for fundamentalisme, er høyst kritikk verdig.
Plassering av islamske bønnerom ved siden av et kristent kapell helt OK? Vel, Kalif Umar ville ikke be i Gravkirken i Jerusalem, etter å ha erobret Palestina, fordi han ikke ville sette en presedens for at Gravkirken var en islamsk eiendom med tanke på å skåne kommende generasjoner! (Spørsmål: Blir bønnerom i Norge nå ansett for å være islamsk eiendom?).
Holme, tidl PST sjef, beklager overfor Rana i en radiodebatt!!
Brann i det islamske hus! Verdens muslimer befinner seg i dyp krise. Pyromanen er muslimene selv, men tennvæsken og fyrstikkene kommer fra flere ulike sider. Hvordan kan vi bidra til at denne brannen ikke sprer seg til Norge? Her er sufismen en motvekt!
Utviklingen av en norskmuslimsk identitet er det kraftigste virkemiddel mot ekstremisme.
Hirsi Ali og Wafa Sultan har ingen stor rolle i utviklingen av vestlig islam, (iflg Esposito!).
Imam Muhammad Magid, i USA, oppfordrer muslimer til å verve seg til FBI for å forsvare USA mot terror!
Amerikansk sekularisme er på mange måter islamsk, (siterer Adhani).
Rana støtter Menneskerettserklæringen, men sier ikke noe om at han støtter den islamske menneskerettserklæringen, som er noe halt annet, dvs Kairoerklæringen.
Muslimer opplever fortsatt problemer, fordi Qaradwi tillot selvmordsbombing!
Kolonitiden er grunne til at det ikke er flere kvinner i ledende teologiske posisjoner i de muslimske land.
«Mange tror feilaktig at hunder er et urent dyr i religiøs forstand», forteller en norskættet konvertitt til Rana, en kvinne ved navn Matteson, da han var i USA.
Muslimer som mener at Vesten og islam er komplett inkompatible, bør dra hjem igjen til det landet de kommer fra.
«Å gå tilbake direkte til tekstene» er latterlig galskap», iflg Rohdus, en amerikansk muslim Rana har intervjuet.
Det er ingen tvang i religionen! (Nei, tenke det gitt). Ingen apostat ble dødsdømt av profeten selv!
Hudud-straffene i Pakistan er juridisk monstre! Osmanerne unnlot å praktisere dem i 600 år.
Islam kan kontekstualiseres.
Intimiteten mellom enkeltmenneske og GUD hindres når religion blir politikk.
Norge er islamsk (Hamza Yusuf)! (Mange av Ranas trosfeller tror at sekularismen er antitesen til islam).
«Ingen kan forandre essensen av islam – vi må fornye, ikke reformere! (Yusuf). Vi må ikke glemme at selv om islam inneholder noe politikk, så gir ikke islam oss et politisk system …
Rana er ikke nådig i sin kritikk av HRS og document, for der drives det dobbeltsnakk og delvis løgn og forutsettes at Vesten og islam representerer uforenlige systemer. Det er derfor en utfordring å utvikle konstruktiv samtale!
Mener at islam ikke trenger noen reform. Skandinavia de mest muslimske land i verden.
Hamza Yusuf: «islam er ikke en ideologi, politisk, islam er en åpenbaring om pliktene overfor sin Skaper.
«Mikrostyring» har intet grunnlag i islams historie.
Kan norsk islam akseptere førekteskapelig sex, moderat alkoholinntak og homofil praksis? Svaret er: Nei!
Ingen ønsker å endre eller reformere islam, bare hvordan muslimer tenker (T. Ramadan).
Ramadan, Yusuf og Murad har alle de hellige tekstene som utgangspunkt og rettesnor for utviklingen av vestlig islam.
Arrangerte ekteskap er ikke forankret i islam, (men i pakistansk kultur).
Det er konsensus blant tradisjonalistiske teologer om at de hellige tekstene må kontekstualiseres og at man må fordømme litteralistisk tilnærmelse.
Rana siterer Ibn Qayim (13. århundre) og Al-Qarafi: «Den som avgir rettslige kjennelser til folket utelukkende basert på det som er formidlet gjennom de hellige tekstene, uten å ta hensyn til ulikheter i skikker, bruksområder, tidsepoker, steder og andre betingelser, har forvillet seg og forviller andre. Hans forbrytelse mot religionen er større enn en leges forbrytelse som behandler folk uten å ta hensyn til ulikheter og menneskelig variasjon fra det han leser i sin medisinske lærebok. Han er en uvitende lege og den andre en uvitende rettslærd men sistnevnte er mer skadelig». Slutt.

Hvordan reagerer muslimer i Vesten – som tenker å bli værende i Vesten - når det stilles spørsmål ved deres tro på at Koranen er Allah’s åpenbaring?
Vi kan tenke oss flere reaksjonsmønstre: Blind servilitet og taus tro på Koranen, rasjonell skepsis omring spørsmålet om gud overhodet finnes og som en følge av denne skepsis en nokså anonym form for islamsk livsstil, radikal avvisning av den islamske trosbekjennelse, læresetningene og troen på en gud eller på det overnaturlige overhodet,  - eller man åpner seg for en mystisk tilnærming som kan beskytte den enkelte ved å fortrenge de vesentlig teologiske eller filosofiske problemer gudstro i seg selv for mange kan innebære.
Eller: Man blir en blanding av muslim, sekulær og universalist, en norsk muslim som forkynner en Norsk islam og som vil at stadig flere skal blir akkurat det: Norske muslimer! (Og svenske muslimer, danske muslimer, sveitsiske muslimer, tyske muslimer, øst-tyske muslimer, engelske og irske muslimer og du-vet-ikke - hva-muslimer?)
Eller: Man kan appellere til menneskehetens uavvendelig og kollektive trang til og behov for mystisisme, et overordnet trossystem med en felles guddom som rager over alle andre lokalguder og religioner i en slags syntese. Mystisismen kan dermed ble et slags lim som holder trossamfunnene og individene eller de enkelte troende sammen i en slags underforstått konsensus, på tross av alle ortodoksier eller ortopraksiser. Jo flere mystikere, jo mer fellesskap og jo mer samforståelse, med andre ord, og dermed også mer toleranse og mindre rasisme, hvordan man nå definerer rasisme. Dette synes å ligge under som et dyptfølt ønske, en visjon med førsteprioritet, som et førsteprinsipp. Man ser et universelt og kollektivt behov for å bryte ned grenser, oppheve motsetninger og en sterk vilje til å forme en ny fremtid basert på den forutsetning at alle mennesker jo har like stort menneskeverd, et konsept som strider mot islams innebygde og uforanderlige dualisme, et skille mellom de og oss og hvor muslimer ut fra Allah og profetens ord selv ikke tviler på den guddommelig rett enhver muslim har til å kreve seg forfordelt og generelt bedre behandlet i forhold til ikke-troende. Men også denne dualismen i islam ties det om i Ranas bok og boken om Humanisme i islam.

Hva kan man si om konseptet «stat» i tradisjonell islam? Vel, dawlah er et begrep som pareres av hukuma som referer til en gruppe av individer som står for det utøvende aspekt av staten (dawla). Disse begrepene ble utviklet under påvirkning av vestlige ideer om statsstyre. Opprinnelig hadde hukuma å gjøre med utøvelsen av rettferdighet, og hadde primært med juss – eller allerede foreliggende guddommelige og uforanderlige lov, sharia - å gjøre. Myndighetsmakt eller regjering proper ble subsumert under betegnelsene wilayya, sultan eller imarah. Staten eksisterte ikke som en institusjon med lovhjemlet identitet, men myndighet eller regjering ble legitimert fordi Allah ville det, i kraft av de hellige skriftene.
I moderne tid betyr disse konseptene administrasjon, politisk autoritet eller rett og slett styre eller myndighet.
Abd al Raziq, d 1966, hevdet at islam i seg selv ikke autoriserte noen spesifikk styreform. Muhammed Rashid Rida, d 1935, proklamerte at kalifatet var et rent spirituelt fenomen, ikke et juridisk fenomen, (se under).
Abu al-Ala Mawdudi, d 1979, hevdet at det i prinsippet ikke eksisterte noen forskjell mellom stat, samfunn og maktutøvelse eller regjering: Alt er en del av den større islamske orden forankret i sharia.
Men hva med shura, sure 3. 159? Jo, shura er en oppfordring til profeten Muhammed hvor han tillates å konsultere med sine nære tilhengere og denne suren blir av mange muslimer tatt som guddommelig hjemmel for å etablere demokrati, men da et demokrati med Allah og profeten som ufravikelig fundament.
Umma(h) er et sentralt islamsk begrep, eller heller en betegnelse eller en beskrivende og ikke normativ term i seg elv Umma er et konsept som brukes til å skille muslimer fra en omverden av ikke-muslimer. Ifølge Koranen betegner umma det folket Allah har sendt en profet til eller til folk generelt som blir gjort til gjenstand for en guddommelig «frelsesplan», (plan of salvation). Tilhører man eller sverger til umma, er man med andre ord muslim og kan gjøre krav på å bli behandlet som en under sharia. Dermed får umma en viktig preskriptiv side, ikke bare en deskriptiv side og kan derfor ikke betraktes som et helt uskyldig ord eller en genuin nøytral term eller en helt fordomsløs betegnelse.
I flukt med dette vil vi nevne Sir Mohammed Iqbal som hevdet at islam ikke bare var en religion, men også en bestemt sosial ordning. Han arbeidet med og lyktes med å få etablert Pakistan – «de renes land» - som selvstendig stat i India.

Sufienes grunnproblem: Doktrinen om tanzih som sier at Allah er unik, infinitt, og på ingen måte lik skapningen og skapningene, det finitte. Men hvordan kan disse størrelser «møtes», hvis overhodet mulig? Et svar er at sufien må rense seg fra alle forutintatte forestillinger om Allah, alle mulige bilder av Allah, hvis Allah eller hans guddommelighet skal kunne åpenbare seg for den enkelte sufi.  På 1800-tallet ble derfor mange sufier innforstått med at de i stedet for å søke enhet med Allah, måtte søke enhet med profeten Muhammed selv, i stedet for Allah, fordi enhet mellom to radikalt ulike ble ansett for umulig.
Ikke rart da at Rana understreker Muhammed som de fineste menneske og den ultimate rollemodell!

Litt mer om sufisme og sufier:

Grunnlaget for morallovene kan i islam ikke grunnes i Allah’s vesen, karakter eller natur. Morallovene må avledes direkte av forbud eller påbud fra Allah slik de er åpenbar i Koranen og de andre skriftene.
Det står bare en gang i Koranen at Allah er hellig, men denne hellighet består ikke renhet eller feilfrihet, men i transcendens. «Hellig» betyr ifølge Beidhawi, 1300-tallet - , at Han er totalt fri for noe som kunne gjøre Ham mindre enn han er. (J.N.D Anderson).
Al-Ghazzali, d 1111,: Allahs rettferdighet kan ikke sammenlignes med menneskers. Et menneske kan bli beskyldt for å handle urett om han f eks overtar en annen eiendom. Men Allah kan ikke handle urett. I Sin Allmakt kan han overøse mennesket med plager. Og om han skulle gjøre det, ville det ikke svekke hans rettferdighet. Men Han belønner dem som tilber Ham for deres lydighet. På grunn av sin godhet og Sitt løfte, gjør Han det. For de fortjener det ikke, og trenger det ikke. Det er intet Han kan tvinges til å utrette. Det er umulig å fine urett hos Ham. Og han har på ingen måte noen som helst forpliktelse overfor menneskene.

Ahmad Galwash, en moderne apologet: Å forstå rett «Allah’s kjærlighet» er en meget vanskelig sak. En filosofisk retning benekter helt at mennesket kan elske et vesen som ikke er av dets egen rase. De definerer derfor Allah’s kjærlighet bre som lydighet mot ham. Men det er ikke slik … Følgende bønn lærte den arabiske profet sine disipler: «Å Allah, gi meg å elske Deg og dem som elsker Deg, og alt det som bringer meg nærmere Din kjærlighet og gjør Din kjærlighet mer dyrebar for meg enn kaldt vann til den tørste som ferdes i ørkenen … « (Hadith?)

Warraq s 399 ff: Sufienes store innsats var at de hevdet at sann religion ikke har noe med ortodoksiens lære og lov, et system som bare begrenser menneskets religiøse horisont. I mystikernes visjon finnes ingen himmelske belønninger og helvetes straffedommer, Allah’s skrevne ord ble opphevet av en direkte og intim åpenbaring. I stedet for å regjeres av frykt er mystikeren mer opptatt av kjærligheten til og kunnskapen om Allah og frigjøring fra selvet. «Gudstjenesten regnes som en hjertets tjeneste, og ikke som ytre regler som må følges blindt.
Jo mer sufismen beveget seg i retning av panteismen, jo mer produserte den «en rekke verker som under skinn av ortodoksi og fromhet i virkeligheten erstattet islams forestillinger om en personlig Allah (!) – oversatt «Gud» - og et framtidig liv med forestillinger som var uforenlig med noen av disse, og som ble støttet av en korantolkning så søkt at den var både latterlig og respektløs. Den mest berømte av disse er diktet til Ibn al Farid, d 1235, og en avhandling til Ibn Arabi, d 1240, … Ordspråksjuveler.
Teoriene til disse tenkerne kunne til tider skape farlige situasjoner og var årsaker til opptøyer … der sistnevnte bok beskrives som et verk av større vantro enn dette å være jøde, kristen eller avgudsdyrker.
Av de kommentarene til Koranen som dette verket inneholder, er det nok å nevne kommentaren til historien om gullkalven. Ifølge Ibn Arabi … klandret Moses sin bror for at han ikke hadde godkjent tilbedelse av kalven, siden Aron burde ha visst at intet annet enn Allah – oversatt Gud – på noen måte kan tilbedes og at kalven derfor (i likhet md alt annet) var Allah – oversatt Gud.
Sufienes filosofi hadde som konsekvens at grensene mellom de forskjellige religionene ble utvisket – og at islam selv ikke betraktes som noe bedre enn ren avgudsdyrkelse, eller som en av Ibn Arabi’s elever sa det: «Koranen er rett og slett flerguderi». Arabi selv skrev at hjertet hans var et tempel for avguder, et Ka’aba for pilegrimer, Moselovens tavler og Koranen; bare kjærlighet var hans religion. «Jeg er hverken kristen, jøde eller muslim», synger en annen mystiker.
Abu Said: «Inntil moské og madrasa er helt utryddet, vil ikke dervisjene ha fullført sin oppgave. Inntil tro og vantro er helt like, vil intet menneske være en sann muslim».

Vil en norsk muslim, og da fortrinnsvis en norsk sufimuslim, kunne gå god for en islam som er mer inkluderende, tolerant og mer appetittlig enn en islam – i Norge, så vel som over hele kloden -  enn en islam og en muslim som ikke er norsk?
Vel, al-Ghazali, som ble sufi i sine modne år, var i hvert fall ikke tolerant. Han kjetterforklarte alle muslimer som mente at verden var evig og altså ikke skapt. Likeså alle de som ikke trodde på legemets oppstandelse. Slike var vantro og burde henges, fordi vantro er den største av alle synder.

Litt søtere og mer spiselig er sufiuttalelser som dette: «Tingen vi snakker om, kan aldri bli funnet ved at vi søker den; men den som søker, kan likevel oppdage den», sier Bayzis al Bistami, d 874.

Nok en sufi-sviske: Noen kritiserte en lærd sufi for at de fortellingene han kom med ble tolket av noen på én måte og av andre på en annen. «Dette er presist verdien av dem», svarte sufien. «Du ville selv aldri kunne tenke deg en kopp som du drakk melk av ikke kunne brukes til å drikke vann av, eller en tallerken som du ikke kunne spise annet enn frukt av … Hvor mye mer anvendelig enn disse tingene kan språket være til å skape føde? Spørsmålet er ikke hvor mange måter jeg kan forstå dette og hint på, eller spørre om hvorfor jeg ikke bare kan se det på én måte, spørsmålet er heller: Hva kan den som spør tjene på det han finner i fortellingene?». (RG s 128).

Abu al-Mughith al-Husayn ibn Mansur ibn Muhammed al-Hallaj, d 922, var en sufi fra Persia som hevdet at han hadde hatt en ekstatisk opplevelse av bli ett med Allah: Ana al-haqq, dvs Jeg er Sannhet, dvs Allah. Han påberopte seg en større autoritet enn den kalifene hadde, takket være hans «eierskap» til guddommelig nærvær eller tilstedeværelse. Han blir av mange sufier holdt for å være en sann martyr. Han ble henrettet på en grusom måte i Bagdad.
Man skulle kanskje tro at Hallajs skjebne ville virke absolutt avskrekkende på mystikere innen islam og da med umiddelbar virkning, men dette skjedde ikke. Med tiden fremsto det andre sufier som f eks kunne uttale at «Jeg er den allmektige» osv, altså i første person entall. Uttalelsen kan oppfattes som blasfemisk, siden bare Allah er allmektig, og dette vil så medføre dødsstraff. Men dette skjedde ikke, mystikeren kunne slippe unna ved å bruke det vi vestlige i dag vil si er et knep og noe riktig stort tull eller en uhyrlig bortforklaring, han kunne si: Det er ikke jeg som sier dette, det er Allah, (angivelig da gjennom denne mystikeren). Hvis noen sa: «Det fins ingen gud utenom meg», så var dette et sitat fra sure 21. 25 i Koranen og ikke blasfemi, ifølge Junaid, elev av al-Muhasibi, d 837. (Ruthven s 227).
Ser man på hvordan Koranen er utformet, kan en frikjennelse av denne «blasfemikeren» begrunnes ved at Allah selv, i Koranen, ofte sier til Muhammed: «Si!» - det og det. Hvis det ikke står «si», vil det kunne oppfattes som om Muhammed selv står ansvarlig for uttalelsen, helt uavhengig av Allah, men også dette vil da være blasfemi. Da Koranen ble samlet valgte man derfor å sette inn ordet «si» som en imperativ uttalelse gitt av Allah selv og problemet var dermed løst, gikk man ut fra.

Er sufier egentlige monister eller panteister eller begge deler, minus litt eller mye?

Først: Monisme er en metafysisk teori som påstår at det som finnes, finnes som en fundamental virkelighet fra hvilken alle andre værender er attributter, eller modus, hvis de da er virkelige i det hele tatt.
Så: «Alle tenkende og religiøse muslimer er mystikere» sier en stor autoritet på området, professor D. B. MacDonald. «De er panteister alle sammen, men en del av dem vet det ikke». (Colin Chapman s 155).
For så å sitere Robert Brow:
Absolutt panteisme sier at alt som er, er Gud (Allah?).
Modifisert panteisme: Gud (Allah?) er selve den virkelighet eller det ene prinsipp som står bak naturen.
Modifisert monisme: Gud forholder seg til naturen som sjelen forholder seg til kroppen.
Absolutt monisme: Bare Gud er virkelig. Alt annet er illusjon.

Hvilken type sufi eller mystiker Rana er, er vanskelig å få tak i ut fra boken.  Et annet spørsmål er: Hvilken stat eller statsform er det Rana har i tankene når han snakker om «staten»? Er det først og fremst en muslimsk stat han tenker på, eller henter han sine forstillinger og grunnlaget for sine teorier eller konsepter fra Vesten? Heller ikke dette gis det noe klart svar på i boken, mye blir derfor hengende i luften og budskapet blir tvetydig. Det er da kanskje også hensikten, hvis Rana ensidig forsøker å skape inntrykk av at hverken islam eller den form for sufisme truer Vesten og at ingen trenger å uroe seg, fordi «islam er fred» og ingen verdens ting av verdens elendighet kan «godskrives» islam per se.
For om mulig å avdekke Ranas underliggende tenkemåte om mennesker, og hans grunnleggende verdisyn og holdninger til individene og kollektivet, kan vi ta utgangspunkt i følgende og så forsøke å fantasere om hvilke åndskrefter det er som påvirker ham mest og hvilket underliggende sekulære eller metafysiske ideer som er og vil bli bestemmende for hans konkrete valg i vanskelige dilemmaer i fremtiden:

Om det vestlige konsept av stat, individ og mennesker:
Tomas Hobbes betraktet verden og konkluderte med at den var et farlig sted. Alle er i utgangspunktet likeverdige, på den måten at det er faktum at nesten enhver kan drepe en annen under de riktige forholdene. Motivet for slike drap kan nesten være hva som helst, men grunnen kan spores i motstridende interesser. Når en mann sterkt ønsker eller har behov for det samme som en annen, kan han finne grunner til å drepe den annen. Alle mennesker i naturtilstanden er følgelig redd for å bli drept av et medmenneske. Under slike forhold kan man trygt si at livet er «et ensomt sted, fattigslig, motbydelig, brutalt og kort».
Løsningen ligger i å søke noe felles som kan inngyte respekt i alle, slik at orden kunne etableres. Vi trenger derfor å kvitte oss med den likeverdighet i naturtilstanden vi har til å drepe hverandre i bytte med en ny type likeverdighet. I denne nye tilstanden vil alle bli underlagt den samme makten til Leviathan, et annet ord for en veldig sterk statsmakt, som enten kunne være representert ved et menneske, eller et styringsorgan. Poenget er at det som tidligere ble umulig i naturtilstanden, fordi alle måtte lide under frykt og usikkerhet, nå kan sublimeres i form av organisert forutsigelig industri, jordbruk og sjøfart. Leviathans oppgave var å se til at dette kunne skje. Betalingen for å skjøtte denne oppgaven skikkelig, er at Leviathan får samlet alle makt i et sentralt styringsorgan eller hos en despot. Når konsensus om dette er nådd, vil beslutningen tas en gang for alle og problemet vil da ikke oppstå igjen. Men da vil despoten også kunne trosse lover han selv har utstedt, rett og slett fordi despotens vilje jo da er loven selv. Det følger da at det ikke kan finnes talefrihet for borgerne, heller ingen trykkefrihet og ingen religionsfrihet og grunnen er at disse rettighetene utgjør et altfor stort maktpotensiale til at de kan overlates til borgerne selv å håndtere. Leviathan vil derfor bestemme hvilken informasjon folket skal gis og hvilken religion det skal ha og vi har da Orwell 1984, den totalitære stat.
Fins det noen vei ut av dette? Vel, Jean-Jaques Rousseau har et mer optimistisk syn på mennesket og menneskets natur og det naturlige selv. Det fins mennesker som vil overleve sammen ut fra naturgitte disposisjoner, de er ikke oppslukt av unaturlige behov, så å si, det eneste de virkelig trenger er mat når de er sultne og et lunt krypinn hvor de kan hvile og hygge seg.  De er av naturen Noble Villmenn, de trenger egentlig ingen forpliktelser påtvunget dem ovenfra, fra Leviathan. Den noble ville utvikler industri osv uten behov for sentralregulering. Dette gjelder også på det rent kulturelle området: Kultur betyr utvikling av ulikhet mellom den enkelte og gruppene. I naturtilstanden, derimot, er vi like. Ønsket må derfor bli at vi utvikler et samfunn der likhet blir avgjørende. Mennesket må derfor engasjere seg i å forme samfunnet i relativt små grupper slik at alle kunne ta del i det politiske livet og slik at folkeviljen kunne bli realisert, men da slik at ingen gruppe vil kunne skaffe seg totalitær dominans over andre grupper. Dette forutsetter imidlertid at noen må tvinges til å delta i folkeviljens utøvelse, slik den vil. I dette spillet må noen ekskluderes og konkurranse fra f eks katolisismen vil ikke bli tålt. Det må i stedet utvikles en «sivil religion».
Hobbes og Rousseau var slik sett enige om at det bør etableres et sentralstyre som er så sterkt at det kan regulere hva folk skal tro.
John Lock var imidlertid av en litt annen støpning og en mann med en litt annen erfaringsbakgrunn og livsinnstilling, (uten at vi kan gå nærmere inn på denne her).
Lock har hatt en mye større innflytelse på den Vestlige tankegang og samfunnsutvikling enn Hobbes og Rousseau har hatt. Han nektet å gå med på disses premisser om at menneskets naturtilstand var så til grader likt på helvete som de beskrev den som og som et sted mennesket trengte å bli reddet fra nær sagt for enhver pris. «Hobbes had man as super-predator with largely human desires, but subhuman etics. Rousseau saw him as perhaps the best of the animals with animal-type needs and desires and satisfied with his habitat offered him. Lock saw the human beeing in nature as a human, not an advanced animal, with an awarenes of God and his natural law» (Political Thought, Hunter Baker).
Der Hobbes folk samtykker en gang for alle om en ugjenkallelig pakt som sikrer beskyttelse for ens liv, vil Locks folk samtykke i en forløpende pakt som sikrer deres beskyttelse med tanke på å nyte livet, friheten og sin eiendom. Til enhver tid kan Locks folk tilbakekalle samtykket for så å vende tilbake til en pre-politisk tilstand i naturtilstanden. Staten skal bare ha myndighet i den grad den kan gjøre menneskenes liv bedre og under beskyttelse av ideen om menneskets iboende og uavhendelige rettigheter.
Hobbes og Rousseau var begge innstilt på å regulere folks religiøse tro. Lock derimot ser ikke for seg en stat eller et styre som har myndighet eller legitimitet til å gjøre dette, det faller utenfor «kontrakten». Mennesket har i naturtilstanden frihet til å søke Guds sannhet og tilbe Gud ut fra sin samvittighet. Menneskets rettigheter kommer fra Gud, ikke fra staten, og dessuten, hvis staten skulle mislykkes i å beskytte og bevare disse rettighetene, så har folk rett til å be Gud om seier hvis det skulle bli nødvendig med revolusjon.

-
Hvilken stat er det så Rana og forfatterne bak Islam og Humanisme vil ha? Vel, det sier de ikke klart. Mye kan tyde på at det er den «typiske» vestlige statsdannelse og det vestlige stats-konsept de ønsker seg – håpefullt - å «videreutvikle», eller parasittere på.

(Digresjon: Det fins imidlertid noen muslimer som er klarere på dette punkt enn andre muslimer, vi gjengir noen strofer fra document.no ifb med forslaget om å tilby muslimer i Norge lån på islams – dvs Allah og profetens - premisser:
« Moderne islamsk finans vokste fram delvis som en moderne reaksjon mot vestlig politisk og økonomisk dominans. Tanken om et alternativt finansielt system kan føres tilbake til sentrale tenkere i perioden 1930-1950, som den omstridte Maulana Maududi. Tenkere som Maududi mente at islam måtte bygge sitt eget økonomiske system uavhengig av både kapitalismen og kommunismen, og han fikk stor betydning i hele den islamske verden». Også dette:den fremste islamske mørkemannen i Pakistans historie er Maulana Maududi (1903-1979). Maududi, som var født i India, stiftet og ledet det religionsfascistiske partiet Jamaat-i-Islami i 1941, et parti med mål om å detaljstyre samfunnet etter shariaprinsipper på alle nivå. Maududi formulerte seg blant annet slik om islams grunnprogram: «Islam ønsker å utslette alle stater og regjeringer overalt på jordens overflate som er motstander av islams ideologi og program, uansett hvilket land eller nasjon som styrer det.»  (HRS).
Det er tilslørende når Brekke omtaler reaksjonær islamisme som «moderne». Det er å gå de reaksjonære kreftenes ærend. Brekke – som ikke synes å ha noen problemer med å omtale Hege Storhaug som en rasist – nøyer seg med å bruke «omstridt» om Maulana Maududi. Det forteller også noe om dømmekraften til Brekke». document)

Den stat som Rana ser – må se - for seg som et indre bilde, må være den statsform og det statskonsept som fikk sin utforming og sin terminologi på 1400-tallet i Europa, ikke det konsept som nedfeller seg i den islamske forestillingen om umma osv, som beskrevet ovenfor. Det var da også i denne perioden begrepet individ fikk sin faste og selvfølgelige plass i europeernes tanke- og forestillingsverden. Begge begrepene, - stat og individ – , henger sammen som erteris og kan ikke adskilles i virkeligheten, bare i den spekulative tanke, ispedd umoden skepsis. Uten staten, intet individ, med andre ord, og herved også ingen utvikling mot det verdisyn, den virkelighetsoppfatning, det verdisyn og det menneskesyn de fleste europeere har med seg fra barnsben av, så å si, og som inngår som en naturlig og levende bestanddel i europeerne kollektive psyke den dag i dag, og som altså nå de demokratisk innstilte muslimene vil kopiere og gjøre til sitt eget.
Uten en stat er det også vanskelig å tenke seg at det kunne utvikle seg en allmenn, prinsipiell positiv rett i Europa, dvs forutsetninger for å fatte bindende, menneskeskapte lover, lover som trumfet sedvaner og vilkårlige beslutninger fattet av lokale høvdinger eller despoter. I dansk-norsk lov kom det inn en paragraf som sa at «Lover skal holdes» og dette er en refleks av denne tankegangen: Kongen sto ikke over loven. I islam, derimot, står Allah og profeten over all positiv rett og dette gjelder absolutt, (men dog moderert under Vestlig påvirkning).  

Et annet viktig begrep i denne sammenhengen er ordet «person» brukt som en betegnelse på et ikke-personlig kontraktsforhold. Det viser seg nemlig at det i islams historie ikke finnes noen idé som tilsvarer det romerske «juridisk person». I kristendomshistorien fikk dette begrepet avgjørende betydning for utvikling og effektivisering av handelsvirksomhet generelt og senere kapitalismen spesielt. Her spilte kirken som «mal» en viktig rolle. Kristus, som jo var død, men likevel levende, og kirken var midlere eller mellommann mellom Gud og mennesket, altså fullmektiger. En juridisk person kunne på tilsvarende måte ta på seg ansvar for et kollektivt bundet av avtaler seg imellom, men da slik at de enkelte ikke individuelt måtte svare for hva den juridiske personen hadde bundet seg til.
I kontrast til dette finnes det ikke noe konsept om eller noen personlig ansvarlig mellommann eller noen kollektiv eller individuell juridisk eller ontologisk/teologisk fullmektig mellom den enkelte muslim og Allah. Den enkelte står direkte ansvarlig på dommens dag. Det fins ingen «juridisk person» som kan sone eller forløse ham overfor Allah’s «personlige» dom. En slik «mangel» i islamsk teologi, en mangel på invitasjon til abstrakt juridisk tenkning, vil med nødvendighet spille over på det praktiske liv og menneskers gjøren og laden i det daglige. Denne mangelen kan så bidra til å forklare Vestens overlegenhet både vitenskapelig og økonomisk. Uten «juridiske personer» ville den vestlige tenkning om hva en stat er for noe heller ikke ha vært det den er i dag. Så Rana kan godt si: Og takk for det. Han kan ikke takke islam for staten og den konstitusjonen han setter sin lit til i fremtiden, skal det lykkes å skape en typisk velintegrert norsk islam. Det same gjelder forfatterne av Islam og Humanisme, som jeg omtaler i en annen postering.

Det er – uansett - ingen tvil om at Rana bejaer den europeiske ide om hva en stat er for noe og det finnes intet i boken hans som skulle tyde på at han og hans like vil forkaste denne ideen når muslimene engang skulle komme i flertall og noen grupper blant dem, skulle gå for å avskaffe staten, for så å innføre det islamske kalifatet, og ved å gå til bake i tiden til et samfunn som vi f eks ser i full operasjon i Saudi-Arabia i dag. Rana er født med det europeiske stasideal i hodet, akkurat som nordmenn flest er født med ski på beina. Det ligger i blodet.
Et viktig og alvorlig spørsmål oppstår da: Er denne politiske, religiøse og kulturelle preferansen Rana foretar egentlig islamsk? Og er den kompatibel med islam per se? Er den ikke snarer og tvert imot svært u-islamk? Tvinger islam per se Rana til å snakke med to tunger? Befinner Rana seg i en slags spagat-tilstand der han står med begge beina i hver sin leir? Og utgjør ikke dette i seg selv en fare for å bli utmattet, på den ene side, eller at han må foreta seg noe dramatisk for å kunne bevare sinnsroen og identiteten som norsk muslim, på den andre? Vil han ikke på en eller annen måte måtte befri seg selv fra denne svært spenningen som nå virker i ham kreve en utladning, en omvendelse, frivillig eller under påtrykk i den ene eller andre retningen?

Rana drøfter ikke dette spørsmålet, noe som kan gi visse assosiasjoner til strutsepolitikk og fortrengning.  Eller rett og slett frykt for hva som måtte komme, spesielt fra muslimsk hold, hvis noen skulle, via det islamske rettsprinsipp takfir, finne på å kalle Rana for apostat og gjøre ham til en kuffar, en vantro.

Hvilket menneskesyn kan vi at Muhammed hadde eller hvilket grunnleggende og underliggende menneskesyn er det som avtegner seg i Koranen, og som både er Allah’s og Muhammed ord?
De fleste vil kjenne dette igjen i Hobbes beskrivelser og premisser, slik vi har skissert over. En viss likhet med Rousseau kan også spores, særlig når det gjelder antakelsen om at menneskes «må tvinges til å tro».
Det viser seg også – i våre øyne – at Muhammeds menneskesyn ligger langt fra John Locks menneskesyn. Så hvordan kan dette ha seg? For oss er det ingen tvil: Lock forutsetter at mennesket er skapt i Guds bilde og likhet, i «imago dei». Rana kan ikke forutsette at mennesket er skapt i guds bilde, det ville være shirk, å tillegge Allah «partnere», en dødssynd i islam, men se appendiks, hvor det vil fremgå at krefter innenfor islam forsøker å tilpass islam til judeokristen tro her.
Men hva med Rana’s menneskesyn? Det ligner unektelig på Lock’s syn. Vi vet ikke om Rana er klar over dette. Men uansett røper Rana, ved at han nærmest guddommeliggjør Muhammed, at det foreligger en objektiv og indre selvmotsigelse i Ranas virkelighetsoppfatning, en uforløst spenning som ligger der i psyken hans, fordi han har internalisert vestlige og kristne grunndogmer eller verdisyn. Han ser ikke at hans konsept av stat er skapt av kristen antropologi, teologi, metafysikk og dogmatikk. Han tilskriver sin virkelighetsoppfatning, sitt menneskesyn og sitt verdisyn primært til islam og foregir at det er islam som har muliggjort den stat og individtenkning han bygger på. Men siden han antakelig ikke er seg dette bevisst, slipper han da også å takke kristendommen. Objektivt sett gjør han seg derfor til parasitt på den kristne tro, i den (uaktsomme?) tro at islam trumfer nettopp kristendommen, som han står i all gjeld til.
Den staten, eller det bilde av hva en optimal stat skal være, som Rana og forfatterne av Humanistisk islam forutsetter som et fundament for islam, kan ikke eksistere i islam proper. Grunnen er at den islamske staten ikke tuftes på at mennesket er skapt i Guds bilde. Mennesket er kort og godt ikke skapt i Allah’s bilde og forutsetningen for å skille mellom stat og individ faller dermed bort eller svekkes sterkt. Materialisering av begrepsparet individ og stat var og er ikke mulig ut fra islamsk teologi, antropologi og juss (fiqh), dette uansett om den islamske umma hadde hatt identiske materielle fremvektsvilkår som den Vesten har hatt. Like materielle betingelser ville ikke ha kunnet garantere utviklingen av begrepene stat og individ i den muslimske umma, dette desto mer som islam – per se - setter en stopper for konseptet om individet som person, pluss dette å konstituere sammenslutninger som juridisk ansvarlige personer. Mennesket er en slave under Allah (ikke Gud) i islam og Muhammed, det strålende eksempel og den beste rollemodell, er den fullkomne slave, men likefullt et menneske, hverken mer eller mindre. Og jo tydeligere, mer uttalt tilbedelsen og mer intens hyllingen og etterfølgelsen av Muhammed blir, jo mer vil dette kunne bli dømt som uttrykk for vantro, dvs flerguderi. At de aller fleste muslimer vil benekte dette, særlig sufimuslimer, rokker ikke ved dette «metafysiske» faktum. Tvert imot: Det forsterkes av det.

Hva er så en stat i islam?

Det er påfallende at når ekspertise omhandler termer som kalifat, kalif, umma og hukumah, så er betegnelsen stat fraværende, bortsett i omtalen av hukumah, men dette har sin årsak i den påvirkning islam måtte fordøye fra kristen terminologi og kristne eller vestlige konsepter. Hukumah er et sent begrep i islam og kan ikke knyttes til opprinnelig eller autentisk islam i utgangspunktet.
En kalif beskrives som en fullmektig eller en visekonge eller forvalter. Enhver muslim beskrives som kalif overfor Allah, (ikke Gud). Det påligger derfor kalifen å fremme Allah’s vilje ved å etablere et samfunn som reflekterer menneskets verdighet og rettferdighet, på islams premisser. Mennesket er utstyrt med tilstrekkelig intelligens, styrke og guddommelig veiledning til å klare oppgaven. Adam var den første kalif som ble oppnevnt og David i Bibelen blir også kalt kalif. Sufiene kan kalle sine ledere for kalifer. Rent språklig betyr kalif etterfølger.
Tittelen kalif ble tidlig brukt av islamske herskere i den muslimske verden og innebar politisk og militær makt i «the muslim community». De ble først utpekt ved valg, senere ble tittelen og posisjonen arvet. Kalifatets oppgave er å sørge for at de islamske lovene blir implementert, at det opprettes et forsvar og en strategi for å spre islam, inkludert fordeling av kapital og formue. Kalifatet er imidlertid intet åndelig embete annet enn på det symbolske planet. her ogConstitution of Medina.

Hukumah betyr styre til forskjell fra dawlah, stat eller dynasti,  her , ("cycle, time, period of rule") .          Styresett som sådan faller inn under betegnelser som wilayah, sultan  og imarah. Staten eksisterte ikke som en institusjon med juridisk identitet. Styresettet ble legitimert ved at det var forordnet av Allah og profeten. I våre dager betyr disse ordene administrasjon, politisk autoritet og rett og slett «styre».Appendiks:

Moreover, Locke derived basic human equality, including the equality of the sexes ("Adam and Eve") from Genesis 1:26–28, the starting point of the theological doctrine of Imago Dei.[65] To Locke, one of the consequences of the principle of equality was that all humans were created equally free and therefore governments needed the consent of the governed.[66] Only when Locke had derived the fundamental aspects of his concept of man and ethics from the biblical texts – life, equality, private property, etc. –, did he examine as a philosopher which consequences they had in the abovementioned way. Following Locke, the American Declaration of Independence founded human rights partially on the biblical belief in creation: "All men are created equal, (...) they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, (...) life, liberty, and the pursuit of happiness." Locke's doctrine that governments need the consent of the governed is also central to the Declaration of Independence.[67] from wiki

Do Muslims believe in man being created in the image of God?

Do you believe that man is created in the image of God?
Muslims do not believe man is created in the image of God’s essence. God does not physically look like human beings or have the inherent limitations of humanity. He does not have arms and legs as we do, nor is He of flesh and blood. The Qur’an reveals that God is not like any of His creatures in essence. [QUR’AN, 112:1–4]
On the other hand, God has created human beings with attributes
similar to those of His own, but in a very limited fashion. This is highlighted in the verse, “…I have made him (Adam) complete and breathed into him of My spirit…” [QUR’AN, 15:29] Notwithstanding the fact that Islam clearly rules out any assertion that may suggest the divinity of any human being, it also allows that the human being possesses the perfect and infinite attributes of God in a limited and finite fashion, so we can get to know God. her

Norsk islam er sufi-islam?
-
For å avslutte for denne gang med noen betraktninger av Mike A. Robinson:
”A unitarian god does not possess the eternal diversity in his nature to account for the diverse and neccessary laws (the Law of non-contradiction distinct from the Law of Identity, and the particulars in the cosmos (people and things).
Islamic theology cannot account for nor explain the problem of unity in diversity (the one and the many). Letham opines that Islam is a ”militant and monolithic unifying principle, with no provision for diversity”. A uni-personal being lacks the capasity to account for eternal and temporal particulars”.
”Let me ask you a question: if God is just a monad, a singel person God, where did love come from? Who did Allah love before he created the angels or men? Love needs an objekt … ”
”The Muslim cannot account for logic, love, absolute morals and knowledge”.
”Allah is described as wholly and completely incomparable, transcending and beyond all things, as there is nothing that is analogous about him. Correspondingly, he then cannot be anything, and he is nothing, and cannot exist by definition”.

”A unitarian god does not possess the eternal diversity in his nature to account for the diverse and neccessary laws (the Law of non-contradiction distinct from the Law of Identity, and the particulars in the cosmos (people and things).

Islamic theology cannot account for nor explain the problem of unity in diversity (the one and the many). Letham opines that Islam is a ”militant and monolithic unifying principle, with no provision for diversity”. A uni-personal being lacks the capasity to account for eternal and temporal particulars”.

”Let me ask you a question: if God is just a monad, a singel person God, where did love come from? Who did Allah love before he created the angels or men? Love needs an objekt … ”

”The Muslim cannot account for logic, love, absolute morals and knowledge”.

”Allah is described as wholly and completely incomparable, transcending and beyond all things, as there is nothing that is analogous about him. Correspondingly, he then cannot be anything, and he is nothing, and cannot exist by definition”.

”If Allah is the only eternal being, and nothing exist that is analogous to him, nothing can share anything in common with him in his beeing and attributes; hence an eternal book in Paradise cannot exist”.

”An unknowable and unidentifiable strict unitarian God cannot be the indispensable foundation for the unity of experience.
Van Til warns that ”the only alternativ to thinking God as the ultimate source of unity in human experince, as it is furnished by laws or universals, is to think that the unity rests in a void. Every objeckt of knowledge must, therefore, be thought of as being surrounded by ultimate irrastionality”.

”If one denies the Triune God, the World must be encircled by irrationality, but that is not possible. Islam's doctrine of god leaves room neither for diversity, diversity in unity, nor a person grounding creation, for Allah is a solitary monad with unity only.”

”Without Yahweh one cannot account for anaything, including the claims of various religionists. God the Father, Son and the Holy Spirit is the precondition for logic, morality, mathematics and everything else in the cosmos”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar