mandag 1. november 2010

Imamskolen i Norge: Slik straffer islam ...


For noen år siden kom vi over en bok i et antikvariat som heter Slik straffer islam, utgitt på forlaget ScandMedia, Oslo 1998, et forlag vi ikke kjenner til annet enn som utgiver av denne spesielle og for oss noe oppsiktsvekkende boken.

Boken er tydeligvis skrevet av en muslimsk rettslærd, Mohammed Iqbal Siddiqi. Den er oversatt til så dårlig norsk at det er tvilsomt om noe norske forlag ville ha gitt den ut slik den foreligger i den utgaven vi fikk tak i. Boken er ikke blitt omtalt i media så vidt vi vet: Det kan både ha med den drålige oversettelsen å gjøre, men kanskje også med den begrunnelse at dette blir for sterkt for et norsk publikum. Den vil kunne vekke avsky for - og ikke forståelse for - islamsk strafferett og straffemetoder, i det hele tatt: Islam. Den vil kunne sette selve islam i vanry og derfor har man i forlagsbransjen antakelig avvist boken for utgivelse. 

Boken er med stor sannsynlighet derfor utgitt på ”eget” forlag og ansvar av en eller annen norsktalende troende eller en som gløder for saken og som har fått uprofesjonelle oversettere til å gjøre jobben.

Det som er lite tvilsomt er at denne læreboken i islamsk strafferettstenkning lett kunne inngå i pensum på en norsk imam-skole på ett eller annet institutt og dermed ville læreboken fått støtte indirekte av Den norske stat.

Dett er noe å tenke over. Vi tillater oss derfor å referere noe av innholdet oversatt av oss til et noenlunde brukbart norsk for tilfellet, i håp om at stoffet lar seg fordøye uten for store besvær:

Sitater fra Mohammed Iqbal Siddiqi:

… den som tror på Allahs eksistens og et liv etter døden, kan til og med innstille forbrytelsen selv om han befinner seg i det dypeste mørke på grunn av at det evigvarende vitnemål som er lagt på forbryterens skuldre av den Overopphøyde, som alltid er til stede og ikke er til å komme utenom på noen måte. Forbryteren vil ikke være i stand til å forsvinne og unngå straffen. Allikevel kan en mann planlegge et anslag i hemmelighet, men Allah vil være kjent med det. Hans nedstigende engler er alltid til stede til alle tider for å forberede en opptegnelse av hans gjerninger, sure 43.80

… de som ikke betrakter seg selv som tjenere og er ansvarlig overfor Allah, … og de som handler ut fra antakelsen at livet bare består av denne verden, som måler ens fremgang …  og forkaster Allah's Veiledning, blir et symbol på det onde.

Enhver forbrytelse er en synd, men enhver synd er ikke en forbrytelse …

Islam … har skapt en sosial atmosfære hvor ingen av omstendighetene er tvunget til å stjele. Ved å forkaste ekteskapsbrudd og undertrykke sitt begjær ett seksuell omgang, forblir ekteskapet uanstrengt. Blandede samlinger av menn og kvinner og offentlig tilsynekomst av malte og forkjælte kvinner er absolutt forbudt. I et organisert samfunn med kjærlighet til dyd og hat overfor ondskap og synd, vil det ikke bli tolerert av samfunnet at noen person er syndefull, eller kan forstyrre det økonomiske system … det blir maktpåliggende å fjerne, isolere, utrydde og tilintetgjøre slike elementer …

Sure 24. 2  Og la ikke medlidenhet … fraholde deg lydighet til Allah …

Ingen barmhjertighet må påvirke straffen …, den forskrevne straff kan ikke tilbakekalles …

Straffens hensikt :  4. Straffen skal utføres i offentlighet slik at offiseren ikke kan favorisere noen mens han tildeler straffen. 5. Beskyttelse av ære og kyskhet.

… I det moderne samfunnet er utukt ingen forbrytelse. Svært lite gjøres for å verdsette mannens ære og kvinnens kyskhet.

Straff for tyveri er forskrevet av Allah og ingen kan forandre på det …

Bevaring av liv: … i det moderne system er staten part i stedet for å tilfredsstille den forurettede.  Under det islamske lovsystem er lik rett til å ta hevn tillatt. Øye for øye …

Kan forlange erstatning i stedet for hevn. Noe klasseskille eksistere ikke innenfor Islam.

En person som stjeler av sult kan ikke straffes hvis han stjeler for å holde kropp og sjel samordet (?)

Islam ettersøker ikke noen som har begått en forbrytelse, men så snart man kommer over angjeldende person, blir straffen iverksatt øyeblikkelig (!).
Islam etterlater ingen sten uvendt for å blokkere alle de kanaler som leder til synd … og det er bare i få tilfeller at man begår synd og således utsetter seg for straff …

Islam pålegge undersøkelser for å utslette selve muligheten:

Intern kontroll: Troen på det hinsidige er ryggraden i disse undersøkelsene. Islam forklarer at enhver gjerning stor eller liten så er hvert menneske registrert nøyaktig og denne fortegnelsen blir lagt fram for hver og en på Oppstandelsens Dag og således blir man belønnet eller ubelønnet  etter gjerningens beskaffenhet.

En gjerning gjort i det ytterste mørket … kan ikke passere ubesvart i det Hinsidige.

Bikhar: Når en mann gifter seg fullstendiggjør han halvveis sin religion  og la ham frykte Allah med hensyn på å forbli ufullstendig. ( Muhammed). 

Klostervesen så vel som sølibat er ikke tillatt. Dersom et ektepar går lei av hverandre, kan skilsmisse tilveiebringes … Det har blitt oppfordret til tidlig ekteskap. Det er kunngjort belønning i det Hinsidige for fedre som gifter bort døtre så snart puberteten inntreffer.

Mens den illegale seksualakten … straffes strengt, er den legale …  en del av det hellige.  

Det er forbudt å stille skjønnhet og makeup til skue  … selv når de kommer ut av huset for visse nødvendige ærender … Sure 33. 33
Selv ved tilfeldige treff, er det ikke tillatt for menn og kvinner å stirre på hverandre i lyst,

Sure 24. 30-31. Nitid stirring er jevngodt med ekteskapsbrudd.

Disse straffene er en del av det islamske systemet, hvis de anvendes utenfor kan det hele munne ut i dårlig tilpasning.

Brutalt å kappe hånden av en tyv? Det er forbusende at denne innvendingen er reist av dem som rettferdiggjorde den mest umenneskelig gjerning i historien, menneskenes underkastelse overfor kjernefysiske våpen ….

En straff er ikke noe som et menneske kan påføre et annet. Det er en offerhandling som er gitt av samfunnet … av den høyeste åndelige verdi.
Dr. Iqbal: En muslims liv består av loven alene. ….  kritikere har innrømmet at det har gjort Saudi Arabia til et land med den laveste kriminalitet sett på verdensbasis.

Ved tilfelle av voldtekt nøyer den vestlige loven seg med bare fengsling av lovbryteren: Loven sier at den som begår uttukt med en gift kvinne skal betale erstatning til ektemannen.

Den vestlige loven er årsaken til at utukt bare øker. Den er ikke avskrekkende. Den oppmuntrer. På den annen side straffer islamsk utukt så strengt at samfunnet automatisk blir renset for denne forbrytelsen …  Den virker som er psykologisk operasjon i sinnet hos dem som har kriminelle tendenser og dette reformerer dem automatisk.

Folk i Vesten avskyr tanken på å bli dømt til hundre piskeslag. Dette fordi de misliker fysisk tortur. Det er fordi deres moralske sans ennå er uutviklet.   overbegrep betrakter de som om forbrytelsen bar angår ett menneske. … angår hele samfunnet. … dypt begravet i mennesket dyriske natur … og kan ikke utryddes ved fengsel alene …  må de pålegges strenge straffer for å utrydde den fullstandig. Det er bedre å utsette ett eller flere mennesker for streng fysisk tortur med det formål å beskytte hundrer av tusen mennesker mot en ugyldig moral og sosiale onder, enn å gi milde straffer.

Videre, slik som alle uvitende folk, har vesterlandske folk en karakteristisk måte å betrakte følelser som viktigere enn årsaksforhold. Så når de ser individet i et spesielt tilfelle bli alvorlig håndtert, føler de seg dypt krenket ved synet av lidelsen. Men de ser ikke ut til å ha forstått de vidtrekkende følgene av de skader som er anrettet mot samfunnet og de kommende generasjoner.

Islam renser samfunnet for onde fristelser som oppheter følelsene … Islam foretrekker at fritiden benyttes til å komme nærmere Allah … når Islam er sannferdig utøvet vil det ikke eksistere noen forrykt galskap eller onde fristelser som driver unge menn i fordervelser … Islam anerkjenner styrken og betydningen av seksualliv … i det lovlige ekteskapet.

Vestlige land betrakter individet som noe sentralt i livet. Slike land begrenser statens rett til å innsnevre den individuelle friheten. De har sympati med forbrytere og behandler dem pent fordi de er ofre for korrupte omstendigheter, psykologisk komplekser og nervøse forstyrrelser de ikke klarte å komme over. 

De tror på det som kalles psykologisk determinisme … at forbrytelsen ikke egentlig blir foretatt ut fra noen fri vilje, men er et resultat av fengslene erstattes med mentalhospitaler og dette har bestemt bløtgjort innstillingen til forbrytelsens moral … Man må spørre seg hva slags mental sykdom det er som øker i Vest og er for nedadgående i Saudi Arabia.
Gjengjeldelsesstraffen tildeles i full offentlighet, … hender kappes av, disse virker som psykoterapi på sinnet til dem som huser kriminelle tendenser, … piskes …


I rettssaker som innebærer korporlig avstraffelse står vitner fritt om de vil bære vitneprov eller holde det tilbake. Hemmeligholdelse av lovovertredelser overfor andre er dessuten å foretrekke fordi den hellige profeten sa til et menneske som hadde båret vitnesbyrd: "I sannhet, det vil være bedre for deg om du hadde skjult det" og et annet sted: "Den som skjuler  lastene til sin bror, muslimen, skal få et slør drapert over sine egne forbrytelser i begge Allahs verdener".

Det bevis som kreves i en sak om ekteskapsbrudd er bevitnelse fra 4 menn, … fra kvinner ikke tillatt fordi vitnesbyrd fra en kvinne til en viss grad innebærer tvil og således bare er en erstatning for bevis og bare blir godkjent hvis det ikke foreligger noen mulighet for at menn kan vitne.

… det er sannsynlig at en muslim avholder seg fra å komme med falske beskyldninger som er forbudt i religionen hans, så er det sannsynlig at en muslim ikke feilaktig vil bebreide en annen.
Ved hans omvendelse til Islamsk tro oppnår han ny bemyndigelse til å gi vitnesbyrd   … også overfor muslimer …

De 4 juristskolene fastholder at ordningen med stening til døde fortsatt eksiterer. Hvem kan være større autoritet i Den hellige koranen enn Profeten selv? Dersom kalifene hadde satt ut av kraft disse lovene, ville de ikke ha etterkommet befalingen fra Profeten.

Hadith: Avverg straff for muslimene så langt det er din makt; hvis det er en annen utvei for lovbryteren for å slippe, så la det skje, for hvis imamen begår en feil ved tilgivelse, så er det bedre for ham enn å begå feil ved å iverksette straff.

Abu Huraira: Profeten sa: Sannelig, han som kommer til sin hustru bak ryggen på henne, vil Allah ikke  kaste sin miskunn over.

Hvis en mann går til sengs med en mann, dvs, utfører sodomi, gis det ingen stadfestet straff for ham i henholdt til Abu Hanifa, men han skal rettledes av Tafzir. I henhold til Shafi's minner denne gjerningen om ekteskapsbrudd og personen som begikk den eller er henfallen til den stadfestede straffen for ekteskapsbrudd … til døden …, uansett om vedkommende er gift eller ikke.

Profetens ledsagere har sagt at de skulle begraves levende eller bli kastet hodestups ned fra et høyt sted, slik som fra taket på et hus … Det bør legges vekt på at sodomi er ulovlig å utføre overfor kvinnen for ektemannen. Utukt er den mest skammelige forbrytelse en person kan begå. … beviser at han som menneske har blitt overveldet av dyriske drifter … og at han ikke er skikket til å leve som et ærbart medlem av samfunnet.


Utførelsen av straffen: 3. .. en kvinne skal ikke kles av og heller ikke hennes slør fjernes, bare hennes kvinnedrakt og ytre plagg …. fordi det ellers ville være usømmelig. Ytre plagg vil svekke effekten av straffen. 7. Det er ikke korrekt å piske en bar rygg etter å ha bundet lovovertrederen til en stake. 9. Piskingen skal ikke utføres av en grusom fullbyrder, men en tuktemester som vel kjent med islamsk lov slik at de kan utføre straffen i overensstemmelse med lovens ånd …

En fredstraktat eller allianse er ikke vanligvis tillatt med frafalne; ingen restriksjoner foreligger i forholdet til ikke-muslimske utlendinger. En frafallen kan ikke arve sine muslimske slektninger.  En kvinne som frafaller er ikke gjenstand fra dødsstraff, men hun blir holdt i fangeskap til hun tilbakekaller.

Profeten har forbudt å ta livet av en ikke-troende kvinne.

Når en person gjør opprør mot himmelens kongedømme i sitt hjerte, begår han høyforræderi
mot himmelens kongedømme på jorden.

Hanafi: Amputasjon skal stå i forhold til om eiendommen er under bevokting av et menneske.

Tyvegods som ikke kan bevoktes eller er verdt å bevokte, som ved, gress, vilt, fisk, sitroner, medfører ikke amputasjon. Heller ikke for å stjele en gitar eller tamburin, bruk av disse er ørkesløs underholdning. Heller ikke mister man hånden for å stjele et krusifiks eller et sjakkbrett, for det er tyvens rettighet å unnskylde seg ved å si: Jeg tok dem med det for øye å brekke dem i stykker da slike ting er forbudt. Heller ikke for å stjele en bok, fordi tyven kun har utbytte av innholdt og ikke eiendelen.

Ingen plikt – taklif - ,  er noensinne pålagt et menneske uten å gi det en tilsvarende rettighet, haqq.
Det var riktig vurdert av kalifen Umar at han frafalt kravet om amputasjon i en periode med hungersnød som fant sted i Arabia i hans tid.

Det er ikke noe gjengjeldelse for det mannlige lem. Det er dog nødvendig med en erstatning.

1 kommentar:

  1. Og slikt som dette slipper vi inn i landet, hverdag kommer det mennesker hit som ønsker seg et samfunn basert på sharia. Beviset er skjeggapene som leker moralpoliti i Oslo. Når skal nordmenn forstå at Islam er pur, rendyrket ondskap satt i system ?

    SvarSlett